SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

53.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj: 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 17. sjednici održanoj 7.prosinca 2010. godine donijelo

PROGRAM
javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi
za 2011. godinu

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja i očuvanja tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostave svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2011. godini sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

*razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

*posebne programe u kulturi (kulturne manifestacije: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, festival MIK, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik« i glasilo Grada Bakra »Bura«),

*očuvanje spomeničke baštine - zaštitu i revitalizaciju spomenika kulture (frankopanski Kaštel u Bakru, hreljinska Gradina, crkvica Sv. Ambroza - Škrljevo, etno kuća Marohnić, Turska kuća),

*ostale programe i potrebe koje su od interesa za Grad Bakar,

*nabavu opreme za kulturne i ostale manifestacije.

Članak 2.

Planom Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih udruga kako slijedi:

1. KUD »Sloga« Hreljin 45.000,00 kuna

2. KUU »Sklad« Bakar 27.000,00 kuna

3. KUD »Sv. Ambroz« Škrljevo 8.000,00 kuna

4. Klapa »Škrljevo« Škrljevo 18.000,00 kuna

5. Ženska klapa »Hreljin« Hreljin 21.000,00 kuna

6. Dječji zbor »Praputnjarski slavići«

Praputnjak 18.000,00 kuna

7. Udruga Plavi kvarner Kukljanovo 10.000,00 kuna

8. Kud »Žažara« Zlobin 32.000,00 kuna

9. KUD »Primorka« Krasica 45.000,00 kuna

10. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo 27.000,00 kuna

11. KDU »Praputnjak« Praputnjak 9.000,00 kuna

12. Udruga »Težakinje i težaki z

Praputnjaka« Praputnjak 12.000,00 kuna

13. Udruga »Art raku dodir« Bakar 5.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 13. 277.000,00 kuna

Članak 3.

Za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. Udruga »Gradska straža Bakar 1848«

Bakar 40.000,00 kuna

2. Udruga »Bakarska žena« Bakar 14.000,00 kuna

3. Udruga »Škrljevska žena« Škrljevo 10.000,00 kuna

4. Udruga »Nemezis« Škrljevo 20.000,00 kuna

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/10-01/04

Ur. broj: 2170-02-05-10-19

Bakar, 7. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

5. Društvo »Naša djeca« Bakar 20.000,00 kuna

6. Planinarsko društvo »Bakar« 5.000,00 kuna

7. Udruga »Astra« Krasica 11.000,00 kuna

8. Udruga antifašističkih boraca

Grada Bakra 10.000,00 kuna

9. Udruga UHVDR - ogranak

Grada Bakra 27.000,00 kuna

10. Tekuće donacije ostalim udrugama

i društvima 20.000,00 kuna

11. Donacija maškaranim udrugama s

područja Grada Bakra 72.000,00 kuna

12. Donacija Pomorskom radio Bakru 60.000,00 kuna

13. Donacija Gorskoj službi spašavanja

Rijeka 15.000,00 kuna

14. Osnivanje muzeja 100.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 14. 424.000,00 kuna

Članak 4.

Za posebne programe u kulturi koje su u interesu Grada Bakra osigurat će se sredstva:

1. Izdavačka djelatnost 145.000,00 kuna

2. Kulturne manifestacije 576.000,00 kuna

3. Promidžba i informiranje 35.000,00 kuna

4. Izložbe i likovna kolonija 10.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 4. 766.000,00 kuna

Članak 5.

Za rad i aktivnosti na očuvanju spomeničke baštine sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. Uređenje gradskih Kaštela 300.000,00 kuna

2. Kapitalna ulaganja u crkvene

objekte na području Grada Bakra 360.000,00 kuna

3. Ostale aktivnosti na očuvanju

spomeničke baštine 120.000,00 kuna

4. Sanacija Turske kuće u Bakru 100.000,00 kuna

5. Sanacija etno kuće Marohnić 100.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 5. 980.000,00 kuna

Članak 6.

Za potrebe Grada u svim vrstama programa i aktivnosti potrebno je:

1. Nabava sitnog inventara za potrebe

Ljetne pozornice 20.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 1. 20.000,00 kuna

Članak 7.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2011. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 8.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-10-11

Bakar, 7. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr