SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
GRAD CRES
30

18.

Na osnovi članka 31. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/ 02), članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01) i članka 21. stavka 2. točke 6. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i 15/03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 28. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01), u članku 32., iza stavka 1., dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Ako se u radnom tijelu Gradskog vijeća zakazuje rasprava o pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće, a tiče se položaja nacionalne manjine u Gradu Cresu, na sjednicu radnog tijela pozvat će se i predstavnik vijeća nacionalne manjine u Gradu Cresu.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka predstavnik vijeća nacionalne manjine u Gradu Cresu ima pravo sudjelovati u raspravi na sjednici radnog tijela Gradskog vijeća, bez prava odlučivanja.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 61., iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijeće nacionalne manjine u Gradu Cresu ima pravo predlagati opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu na području Grada Cresa.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 70., iz stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ako Gradsko vijeće raspravlja u postupku donošenja općeg akta koji se tiče položaja nacionalne manjine, o tom općem aktu, u sklopu prvoga čitanja prijedloga općeg akta, pribavit će se mišljenje vijeća nacionalne manjine u Gradu Cresu.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»Ako je o prijedlogu za donošenje općeg akta u Gradskom vijeću koji se tiče položaja nacionalne manjine na području Grada Cresa provedena prethodna rasprava u vijeću nacionalne manjine u Gradu Cresu o razlozima donošenja općeg akta i o osnovnim pitanjima koja treba urediti, ta prethodna rasprava smatrat će se prvim čitanjem općeg akta.

Ako je vijeću nacionalne manjine u Gradu Cresu, u roku iz članka 112. stavka 1. ovog Poslovnika, bio dostavljen prijedlog općeg akta koji se tiče položaja nacionalne manjine na području Grada Cresa radi davanja prethodnog mišljenja a vijeće nacionalne manjine o tome prijedlogu ne dostavi svoje mišljenje do zaključenja rasprave u prvome čitanju prijedloga općeg akta na sjednici Gradskog vijeća, smatrat će se da vijeće nacionalne manjine u Gradu Cresu nema primjedaba na taj prijedlog općeg akta.«

Članak 4.

U članku 152. koji postaje stavak 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijeće nacionalne manjine u Gradu Cresu, posredstvom Odbora za izbor i imenovanja, može isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Cresa koja imenuje Gradsko vijeće, ukoliko zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije propisano da se na te dužnosti imenuju vijećnici u Gradskom vijeću.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-1/16

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-2

Cres, 28. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=10002&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr