SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 32., stavka 1. točke 13. i članka 54., stavka 2., Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji dana 18. studenoga 2010. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/05 i 48/06), u članku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Općinsku upravu Općine Matulji čini Odjel i unutarnja revizija.«

Članak 2.

U članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Unutarnja revizija ustrojava se za obavljanje poslova određenih posebnim propisima«.

Članak 3.

U članku 3. iza brojke »2« dodaju se riječi »stavka 1.«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik usmjerava djelovanje Odjela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Unutarnja revizija izravno je odgovorna općinskom načelniku kao čelniku korisnika proračuna, u skladu sa posebnim propisima.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini, određuju se zakonom.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Unutarnje ustrojstvo Odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Odjela, utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik) na prijedlog pročelnika Odjela.«

Članak 6.

U članku 8. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U Odjelu se osim poslova koji se obavljaju u odsjecima na način propisan u stavcima 1. i 2. ovog članka, obavljaju i sljedeći poslovi:

- pripreme te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- pripreme za projektiranje i izgradnju, praćenje investicija i kontrola utroška sredstava,

- osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području općine te zaštite kulturnih i prirodnih dobara,

- zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i zdravlja (neposredne mjere zaštite, edukacije djece i stanovništva, akcije popularizacije programa održivog razvoja i dr.),

- pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

- pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

- suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima općine i susjednih jedinica lokalne samuprave te na zajedničkoj infrastrukturi općine i susjednih jedinica lokalne samouprave,

- praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,

- izrade programe mjera i projekte razvoja malog gospodarstva te prati, analizira i izvještava o provedbi programskih projekata i poticajnih mjera u ostvarenju ciljeva razvoja malog gospodarstva,

- koji se odnose na općinske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,

- koordinacije projekata sa hrvatskim partnerima koji omogućuju regionalni razvoj pomoću pripremi za nastup na zajedničkom europskom tržištu te pronalazak inozemnih partnera spremih za uključivanje u investiranje u općinsko gospodarstvo,

- suradnje s Turističkom zajednicom Općine Matulji radi vođenja koordinacije nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja općinskog turizma,

- koordinacije razvojnih projekata u suradnji sa udruženjem obrtnika Opatija,

- osiguravanja lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbi,

- osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, djelatnosti knjižnice te razvijanje amaterizma, kulturnog stvaralaštva i dr.),

- osiguravanja lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i prećenje programa javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga i školskih sportskih klubova),

- osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite,

- osiguravanja lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja,

- zaštite kulturne baštine.«

Članak 7.

Članak 9. briše se u cijelosti.

Članak 8.

U članaku 11, u stavku 1. šesta alineja mijenja se i glasi:

» - pripreme za projektiranje i izgradnju, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture«.

U istom članku, iza osme alineje dodaju se 9., 10. i 11. alineja koje glase:

»- upravljanje vodama

- investicijsko održavanje imovine Općine

- prometno redarstvo«.

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Odsjek za samoupravu i upravu obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

- upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge,

- zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Općine kao i vođenje popisa stanova, najmodavca i visine najamnine,

- ugovaranje zakupa javno-prometnih površina i naplata istih,

- postupke javne nabave,

- sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

- radni odnosi službenika i namještenika Odjela, vođenje pisarnice i arhive,

- obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika, predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i vijeća mjesnih odbora,

- osiguranje ostvarivanja prava na pristup informacijama,

- sudjelovanje u izradi akata iz nadležnosti Odjela i Općinskog vijeća,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku.

Odsjek za samoupravu i upravu može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge jedinice lokalne samouprave i ostale pravne subjekte na temelju posebnog ugovora.

Članak 10.

U članku 13., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Odjela upravlja voditelj, odnosno rukovoditelj.«

Članak 11.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Pročelnika Odjela imenuje Općinski načelnik na temelju javnog natječaja, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te zakonu kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ostali službenici i namještenici primaju se u službu odnosno na rad u Odjel sukladno zakonu kojim se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.«

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sa mjesnim odredbama uskladit će se Pravilnik iz članka 6. stavka 2. ove Odluke«.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/10

Ur. broj: 2156-04/10-01

Matulji, 18. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=699&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr