SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

41.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u 2011. godini u Općini Čavle

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011. g. na području Općine Čavle.


RB Opis Program u 2011.


I. IZVORI SREDSTAVA


1. Prihod komunalne naknade 3.500.000

2. Ostali prihodi Proračuna 1.486.000


UKUPNO 4.986.000


II. NAMJENA SREDSTAVA


I. Održavanje oborinske odvodnje 50.000

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se

odnosi na čišćenje javnih površina 320.000

III. Održavanje javnih površina 915.000

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta 850.000

V. Javna rasvjeta 737.000

VI. Javna vatrogasna djelatnost (JVP i DVD) 424.000

VII. Javni prijevoz 1.690.000


UKUPNO 4.986.000


Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2011. g. održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I. ODRŽAVANJE OBORINSKE
ODVODNJE 50.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 186)

1. Čišćenje šahti

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 50.000,00 kuna, financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA 320.000,00
(pozicija Proračuna broj 189, 190)

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih površina s odvozom

(942.600 m2 a' 0,060 kn/m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.556

1.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada -
dežurna služba (288 h a' 300,00 kn/h)
. . . . . . . . . . 86.400

2.Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste
(54 km nerazvrstanih cesta)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000

4. Čišćenje snijega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

5. Pometanje strojno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.044

Narečeni radovi pod točkom II. u iznosu od 320.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
(pozicija Proračuna broj 183, 235, 236, 188)

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća radove na: 915.000,00

1. zelenim površinama 800.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 35.000,00

3. veterinarske usluge 30.000,00

3. divljim deponijima 50.000,00


UKUPNO: 915.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G. Grobnik - Ilovik - Mikeji, jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

2. Dezinsekcija i deratizacija - temeljem Ugovora 2 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

3. Veterinarsko-higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju: hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

4. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 915.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
850.000,00
(pozicija Proračuna broj 184, 191)

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ogledala, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i drugo.

U 2011. g. izvanrednim održavanjem biti će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 850.000 kn, financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 737.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 185, 187, 196)

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove:

-utrošena električna energija na
cijelom području Općine Čavle 487.000

- održavanje javne rasvjete 200.000

- dekorativna rasvjeta
povodom božićnih i novogodišnjih
blagdana (iluminaciju) 50.000

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 737.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI. JAVNA VATROGASNA DJELATNOST (JVP i DVD)
(pozicija Proračuna broj 58, 59) 424.000,00

Izdaci za JVP, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situaci

jama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 424.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VII. JAVNI PRIJEVOZ
(pozicija Proračuna broj 197, 198)

U 2011. g. za javni prijevoz planira se 1.690.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda (subvencija javnog prijevoza 1.600.000 kn, sufinanciranje nabavke autobusa 90.000 kn).

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-03-10-01-07

Čavle, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr