SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
GRAD BAKAR
30

16.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 21. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Bakra za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Tomislav Klarić, v. r.

OBRAZLOŽENJE
UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA BAKRA ZA 2004. GODINU

Izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2004. godinu uključuju povećanje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za 1.263.815,00 kuna, što je za 4.53še u odnosu na plan na godišnjoj razini. S predloženim povećanjem, ukupan Proračun Grada Bakra za 2004. godinu iznosi 29.118.815,00 kuna.

Razlozi za izmjenama i dopunama postojećeg Plana Proračuna jesu sljedeći:

- ostvarenje viška prihoda poslovanja iz 2003. godine u iznosu od 683.815,00 kuna, što je u odnosu na plan viška prihoda manje za 1.116.185,00 kuna;

- korekcija pojedinih vrsta prihoda i primitaka u skladu s novim procjenama i ostvarenom naplatom do kraja travnja 2004. godine,

- korekcija pojedinih vrsta rashoda i izdataka s obzirom na ostvarenje pojedinih troškova u razdoblju siječanj - ožujak 2004. godine, te izmjene u planu kapitalnih investicija Grada Bakra u 2004. godini.

I. PRIHODI I PRIMICI

U prihodovnoj strani ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna su sljedeća povećanja odnosno smanjenja:

Tabela 1. u kunama


SKU- VRSTA PRIHODA POV./SMANJ.

PINA I PRIMITAKA


61 Porez na dohodak od obrta + 400.000,00


UKUPNO POVEĆANJE

POREZNIH PRIHODA + 400.000,00


65 Komunalna naknada + 1.500.000,00


Povrati u gradski proračun + 300.000,00


UKUPNO POVEĆANJE PRIH.

PO POS. PROPISIMA + 1.800.000,00


71 Prihodi od prodaje zemljišta + 150.000,00


UKUPNO POVEĆANJE

KAPITALNIH PRIHODA + 150.000,00


81 POVRAT ZAJMOVA DANIH

PODUZETNICIMA + 30.000,00


UKUPNO POVEĆANJE

KAPITALNIH PRIMITAKA + 30.000,00


92 Višak prihoda poslovanja - 1.116.185,00


UKUPNO SMANJENJE

REZULTATA POSLOVANJA - 1.116.185,00


SVEUKUPNO POVEĆANJE

PRIHODA I PRIMITAKA + 1.263.815,00


U nastavku se daje pojašnjenje povećanja ili smanjenja prihodne i rashodne strane Proračuna.

1. PRIHODI I PRIMICI

U prihodovnoj strani ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna su slijedeća povećanja odnosno smanjenja:

1. 1/ Prihodi od poreza na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak, sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, su zajednički prihodi koji se dijele između države, općine i grada. Udio općine odnosno grada iznosi 34%. U prva tri mjeseca ove godine ostvareni su u iznosu od 1.049.347,00 kuna odnosno 28,4a godišnjoj razini, dok su u istom razdoblju 2003. godine ostvareni u iznosu od 922.891,00 kuna. Planom proračuna za 2004. godinu prihodi od poreza na dohodak predviđeni su u iznosu od 3.700.000,00 kuna, odnosno na bazi ostvarenja u 2003. godini. Kako je za očekivati da će do kraja godine spomenuti prihodi biti veći u odnosu na plan povećava se plan sredstava za 400.000,00 kuna

1. 2/ Prihodi od komunalne naknade

Prihodi od komunalne naknade za 2004. godinu planirani su na bazi prosječnog mjesečnog zaduženja za devet mjeseci 2003. godine. Kako su potraživanja Grada Bakra i dalje znatno visoka, u narednim mjesecima očekuje se naplata dijela dugovanja s osnove komunalne naknade obveznik »Luka« d.d. Rijeka, i »Brodomaterijal« d.d. u stečaju u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna.

1. 3/ Prihodi od prodaje zemljišta

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, te su u prvom tromjesečju ove godine ostvareni u iznosu od 130.911,00 kuna. Stoga se povećava plan za 150.000,00 kuna.

1. 4/ Prihodi od povrata zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima

Ovi prihodi planirani su na bazi procjene povrata danih kredita u 2004. godini. Međutim kako je naplaćeno utuženo dugovanje za jednog korisnika komisionog kredita (iz 1998. godine) u iznosu od 34.000,00 kuna, a isto nije planirano, povećava se plan za 30.000,00 kuna.

1. 5/ Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka

Planom proračuna za 2004. godinu planirano je zaduženje Grada Bakra u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Tijekom siječnja 2004. godine realiziran je kredit od Fonda za regionalni razvoj RH u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a isti je bio planiran u 2003. godini. Stoga se mijenja plan i to tako da se posebno planira zaduženje od Fonda za regionalni razvoj u ostvarenom iznosu od 1.000.000,00 kuna, i da se do kraja godine ostavi mogućnost dodatnog zaduženja za još 1.000.000,00 kuna.

1. 6/ Višak prihoda

Planom Proračuna za 2004. godinu predviđen je višak prihoda u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a isti je trebao biti ostvaren naplatom odobrenog kredita iz Fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.000.000,00 kuna i naplatom prihoda od 400.000,00 kuna koji proizlazi iz Ugovora o sufinanciranju vodovoda Zlobin, a koji je potpisan između Grada Bakra i Hrvatskih voda. Kako su spomenuti prihodi naplaćeni

u siječnju 2004. godine, ostvareni višak prihoda u 2003. godini iznosi 683.815,00 kuna.

2. RASHODI I IZDACI

U svezi s novim uravnoteženjem navedenih prihoda i primitaka izvršena je

određena korekcija rashoda i izdataka prema programima kako slijedi:

Tablica 2.

Razdjel

Glava

Naziv

Plan

Pov./smanj.

Novi Plan

1

1

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

1.658.000,00

0,00

1.658.000,00

2

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25. 718.000,00

+1.263.815,00

26.981.815,00

 

1

Gradska uprava

2.598.500,00

+ 20.000,00

2.618.500,00

 

2

Kultura

1.582.500,00

0,.00

1.582.500,00

 

3

Šport

912.000,00

0,00

912.000,00

 

4

Odgoj i obrazovanje

936.000,00

+ 800.000,00

1.736.000,00

 

5

Zdravstvo i soc.skrb

2.125.000,00

- 100.000,00

2.025.000,00

 

6

Financije i proračun

2.834.000,00

+ 31.815,00

2.865.815,00

 

7

Gospodarstvo i poduzet.

2.675.000,00

+ 100.000,00

2.775.000,00

 

8

Komunalni sustav

12.055.000,00

+ 412.000,00

12.467.000,00

3

1

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI
VRTIĆ »BAKAR«

479.000,00

0,00

479.000,00

 

 

UKUPNO

27.855.000,00

+1.263.815,00

29.118.815,00

2.1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U grupi rashoda i izdataka u Jedistvenom upravnom odjelu predviđeno je ukupno povećanje plana za 1.263.815,00 kuna ili za 4,9.

2.1.1. Programi gradske uprave

Pozicija 225 - Usluge agencija i student servisa

Zbog još uvijek neriješenih kadrovskih pitanja u resoru financija, koriste se usluge student servisa, te zbog većih troškova u odnosu na planirana sredstva, povećavaju se planirana sredstva za 20.000,00 kuna.

2.1.2. Programi kulture

U posebnim programima u kulturi kod aktivnosti Izdavačke djelatnosti odustaje se od aktivnosti:

- Edicija »Kolo poezije« u iznosu od 10.000,00 kuna,

te za »Glasilo Grada Bakra« planira se umjesto 30.000,00 kuna iznos od 20.000,00 kuna.

To znači da se iznos od 20.000,00 kuna preraspodjeljuje za aktivnost obilježavanja »150. obljetnice Područne škole Kukuljanovo«, te novo planirana sredstva iznose 35.000,00 kuna.

U Programu javnih potreba u kulturi kod kapitalnih ulaganja planiranih na poziciji 324. pod točkom 4. odustaje se od aktivnosti »Sanacija podne konstrukcije muzeja u palači »Marochino«, te se dodaje nova aktivnost »Sanacija zvonika Crkve »Sv.Ivana« na Zlobinu. Planirana vrijednost radova na sanaciji zvonika iznosi 37.000,00 kuna.

2.1.3. Programi odgoja i obrazovanja

Pozicija 507 - Izgradnja športske dvorane Pomorske škole Bakar

Aktivnosti oko izgradnje športske dvorane Pomorske škole u Bakru započete su još 1998. godine. Početkom radova na iskopu terena došlo je do klizišta, pa su daljnji radovi obustavljeni, te se krenulo u izradu projektne dokumentacije za sanaciju terena.

Tijekom 2000. godine izvršena je sanacija klizišta, a radovi su financirani iz Državnog proračuna RH. Nakon toga, bilo je potrebno uskladiti postojeću projektnu dokumentaciju, uz izmjenu građevne dozvole, što je također financirano iz Državnog proračuna. U tijeku 2003. godine proveden je postupak javnog nadmetanja i izabran novi izvođač radova čija ponuda iznosi 15.644.273,63 kn. Na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izrađen je novi prijedlog ugovora o sufinanciranju radova na izgradnji športske dvorane u Bakru u iznosima kako slijedi:

- Ministarstvo 60 0li 9.386.564,17 kn

- Županija 20 0li 3.128.845,73 kn

- Grad Bakar 20 0li 3.128.854,73 kn

Kako u Proračunu Grada Bakra za 2004. godinu nisu planirana sredstva za izgradnju spomenute športske dvorane, usvaja se slijedeća dinamika:

- za 2004. godinu - 800.000,00 kuna

- za 2005. godinu - 1.164.427,36 kuna

- za 2006. godinu - 1.164.427,36 kuna

Pored navedenog sufinanciranje izgradnje športske dvorane potrebno je definirati Planom razvojnih programa za trogodišnje razdoblje, te se u tu svrhu predlaže dopuna Plana razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje 2004.-2006. godine.

2.1.4. Programi zdravstva i socijalne skrbi

Pozicija 619 - Kupnja zgrade za potrebe zdravstvene stanice u Bakru

Planom Proračuna za 2004. godinu za kupnju zgrade za potrebe zdravstvene stanice u Bakru planirano je 200.000,00 kuna, dok je u proračunu za 2003. godinu bilo planirano 600.000,00 kuna. Međutim, nakon obavljenih razgovora s predstavnicima GP »Krk-a«, a u smislu smanjenja cijene nekretnine sa 800.000,00 kuna na 600.000,00 kuna, nije se postigao dogovor, te je Poglavarstvo na 111. sjednici donijelo Odluku kojom se odustaje od kupnje zgrade na k.č. br. 609 k.o. Bakar u vlasništvu Građevnog poduzeća »Krk«.

Stoga se smanjuju planirana sredstva na poziciji 619 za 200.000,00 kuna, te se ista preraspodjeljuju u iznosu od 100.000,00 kuna na poziciju 620., za uređenje ambulante,

te preostalih 100.000,00 kuna na poziciju 804. - uređenje poslovnih prostora.

Pored navedenog, člankom 3. Odluke o godišnjem obračunu proračuna Grada Bakra za 2003. godinu, utvrđeno je da se ostvareni višak prihoda u iznosu od 683.814,00 kuna rasporedi za kupnju zgrade za smještaj zdravstvene stanice, te sukladno predloženim izmjenama, mijena se članak 3. Odluke koja se nalazi u prilogu.

2.1.5. Program gospodarstva i poduzetništva

Pozicija 804 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora

Programom gospodarenja i održavanja imovine Grada Bakra za 2004. godinu za tekuće održavanje poslovnih prostora planirano je 530.000,00 kuna i to za uređenje I. kata gradske uprave i za sanaciju krova Dječjeg vrtića Bakra. Izmjenama ove pozicije povećava se plan za 100.000,00 kuna, te se odustaje od aktivnosti uređenja I. kata gradske uprave, a planirana sredstva se preusmjeravaju za sljedeće programe:

- uređenje prostora zgrade bivšeg »Rijekatekstila« za potrebe gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 430.000,00 kuna,

- sanaciju krova na zgradi Dječjeg vrtića u Bakru i sanaciju sanitarnog čvora vrtića u Hreljinu u iznosu od 170.000,00 kuna,

- ostali sitni popravci i interventni radovi u poslovnom prostoru Grada u

iznosu od 30.000,00 kuna.

2.1.6. Programi u komunalnom sustavu

Pozicija 909 - Održavanje ostalih komunalnih objekata

Zbog manje planiranih sredstava na održavanju vodovoda Plosne - Ponikve, te zbog neplaniranih sredstava vezanih uz održavanje željezničkog vodovoda od Drivenika do Meje, povećava se plan za 142.000,00 kuna.

Pozicija 930. i 936- - Izgradnja športskih terena i Projektna dokumentacija kanalizacije Grada Bakra

Na poziciji 936. smanjuju se planirana sredstva za 200.000,00 kuna, te se ista preraspodjeljuju na poziciju 930., a radi uređenja polivalentnog dječjeg igrališta na Kukuljanovu.

Pozicija 941 - Izgradnja vodovoda Zlobin

Planirana sredstva povećavaju se za 80.000,00 kuna, a u spomenuti iznos ukalkulirane su obveze prema komunalnom poduzeću »Komunalac« Delnice za usluge postavljanja vodomjera stanovnicima Zlobina.

Pozicija 938 - Investicijsko održavanje cesta

U skladu s planiranim radovima na investicijskim održavanju cesta smanjuje se plan za 110.000,00 kuna, te se sredstva preraspodjeljuju na investicijsko održavanje groblja.

Pozicija 939 - Investicijsko održavanje groblja

Programom pojačanog održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini za investicijsko održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna, međutim kako jedan veći dio radova na grobljima Krasica, Kukuljanovo i Škrljevo nije završen u planiranoj 2003. godini, ti su radovi obračunati i plaćeni u 2004. godini. Stoga je u prvom tromjesječju ove godine utrošeno na spomenutim investicijama ukupno 223.622,00 kuna. Da bi se mogle realizirati sve planirane i započete investicije, povećava se plan za 300.000,00 kuna.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Tomislav Klarić, v. r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr