SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

39.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 36/09 i 46/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 35/ 09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle
za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općinskog proračuna Općine Čavle za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Čavle.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi, te prihodi od općinske nefinancijske imovine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2011.-2013. godina, razrađeni po pojedinim programima, korisnicima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračun slijedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač, te ostalim korisnicima koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene u posebnom dijelu Proračuna.

Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od pomoći izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 3 ovog članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 5.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Proračunski korisnici - ustanove Općine za koje su sredstva planirana, obvezni su dostaviti tijelima općinske uprave svoje financijske planove izrađene po mjesecima za cijelu godinu u roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna.

Članak 6.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cijelini je Općinski načelnik.

Općinska uprava odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna i odlukama općinskog načelnika.

Članak 7.

Općinski načelnik obvezan je izvještavati Vijeće o izvršenju Proračuna svaka tri mjeseca, i to za razdoblja:

- od 1. siječnja do 31. ožujka;

- od 1. siječnja do 30. lipnja;

- od 1. siječnja do 30. rujna;

- od 1. siječnja do 31. prosinca,

a sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

Članak 8.

U Proračunu su osigurana sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja.

Članak 9.

U Proračunu su utvrđena sredstva za naknade i druga primanja na temelju posebnih propisa.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 10.

U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu 200.000,00 kn.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, sukladno namjenama propisanim Zakonom.

Članak 11.

Općinski načelnik izvještava Općinsko Vijeće o korištenju proračunske zalihe, sukladno odredbama iz članka 7. ove Odluke.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 12.

Prihodi što ih općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihod s osnova kamata po tražbinama općinske uprave uplaćuju se u proračun.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 13.

Prihodi koje se ostvare iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi navedeni u stavku 1 ovog članka mogu se koristiti isključivo za utvrđene namjene.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenim vlastitim prihodima tromjesečno izvještavati nadležna tijela općinske uprave.

VI. TROŠENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 14.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenog ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Članak 15.

Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 16.

Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivati će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima, a izvršava se prijenosom na njihov račun.

Radi pravodobnog obračunavanja i doznačavanja proračunskih sredstava u 2011. godini za plaće i druge rashode, korisnici koji se financiraju iz Proračuna obvezni su osnivaču dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa radnika.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka korisnici su obvezni dostaviti u roku od osam dana od zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

Članak 17.

Sredstva za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti, naknade troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća isplaćivati će se temeljem odluke Općinskog vijeća.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinski načelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 19.

Instrumente osiguranja plaćanje, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba, kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga dostavljaju se upravnom odjelu - financije.

VII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 20.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana potrebno je odmah zahtjevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 21.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i temeljem prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

IX. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinski načelnik te potpisuje i Ugovor.

Prihod od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

X. OTPIS DUGOVA

Članak 23.

Općinski načelnik može, u skladu s člankom 68. Zakona o proračunu odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa duga od 20.000,00 kuna.

Općinski načelnik može, u skladu s člankom 68. Zakona o proračunu prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna.

XI. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE

Članak 24.

Općinski načelnik i općinska uprava upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1 ovog članka podrazumjeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Imovinom se mora upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini sukladno zakonu.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja.

Članak 25.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u upravnom odjelu - financije.

Sve poslovne promjene na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini potrebno je evidentirati u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

XII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 26.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

Tekuće otplate duga, iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2011. godinu u iznosu od 2.858.000,00 kuna, te pripadajuće kamate u izvršavanju Proračuna imaju prednost pred svim ostalim izdacima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog Vijeća, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 3 ovog članka sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odluci Općinskog Vijeća. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

XIII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 27.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela općinske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavke 1. ovoga članka obvezna su prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća te ih dostaviti Odjelu općinske uprave za financije.

Članak 28.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljati će se u Odjelu općinske uprave za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Odjelu općinske uprave za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, Odjel općinske uprave za financije o tome će izvjestiti Općinskog načelnika.

XIV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 29.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i primitaka Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje utvrditi će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 30.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Općinski načelnik je dužno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 31.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2011. godinu.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2010. godinu.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-03-10-01-05

Čavle, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr