SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

36.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te članka 19.

Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Čavle

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Plan).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Izrada i donošenje Plana temelji se na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/ 09) i Prostornom planu Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 - ispravak, 50/ 06-ispravak i 08/09).

Nositelj izrade Plana je Općina Čavle. Odgovorna osoba je Općinski načelnik.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Ovaj plan donosi se radi unapređenja stanja u prostoru općine, usklađenja sa potrebama kod provedbe i promjenama koje su se dogodile od donošenja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 49/09), a sve u skladu sa stvaranjem preduvjeta za racionalni i održivi razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana je područje Općine Čavle u njezinim administrativnim granicama.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:25 000 i 1:5 000.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

PPUOČ izrađen je u rujnu 2001. g.. U periodu od 2001. g. uslijed usklađenja sa promjenama , izmijenjen je i dopunjen u travnju 2005. g. i prosincu 2009. g..

Poradi novonastalih potreba i promjena, potrebne su detaljne analize i promjene odrednica Prostornog plana, osobito glede nepreciznih izričaja, neusklađenosti tekstualnog i grafičkog dijela plana, kao i određivanja namjena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Ovaj se Plan izrađuje sa ciljem da se putem njegova sagledavanja, usklade odredbe sa potrebama provedbe i omogući usmjeravanje društvenog i gospodarskog razvoja, racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštita prostora:

- razmotriti uvjete gradnje u poslovnim zonama i uskladiti s potrebama kod provedbe,

- omogućiti neposrednu provedbu za dječje vrtiće,

- ispraviti trasu žičare Grobničko polje - Platak,

- uskladiti odredbe s Nacrtom konačnog prijedloga UPU SC PLATAK,

- vojno strelište Grobnik uskladiti s Prostornim planom županije,

- ispitati mogućnost proširenja postojeće poslovne zone K1-1,

- za poslovnu zonu K3 uskladiti tekst odredbi i grafike, zbog omogućavanja provedbe,

- ne širiti građevinsko područje, osim spomenute zone K1-1 i uvrštenja postojećih građevina u građevinsko područje (3 lokacije : Zastenice, Buzdohanj i uz autoput),

- u kartografskom prikazu izmijeniti granicu građevinskog dijela veličine cca 2000 m2,

- smanjiti obuhvat u okviru granica Općine zaobilaznice Jurdani-Križišće (kartografski),

- otkloniti nepreciznost izričaja i

- ostalo.

STRUČNE PODLOGE PLANA

Članak 7.

Prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, za izradu Plana koristiti će se postojeće podloge i to topografske karte u mjerilu 1:25.000, a za građevinska područja naselja katastarski plan u mjerilu 1:5.000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dostave poziva i ove Odluke.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, Užarska 26, 51000 Rijeka,

2. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 10000 Zagreb, Babonićeva 121,

3. MUP - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

4. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

5. OPĆINA JELENJE, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice

6. GRAD BAKAR, Primorje 39, 51222 Bakar

7. GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka

8. JU »Zavod za prostorno uređenje PGŽ«, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

9. PGŽ - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka

10. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

11. HEP Operater prijenosnog sustava, M. Tita 166, Opatija

12. HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka

13. HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. TKC Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

14. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka

15. HRVATSKE POŠTE, Centar pošta Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

16. Hrvatska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

17. Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

18. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Širolina 4, 10000 Zagreb

19. AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. Ul. Grada Vukovara 54, 10000 Zagreb

20. KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Vodovod, Dolac 14, 51000 Rijeka

21. KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Kanalizacija, Dolac 14, 51000 Rijeka

22. KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka

23. Energo d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka

24. KD Autotrolej d.o.o. Školjić 15, 51000 Rijeka

25. Hrvatska gospodarska komora Rijeka, Bulevar Oslobođenja 23, 51000 Rijeka

26. Obrtnička komora Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka

- te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Plan će se izraditi na podlogama Državne geodetske uprave, topografskoj karti mjerila 1:100 000, a koju podlogu posjeduje javna ustanova »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana - 30 dana od dostave Odluke o izradi Plana

- Prednacrt prijedloga Plana (koncepcija) - 3 mjeseca

- Prijedlog Plana - 2 mjeseca po završenoj prethodnoj raspravi

- Javni uvid u trajanju od 15 dana

- Nacrt Konačnog prijedloga Plana - 2 mjeseca po prihvaćenom izvješću s javne rasprave

- Konačni prijedlog Plana - 2 mjeseca po dobivanju mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima i predstavničkih tijela općina i gradova

- Ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - 30 dana po dostavi Konačnog prijedloga Plana

- donošenje Plana - 60 dana po dobivanju suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 12.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Čavle.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Prigorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-03-10-01-13

Čavle, 25. studenoga, 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr