SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
OPĆINA PUNAT
14

15.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) u svezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), člankom 3. st. 15. i člankom 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 48. sjednici održanoj 20. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja
na području Općine Punat

Članak 1.

Poslovi naplate parkiranja na području Općine Punat u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđuju se kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja te se isti obavljaju putem koncesije.

Poslovi naplate parkiranja daju se u koncesiju na 5 godina na temelju provedenog javnog natječaja.

Koncesija za poslove naplate parkiranja dodjeljuje se posebno za parkirališta u Staroj Baški a posebno za parkirališta u Puntu.

Koncesija za poslove naplate parkiranja u naselju Punat može se dati jednoj a izuzetno i dvjema pravnim ili fizičkim osobama.

Članak 2.

Naplata parkiranja obavlja se na slijedećim parkiralištima:

- parkiralište broj 1.: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

- parkiralište broj 2.: Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta, te bočno između ribarnice i parka i mjestimično u parku;

- parkiralište broj 3.: Ul. Obala, od ribarnice do kioska »Tisak«;

- parkiralište broj 4.: Ul. Obala, nasuprot kioska »Tisak« uz park do Lučke kapetanije;

- parkiralište broj 5.: Ul. Obala, kod svjetionika;

- parkiralište broj 6.: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«, od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta;

- parkiralište broj 7.: uz autobusno stajalište bočno i ispred stambene zgrade, za parkiranje osobnih automobila i autobusa;

- parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baški.

Konačni broj parkirnih mjesta na svakom parkiralištu utvrđuje Općina Punat putem komunalnog redara.

Članak 3.

Naknada za koncesiju plaća se godišnje po parkirnom mjestu.

Naknada se plaća u dva obroka, prvi obrok do 31. srpnja a drugi do 1. rujna tekuće godine.

Članak 4.

Za provođenje natječaja za izbor koncesionara, utvrđuju se početni iznosi godišnje naknade po parkirnom mjestu, i to:

- za osobne automobile i kombi vozila, u početnom iznosu od 200 kuna godišnje,

- za autobuse u početnom iznosu od 500 kuna godišnje.

Članak 5.

Za vrijeme trajanja koncesije može se mijenjati broj parkirnih mjesta, parkirališta, režim parkiranja i cijene parkiranja što je ponuditelj koncesije dužan unaprijed prihvatiti.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Općina Punat i koncesionar mogu sporazumno svake godine utvrditi iznos koncesije u drugom iznosu od onog koji je utvrđen natječajem odnosno od onog koji je ugovoren.

Članak 6.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s važećim propisima.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija), obveza je koncesionara.

Članak 7.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili s podlogom od šljunka.

Na parkiralištima s čvrstom podlogom koncesionar označuje parkirna mjesta plavom bojom.

Na parkiralištima s podlogom od šljunka, koncesionar označuju parkirna mjesta u skladu s mogućnostima podloge i okolnog terena.

Na parkiralištima gdje ne postoji horizontalna signalizacija, točan broj parkirnih mjesta utvrdit će Općina Punat putem komunalnog redara.

Članak 8.

Naplata parkiranja traje svakodnevno od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8.00 do 22.00 h.

Cijena naplate parkiranja, s uključenom PDV-om, može najviše iznositi:

- za osobna i kombi vozila, 4 kune po satu, 25 kuna za cjelodnevno parkiranje i 600 kuna za mjesečnu parkirnu kartu,

- za autobuse uz ograničeno parkiranje na dva sata, 75 kuna po satu,

- za povlaštenu parkirnu kartu:

. za vlasnike vozila iz članka 9. ove Odluke: 300 kuna za sezonsku kartu i 100 kuna za mjesečnu kartu,

. za vlasnike vozila iz članka 10. ove Odluke: 500 kuna za sezonsku kartu i 150 kuna za mjesečnu kartu.

Općina Punat daje suglasnost na cjenik parkirnih karata koji mora biti u skladu s cjenikom ponuđenim u natječaju.

Članak 9.

Povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi fizičke osobe vlasnici i korisnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u pravilu u staroj jezgri) koji nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu, a izdaje se uz potvrdu Općine Punat, osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu.

Povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u naselju Punat koji rade na području gdje se obavlja naplata parkiranja, pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila, a izdaje se uz potvrdu Općine Punat za koju je potrebna potvrda poslodavca o radnom odnosu, osobna iskaznica i prometna dozvola.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi invalidne osobe s tjelesnim oštećenjem od 80%, uz predočenje potvrde o invaliditetu.

Do dvije povlaštene parkirne karte za vozila turista mogu ishoditi građani koji pružaju uslugu smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači) na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u pravilu u staroj jezgri) koji nemaju mogućnost parkiranja vozila turista u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu, a izdaje se na temelju potvrde Općine Punat za koju treba predočiti dokaz o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu.

Članak 10.

Do dvije povlaštene parkirne karte mogu ishoditi ustanove, tvrtke i obrtnici (uključujući profesionalne ribare i vlasnike plovila za prijevoz putnika i turista) koji obavljaju djelatnost na području naplate parkiranja i nemaju mogućnost parkiranja na drugom prostoru u blizini poslovnog prostora ili plovila, a izdaju se na temelju potvrde Općine Punat za koju treba predočiti dokaz o djelatnosti (izvod iz nadležnog registra ili obrtnicu), dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora odnosno dokaz o korištenju veza u luci.

Umjesto za vozila u vlasništvu ustanove, tvrtke i obrta, može izdati i za vozilo u vlasništvu građana koje se koristi za potrebe poslovanja ustanove, tvrtke ili obrta.

Umjesto na vozilo, može se izdati povlaštena karta na ime ustanove, tvrtke ili obrta, s time da vrijedi samo za ono vozilo koje je na parkirnom mjestu istaknulo povlaštenu kartu.

Članak 11.

Povlaštena parkirna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana, osim za slučajeve iz članka 9. st. 4. i članka 10. st. 3. ove Odluke.

Povlaštena parkirna karta nije prenosiva osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima koja je na njihovo ime a za njihove goste.

Povlaštena parkirna karta izdaje se u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu.

Članak 12.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirnom kartom dužni su parkirati vozila na slijedećim parkiralištima:

- parkiralište broj 1.: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

- parkiralište broj 6.: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu« od Hotela »Park« do autobusnog stajališta.

Vlasniku povlaštene parkirne karte na navedenom parkiralištu ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na istim parkiralištima koristi slobodno parkirno mjesto.

Članak 13.

Prihod od povlaštene mjesečne i sezonske parkirne karte je prihod koncesionara koji prodaje i izdaje povlaštene parkirne karte.

Povlaštene parkirne karte može izdavati, prodavati i prihodovati općina, s time da se u tom slučaju koncesionaru umanjuje koncesijska naknada za onoliko parkirnih mjesta koliko je izdano sezonskih povlaštenih karata.

Članak 14.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja (liječnici, medicinske i patronažne sestre) za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne plaćaju parkiranje.

Članak 15.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta, koja mora sadržavati slijedeće podatke:

a. skraćena oznaka tvrtke, trgovačkog društva koje vrši naplatu

b. oznaku javnog parkirališta

c. serijski odnosno redni broj parkirne karte

d. datum izdavanja

e. vrijeme početka parkiranja

f. vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

g. obavijest o načinu isticanja parkirne karte

Izgled i veličinu karte određuje koncesionar, a prodaja karte može se obavljati automatizirano.

Koncesionar je dužan organizirati prodaju karata na dostupan način.

Osoblje koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj jednoobraznoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobama koje obavljaju naplatu parkiranja (npr. slovo »P«), naziv koncesionara i sl.

Članak 16.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Korisnik parkirališta dužan je parkirati svoje vozilo u skladu sa oznakama horizontalne signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje koncesionar ako parkiralište nema horizontalnu signalizaciju (kada podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili popločena).

Isticanjem parkirne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu ako parkirna karta nije istaknuta, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s koncesionarom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena, a ne uključuje čuvanje i odgovornost za oštećenje i krađu vozila.

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte i vrijeme zadržavanja) nadzire koncesionar ili osobe koje on za to ovlasti.

Članak 17.

Vozila koja pri korištenju parkirnog mjesta nemaju istaknutu plaćenu pakirnu kartu ili je po istaknutoj karti vrijeme parkiranja isteklo a nalaze se na parkiralištu duže od 10 minuta bez plaćene karte, blokirat će se posebnim napravama.

Blokiranje vozila obavlja se po nalogu koncesionara ili isto obavlja koncesionar ako posjeduje potrebne naprave za blokiranje.

Troškovi blokiranja vozila naplaćuju se prema cjeniku osobe koja je obavila blokiranje vozila.

Osoba koja obavlja poslove blokiranja vozila, sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima deblokirat će vozilo nakon što mu bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 18.

Vozila koja se nalaze na parkiralištu s neplaćenom ili neistaknutom parkirnom kartom a vlasnik ne zatraži deblokadu u roku od 24 sata, mogu se premjestiti upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

Nalog za premještanje vozila daje koncesionar.

Blokirano vozilo se premješta na posebno označeni i čuvani prostor koji je namijenjen za čuvanje premještenih vozila.

Troškovi premještanja i čuvanja vozila naplaćuju se prema cjeniku osobe koja obavlja poslove premještanja i čuvanja vozila.

Osoba koja obavlja poslova premještanja i čuvanja vozila, sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima zadržat će vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 19.

Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida vidljivo istaknut na vozilu.

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže uz predočenje propusnice izdane od Općine Punat, koja ne vrijedi za parkiranje.

Članak 20.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusi i vozila s dodatkom za vuču plovila, mogu se parkirati isključivo na parkiralištu u Zvonimirovoj ulici nasuprot rukometnog igrališta osnovne škole i to bez obveze plaćanja parkiranja.

Izuzetno od odredbe iz st. 1. ovog članka, turistički i izletnički autobusi mogu se parkirati na parkiralištu broj 7. najduže dva sata uz naplatu parkiranja.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe članka 1. st. 1. alineja 3. te sve odredbe od članka 6. do članka 20. Odluke o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja i prisilnom uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na području Općine Punat (»Službene novine« broj 15/03).

Stupanjem na snagu ove Odluke ostaje na snazi ugovor o koncesiji zaključen s izabranim koncesionarom za razdoblje 2003. - 2007. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04/01/11

Ur. broj: 2142-02-01-04-4

Punat: 20. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Slavko Žic, oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr