SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

47.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 18. studenoga 2010. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu odražavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09) u članku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

a/ prihodi od komunalne naknade . . . . . 2.500.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna. . . . . . . . . . . . . . . 3.373.000,00 kn

c/ prenesena sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . 692.000,00 kn«

U istom članku tekst

»UKUPNO: 5.565.000,00 kn« mijenja se i glasi:

»UKUPNO: 6.565.000,00 kn«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

2301 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

A-230101 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Potrebno je izvesti i radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Veli Brgud, Lipa, Jušići, Šapjane, Franići i Matulji.

A-230102 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, a održavanju se ručno i strojno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada organiziran je na području cijele Općine Matulji kroz čitavu godinu Za 2010. godinu napravljena je manja korekcija rasporeda prema zahtjevima mjesnih odbora.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A-230103 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.655.000,00 kn

47 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2009. godini, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2009. godine započeto je uređenje površine na Živici koja će biti završena u 2010.godini te postaje novom površinom održavanja.

47.1. - SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE
STABALA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965.000,00 kn

U 2010. godini planira se završetak započetih investicija u 2009. godini, te uređenje stepeništa kod Hangara i izgradnja potpornog zida u Rupi. S obzirom na završetak radova na raskrsnici Brešca a zbog velikog broja školske djece urediti će se prostor oko bus stajališta (kućica). Predviđeno je i ozelenjavanje igrališta Jurdani.

48.1. - DEKORACIJA . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana.

48.3. - ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Predviđeni su građevinski radovi na javnoj cisterni u naselju Sušnji te eventualni manji popravci na ostalim javnim cisternama.

48.4. - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH
TABLI I NAPRAVA
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje starih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE . . . . . . . . 50.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

48.6. - IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Sredstva u iznosu od 50.000,00 kn planirana su za redovno održavanje igrališta, posebno dječjeg igrališta u Rukavcu.

A-230104 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.725.000,00 kn

46 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I
PUTEVA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2010. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA I
UGIBALIŠTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

U 2010. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica.

46.2. - HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

46.3. - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.000,00 kn

U 2010. god. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji. Predviđa se nastavak započetih asfaltiranja u 2009. godini, asfaltiranje na područjima MO Lipa, Zvoneća, Jušići i u Matuljima, te pripremne radnje za asfaltiranje ceste Kriva-Opolelica.

A-230105 - ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN
OBILJEŽJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000,00 kn

51 - UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn

Tijekom 2008. i 2009. godine izvršena je sanacija oštećenih spomenika, te čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. U 2010. godini planira se pojačano uređenje spomenika u Kućelima, te tekuće i pojačano održavanje spomenika prije praznika.

A-230106 - JAVNA RASVJETA . . . . . . 1.300.000,00 kn

43 - JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete
planiran je iznos od 1.050.000.00 kn

52 - JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete
planiran je iznos od 250.000,00 kn

U financijskom planu tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2011-2012.g. predviđeno je povećanje od cca 10% na godinu.

Povećanje se odnosi prije svega na realan rast troškova i povećanje obujma održavanja zbog povećanja zahvata na javnim površinama.

Članak 3.

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/4

Ur. broj.: 2156-04-10-13

Matulji, 18. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51211&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr