SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

46.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 18. studenog 2010. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09 i 39/10) u članku 1. tekst pod a/, b/ i c/ mijenja se i glasi:

a/ opći prihodi i primici proračuna . . . 1.059.000,00 kn

b/ ostali prihodi za posebna namjene (kom. dopr. i ost.
namjenski prihodi)
. . . . . . . . . . . . . . . 3.830.000,00 kn

c/ ostale pomoći (države, županije) . . . . . 630.000,00 kn

d/ prenesena sredstva . . . . . . . . . . . . . . . 4.236.000,00 kn


UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.755.000,00 kn


Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA . . . . . . . . 1.400.000,00 kn

54.9 - VODOOPSKRBA - II ETAPA . . 1.000.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2010. godini predviđena je izgradnja na sljedećim građevinama:

- Opskrbni vodovod naselja Rupa,

- Vodovod i kanalizaciju na dijelu ceste EE unutar zone R-2

54.12 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.«
(KRED. HBOR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

K 240102 - KANALIZACIJA. . . . . . . . . 2.665.000,00 kn

58.2 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI
PROJEKT VODA I KANALIZACIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58 - KANALIZACIJA - PODRUČJE OPĆINE
MATULJI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.000,00 kn

Predviđena sredstva u iznosu od 665.000,00 kn namijenjena su za nastavak izrade projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije na području naselja Matulji.

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRA
STRUKTURE - CESTE
. . . . . . . . . . . . .
4.040.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZ
VRSTANIH CESTA
. . . . . . . . . . . . . . . 3.440.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju cesta u radnim zonu RZ-1 i RZ- 2, Miklavija te ceste za školsku-sportsku dvoranu. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC - ŽUC-ENERGO)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije , Hrvatskim cestama i Energom.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . . . 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju, te izgradnju nogostupa u Matuljima.

54.02 - AUTOBUSNI TERMINAL PERMANI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kn

Predviđena sredstva namijenjena su izgradnji terminala u Permanima.

56.2 - PARKIRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn

Sredstva su predviđena za uređenje parkirališta kod »starog vrtića« i dijela parkirališta uz Dom Permani u Permanima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica i to u Brešcima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUKTURA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko-informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na izgradnju igrališta u Brcima uz budući dom te za nastavak opremanja igrališta Pasjak i Veliki Brgud.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA . . . . . . . . 70.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE
RASVJETE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

65 - KAPITALNE DONACIJE »KOMUNALAC«
(KOMPOSTERI).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nabavu komunalne opreme za zbrinjavanja biorazgradivog otpada te praška za ubrzanje kompostiranja biorazgradivog otpada u iznosu od 30.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju provođenja projekta zbrinjavanja biorazgradivog otpada Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/4

Ur. broj: 2156-04-10-14

Matulji, 18. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr