SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
14

12.

Na temelju stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/00, 129/00 i 51/01), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/01 i 7/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj donijelo je na sjednici održanoj 30. ožujka 2004. godine sljedeću

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini članak 2. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture u 2004. godini i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

I.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 1.012.000,00 kn

a) čišćenje javnih površina 800.000,00 kn

-održavanje čistoće javnih
površina

- čišćenje plaža u sezoni ukupno 786.764,03 kn

-čišćenje plaža izvan naselja
(prirodne plaže) 10.000,00 kn

-čišćenje divljih deponija i
intervencije 4.000,00 kn

Radovi na čišćenju javnih površina podijeljeni su na dva razdoblja: zimski režim od 1. listopada do 30. travnja i ljetni režim od 1. svibnja do 30. rujna. U ljetnom režimu čisti se više ulica i veća je učestalost. Radovi se obavljaju prema Planu čišćenja razrađenom po naseljima (Omišalj i Njivice). Poslovi se odnose na ručno i strojno čišćenje ulica te pražnjenje košarica.

Čišćenje plaža također se vrši prema posebnom Planu. Radovi se obavljaju u periodu od 1. lipnja do 15. rujna. Čiste se plaže unutar naselja i to:

- u Omišlju: dionica o plaže Pesja do Večje svakodnevno, plaže u Strani jednom tjedno (u sklopu čišćenja prirodnih plaža)

- u Njivicama: dionica od plaže Kijac do kraja autokampa svakodnevno

Tijekom sezone, jednom tjedno se čiste tzv. prirodne plaže Ćuf, Blatna, Mirine, Voz, Selehovica

b)druge komunalne usluge vezane
za čistoću javnih površina 70.000,00 kn

-komunalne usluge čišćenja
javnih sanitarnih čvorova,
pražnjenje njihovih septičkih jama i sl.

c)odvoz otpada iz košarica i
čišćenja javnih površina 122.000,00 kn

-troškovi odvoza otpada
po Ugovoru s »Ponikve« d.o.o.

d) ekološko-komunalne akcije 400.000,00 kn

-provođenje DDD mjera javnih površina (50.000,00), higijeničarski servis (30.000,00) te usluge nadzora ZZJZ (12.000,00)

-prosjeka zelenila radi potreba snimanja terena (zaobilaznica Njivice i groblje Sv. Duh) 100.000,00

-sanitarna sječa predjela
Brig u Omišlju s čišćenjem terena
od krupnog otpada 120.000,00 kn

-odvoz olupina i krupnog
otpada s područja općine 60.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 3.070.000,00 kn

a) tekuće održavanje javnih površina 800.000,00 kn

-košenje uz šetnice, pješačke
puteve, plaže i sl. 100.000,00 kn

- farbanje 70 kom. klupa 20.000,00 kn

- sredstva za interventne radove 50.000,00 kn

-montaža, demontaža i popravci
komunalne opreme 50.000,00 kn

-sanacija odrona potpornog zida
ul. Stran kod vile Božke, Omišalj 40.000,00 kn

- sanacija odrona u ul. Pod orišina 10.000,00 kn

-sanacija odrona na šetnici
Put mora i Mulic 40.000,00 kn

-priprema plaža pred sezonu
(poravnavanje pješčanih plaža,
manja krpanja betonskih sunčališta i sl.) 50.000,00 kn

-uređenje 2 pješačke staze u
ul. Veli kijec u Omišlju uz objekte
iz programa poticane stanogradnje 30.000,00 kn

- uređenje dječjih igrališta:

a)nastavak uređenja zelenog pojasa s
dj. igralištem u naselju Pušća, (PMOO) 60.000,00 kn

b) uređenje igrališta u naselju Bjanižov 40.000,00 kn

-dogradnja ogradnog zida u
ul. Male steni u Omišlju (PMOO) 10.000,00 kn

-nabava i ugradnja ograde na šetnici
A. Koste u Njivicama (PMONJ)
i »Bukalete« 20.000,00 kn

-sanacija sunčališta od
»Plave terase« do »Bukalete«
u Njivicama 10.000,00 kn

-uređenje dj. igrališta u Rosuljama,
Njivice (PMONJ) 10.000,00 kn

-izgradnja ogradnog zida na plaži
Učka u Omišlju s uređenjem plaže
(PMOO) 70.000,00 kn

-izgradnja potpornog zida plaže
Pesja u Omišlju (pripremni radovi
za dobivanje Plave zastave) i
rampe za invalide 190.000,00 kn

b) održavanje javnih zelenih površina 700.000,00 kn

Održavanje zelenih površina izvodi se prema posebnom Programu razrađenom po naseljima.

c) potrošnja vode 170.000,00 kn

Troškovi potrošnje vode potrebne za zalijevanje zelenih površina, tuševa i saitarnih čvorova na plažama

d) potrošnja električne energije 50.000,00 kn

Troškovi potrošnje struje sa štandova, potrošnja prilikom održavanja manifestacija na javnim površinama i sl.

e) nabava komunalne opreme 150.000,00 kn

-nabava 5 kom. 100 lit. košara za
otpatke (Ribarska obala i Placa u
Njivicama i Placa, Smitir i
Vele steni u Omišlju) 10.000,00 kn

-nabava inox stepenica za
ulaz u more (po 1 kom. u svako mjesto) 5.000,00 kn

-nabava inox tuša za plažu
ispred »Miramare« u Njivicama 7.000,00 kn

-nabava plažnih ograda za
plažu ispred Jadrana u Omišlju 14.000,00 kn

-nabava i ugradnja sistema za
natapanje zelenih površina
(kružni tok, ulaz Omišalj i
kod »Kaštela«) 54.000,00 kn

- oprema za dječja igrališta:

a)nabava ljuljački i tobogana
za dj. igralište u naselju Pušća, Omišalj 30.000,00 kn

b)nabava sprava za igralište
u naselju Bjanižov 30.000,00 kn

f) nabava sitnog inventara 50.000,00 kn

- nabava košarica 10 l 20.000,00 kn

- nabava 6 kom. vaza 2.000,00 kn

- nabava 30 kom. klupa 23.000,00 kn

- lokoti, ključevi i sl. 5.000,00 kn

g) naknade 100.000,00 kn

Troškovi se odnose na plaćanje naknada za Plavu zastavu plaže Jadran u Njivicama (24.000,00), te koncesijske naknade. U planu je ishođenje Plave zastave za plažu Pesja.

h) intelektualne usluge 150.000,00 kn

Troškovi vezani za geodetske usluge, izrade troškovnika, snimanje podmorja i sl.

i) investicijsko održavanje javnih površina

- uređenje Ribarske obale u Njivicama 800.000,00 kn

Obuhvaća radove na sanaciji mola (500.000,00 kn) i popločenju sunčališta na dionici od restauranta »Miramare« do pošte cca 600 m2 (financira se kroz 2004. i 2005.).

- popločenje ulice Prikešte u Omišlju 100.000,00 kn

Ukupni troškovi popločenja 1000 m2 ulice Prikešte procjenjuju se na 1.000.000,00 kn. U listopadu 2004. godine predviđa se započeti s izvođenjem radova.

III.ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA 650.000,00 kn

-radovi izvršeni koncem 2003. godine
na sanaciji nerazvrstanih cesta 229.176,84 kn

(dio radova uz nogostup Brgučena, sanacija udarnih jama na nerazvrstanim cestama, odvodnja bus stanice u Njivicama) te izrada gromača na cesti za Čižiće - 150.000,00 s isplatom zemljišta 170.000,00 kn (prikazano na stavci otkupa zemljišta)

- zimska služba 22.000,00 kn

- košenje cestovnog pojasa min. širine 0,5 m i orezivanje grana na nerazvrstanim cestama do visine 4,5 m radi nesmetanog odvijanja prometa 100.000,00 kn

- poslovi na redovnom održavanju (krpanje udarnih rupa i manji popravci) 50.000,00 kn

- troškovi nabavke prometnih znakova za regulaciju prometa u ul. Frankopanska, N. Jurjevića, I. Zajca u Njivicama te obnova putokaza u naselju Njivice (PMONJ) 70.000,00 kn

- sanacija ul. Jadranska u Omišlju (izgradnja potpornog zida uz parcelu Košuta) 33.000,00 kn

- rekonstrukcija raskrižja
ul. Kančinar u Omišlju 15.000,00 kn

- troškovi prometne regulacije u centru Njivica (zatvaranje prometa kroz centar u sezoni) 20.000,00 kn

- uređenje ulice Veli kijec u Omišlju (sufinanciranje građana) 36.000,00 kn

- uređenje parkirališta u ul. Kovačnica 50.000,00 kn

(briše se asfaltiranje ul. N. Lončarića u Njivicama 100.000,00 kn)

IV.ODRŽAVANJE
OBORINSKIH KANALA 80.000,00 kn

Većina radova odnosi se na čišćenje otvorenih oborinskih kanala i propusta, te podzemne instalacije, sve prema posebnom Planu. Čišćenje se vrši 4 puta godišnje.

Predviđaju se i manji građevinski zahvati na održavanju kanala (kanal kod ribarskih kućica u Omišlju 20.000,00 kn i kanal Buč-Pesja).

V. JAVNA RASVJETA 916.000,00 kn

a) potrošnja javne rasvjete

Troškovi potrošnje javne rasvjete
na nivou protekle godine 400.000,00 kn

b) održavanje javne rasvjete 516.000,00 kn

- troškovi redovnog održavanja 180.000,00 kn

-montaža, demontaža i
održavanje božićne dekoracije
2003./2004. 30.000,00 kn

- intervencije, neplanirani troškovi 20.000,00 kn

- investicijsko održavanje - zamjena dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova i ugradnja svjetiljki na izgrađenu instalaciju: u Omišlju Ul. Stran kod vile Božke 8 kom., Ul. Veli kijec kod objekata stanogradnje 7 kom. i Ul. Njivičina 3 kom., kod Brgučena 41 kom.;

- u Njivicama ul. N. Lončarića 10 kom 270.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.108.000,00 kn. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

Ova 1. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 610-02/03-01/2

Ur. broj: 2142-06-04-2

Omišalj, 30. ožujka 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr