SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
14

27.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/ 02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« broj 34/01, 6/02, 11/02 i 20/03) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 20. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska«

Članak 1.

U Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska« (»Službene novine« broj 7/04) u članku 6. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u sljedećim tablicama:

a/ Mješovita namjena - pretežito stambena (M1)


broj pov. građ. maks.tloc. maks.bruto maks. kigkis

čest. čestice izgrađ. izgrađ.pov. katnost

(m2) (m2) (m2)


1. 1.503 270 540 p+1 0,18 0,36

8. 766 229 458 p+1 0,30 0,60


b/ Poslovna namjena - pretežito uslužna (K1)


broj pov. građ. maks.tloc. maks.bruto maks. kigkis

čest. čestice izgrađ. izgrađ.pov. katnost

(m2) (m2) (m2)


2. 759 100 100 p 0,13 0,13

3. 488 100 100 p 0,20 0,20


Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ispod prizemne etaže građevina označenih brojevima 1. i 8. dozvoljava se izgradnja podruma čija površina ne ulazi u koeficijent iskorištenosti.«

Članak 2.

Članak 19. mjenja se i glasi:

»Uvjeti i način gradnje građevina označenih brojevima 1., 2., 3. i 8., zatim kolno-pješačkih površina: cesta 4 i 4a, te pješačkih površina označenih brojevima 19 i 20 određeni su na kartografskim prikazima ovog Plana, dok su za ostale parcele uvjeti i način gradnje određeni odredbama Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska.«

Članak 3.

Članak 26. se briše.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/04-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-04-5

Novi Vinodolski, 21. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=89&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr