SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
14

24.

Na temelju članka 11. i članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01) i članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području
Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na određenom lokalitetu odnosno zaokružena cjelina parcele.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. obavezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta,

2. zaštita poljoprivrednog zemljišta,

3. sprečavanje erozije,

4. sprečavanje zakorovljenosti,

5. čišćenje kanala,

6. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenom području,

7. suzbijanje bolesti i štetočina,

8. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije zabranjuje se sljedeće:

1. sječa voćnjaka na strmom zemljištu, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

2. preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

3. skidanje i odvoz humusnog oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta,

4. uzgoj jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta su dužni na strmom zemljištu provoditi mjere zatravljivanja.

Članak 4.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

1. redovito, posebice u neposrednoj blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura,

2. uredno održavati živice,

3. ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon čišćenja.

Članak 5.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 6.

U cilju suzbijanja bolesti i štetočina obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen propisima kojima se određuje zaštita bilja, a posebice su dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, žetve, odnosno berbe usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja štetočina bilja.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta sredstva.

Članak 7.

Spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se vršiti samo uz poduzimanje mjera opreza u skladu s propisima zaštite od požara.

Spaljivanje korova i biljnog otpada zabranjeno je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada kao i u razdobljima kada je za područje Primorsko-goranske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara.

III. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 8.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih površina propisuju se:

1. održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 9.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba poljskog puta odnosno međe i ne mogu biti šire od 40 cm, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1 m.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Članak 10.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

1. redovito održavati i uređivati poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnog vozila,

2. čistiti poljske putove od korova i višegodišnjeg raslinja.

Članak 11.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 12.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a u svrhu zaštite od jakih vjetrova, vlasnik i ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta dužan je određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.

Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito održavati i obnavljati.

IV. NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljat će poljoprivredni inspektor i inspektor zaštite od požara.

Inspektor zaštite od požara ovlašten je provoditi nadzor nad provođenjem mjera iz ove Odluke koje se odnose na zaštitu od požara.

U provedbi nadzora nad odredbama iz ove Odluke nadležne inspekcije mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje određenih mjera iz ove Odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Globom od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba globom od 50,00 kn do 200,00 kn za prekršaj ako:

- izvrši sječu voćaka na strmom zemljištu, osim sječe iz agrotehničkih razloga (članak 4. stavak 1. alineja 1. Odluke),

- izvrši preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmom zemljištu i izvrši njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama (članak 4. stavak 1. alineja 2. Odluke),

- izvrši skidanje i odvoz humusnog oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta (članak 4. stavak 1. alineja 3. Odluke),

- izvrši sadnju jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu (članak 4. stavak 1. alineja 4. Odluke),

- ne izvrši obvezu zatravljivanja strmog zemljišta (članak 4. stavak 2. Odluke).

- ne provodi mjere čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja korova (članak 5. Odluke),

- ne izvrši uklanjanje biljnog otpada nakon provedenih agrotehničkih mjera (članak 6. stavak 1. Odluke),

- ne izvrši uklanjanje odnosno uništavanje ambalaže od utrošenih sredstava za zaštitu bilja prema uputama priloženim uz ta sredstva (članak 6. stavak 2. Odluke),

- izvrši spaljivanje biljnih otpadaka i korova u vrijeme zabrane spaljivanja određeno u članku 7. stavak 2. Odluke,

- ne održava živice, međe i poljske putove na način određen u članku 9. i članku 10. ove Odluke,

- izvrši sadnju visokog raslinja neposredno uz među (članak 11. Odluke),

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva (članak 12. Odluke).

Globom od 50,00 kn do 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/04-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 20. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=89&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr