SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
14

11.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 15/03 i 157/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o spomeničkoj renti Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Malog Lošinja, a osobito:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- kulturno povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente

- način plaćanja spomeničke rente,

- opći uvjeti, razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti oslobađanje od plaćanja spomeničke rente,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobođenja od plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 4. ove Odluke.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske i poslovne djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno - povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 3.

Obveznici spomeničke rente dužni su Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Malog Lošinja do 31. ožujka svake godine dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koja se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 4. ove Odluke.

Iznimno za 2004. godinu, obveznici spomeničke rente dužni su dostaviti podatke nadležnom Odjelu iz prethodnog stavka do 01. srpnja 2004. godine.

U slučaju da obveznik spomeničke rente propusti rok iz stavka 1. i 2., smatrat će se da nije došlo do promjene u odnosu na podatke dostavljene za prethodno razdoblje, odnosno ako se potrebni podaci ne dostave nadležnom tijelu Grada Malog Lošinja kao mjerodavni podaci za utvrđenje godišnje spomeničke rente koristit će se podaci za obračun komunalne naknade.

III. KULTURNO POVIJESNE CJELINE

Članak 4.

Na području Grada Malog Lošinja plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti na području kojem je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturno - povijesne cjeline, i to:

- urbana cjelina mjesta Mali Lošinj

- urbana cjelina mjesta Veli Lošinj

- urbana cjelina mjesta Osor

- selo Susak.

Rješenja Ministarstva kulture i grafički prikazi granica kulturno - povijesnih cjelina čine sastavni dio ove Odluke.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Visina spomeničke rente obračunava se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline pobliže određene u članku 4. ove Odluke.

Spomenička renta iz stavka 1. ovog članka plaća se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora mjesečno ovisno o vrsti djelatnosti:


VRSTA DJELATNOSTI VISINA
SPOMENIČKE RENTE

(Mj. Kn/m2)


I. Grupa

-FINANCIJSKA DJELATNOST,
(banke, štedionice, osiguranja i dr.), 6,00

-DJELATNOST ODVJETNIČKIH
I PRAVNIH USLUGA,

-DJELATNOSTI KOCKANJA
I KLAĐENJA


II. Grupa

-POSLOVNE USLUGE,
(računovodstvene, računalne),

-INŽENJERSKE I DRUGE
INTELEKTUALNE USLUGE,

-UGOSTITELJSKA DJELATNOST, 3,00
DJELATNOST TRGOVINE, TE SVE
OSTALE PROIZVODNE I USLUŽNE
DJELATNOSTI NAVEDENE U ČL. 114.a
Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara (N.N. 151/03), osim apartmana
i soba za iznajmljivanje


V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 6.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za komunalnu djelatnost Grada Malog Lošinja.

Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Rješenje o spomeničkoj renti donosi se na način i po postupku koji je propisan za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi.

Žalba na rješenje ne zadržava izvršenje rješenja o žalbi na rješenje iz stavka 1. ovog članka u drugom stupnju odlučuje ovlašteni upravni odjel Primorsko-goranske Županije.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 7.

Izuzetno od odredbe iz članka 5. obveznici plaćanja spomeničke rente koji obavljaju djelatnost koja je utvrđena kao deficitarna po postupku utvrđenom Odlukom o porezima Grada Malog Lošinja ili obavljaju djelatnost na način za koji, na prijedlog nadležnog Upravnog odjela za kulturu, Gradsko poglavarstvo ocjeni da posebno doprinosi kvaliteti prezentacije kulturno-povijesne cjeline, ne plaćaju spomeničku rentu.

Članak 8.

U slučaju oslobođenja od plaćanja spomeničke rente iz članka 7. ove Odluke sredstva potrebna za održavanje kulturnih dobara u visini utvrđene spomeničke rente osigurati će se u Proračunu Grada Malog Lošinja iz sredstava poreznih prihoda.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-08/04-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-04-14

Mali Lošinj, 27. svibnja 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=89&mjesto=10005&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr