SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju članka 28. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), te po pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured zaštite i spašavanje Rijeka (Klasa: 810-03/10- 01/07, Urbroj: 543-12-01-10-10 od 30. rujna 2010. godine) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Kostrena

Članak 1.

Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena.

Članak 2.

Procjena iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio Odluke i čuva se u sjedištu Općine Kostrena, ali se ne objavljuje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-43

Kostrena, 19. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51221&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr