SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05, 107/07. i 38/09.), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 73/09 ) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici 19. listopada 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju vlastite uređaje za čišćenje dimnjaka.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije).

Korisnik koncesije ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 5.

Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji sa Korisnikom koncesije provodi se sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije i Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09).

Članak 6.

Korisnik koncesije obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka.

Korisnik koncesije dužan je plan iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Općini Kostrena.

Članak 7.

Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.

Članak 8.

Korisnik usluge dužan je Korisniku koncesije:

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka te o sezoni loženja,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Članak 9.

Korisnik usluge ne smije Korisniku koncesije spriječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova Korisnik koncesije obvezan je voditi brigu o čistoći prostorije Korisnika usluge.

Članak 10.

Ako Korisnik koncesije utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti Korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimnjaka Korisnik koncesije će o tome obavijestiti Općinu, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina.

Ako Korisnik koncesije utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 11.

Korisnik koncesije dužan je za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada u dimnjačarskom području, a sadrži:

- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- potpis dimnjačara,

- potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Članak 12.

Korisnik koncesije dužan je voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartoteku dimnjaka unose se slijedeći podaci:

- oznaka zgrade - ulica i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- broj i vrsta dimnjaka,

- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

Članak 13.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Korisnik koncesije obvezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 14.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, i to isključivo dva puta godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje, i to:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 15.

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

Članak 16.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se isključidva puta godišnje.

III. NAPLATA PRUŽENIH USLUGA

Članak 17.

Korisnik koncesije ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Korisniku koncesije plaća Korisnik usluge.

Članak 18.

Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 9/96, 13/99 i 27/01).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-49

Kostrena, 19. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51221&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr