SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

57.

Temeljem članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članaka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. listopada 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 36/10) u članku 29. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. imenuje i razrješava predstavnika ili predstavnike Općine Baška u skupštinama pravnih osoba čiji je vlasnik odnosno suvlasnik Općina Baška«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Članak 2.

U članku 69. stavci 3., 4. i 5., brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Baška stupaju na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2142-03-10-2

Baška, 5. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr