SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

33.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeća Općine Matulji na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 9
Poslovne zone Jušići (K 3)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K3).

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K3) i odgovorna osoba za izradu Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K3) je općinski načelnik Općine Matulji.

Članak 2.

Pravna osnova Plana

Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K3) u nastavku Plan je članak 292, stavak jedan alineja 9 Prostornog plana uređenja Općine Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08).

Članak 3.

Razlozi za pristupanje izradi Plana

Zakon o prostornom uređenju i gradnji propisuje, da se za izdvojene poslovne zone rade urbanistički planovi uređenja. Slijedom toga Prostorni plan uređenja Općine Matulji planirao je izdvojenu poslovnu zonu Jušići, zacrtao granice poslovne zone i propisao izradu urbanističkog plana uređenja naziva »Upu 9 Poslovna zona 9 Jušići (K 3).

Ukupna površina obuhvata zone je 6,38 ha. Izgrađeni dio je 3,84 ha i na njemu posluje 10 subjekata. Od svih subjekata na izgrađenom dijelu zone samo »Alpron tvrtka za izradu metalnih proizvoda » posluje u vlastitim prostorima, dok svi ostali posluju u zakupljenim prostorima društva Javor u stečaju.

Neizgrađeni dio je 2,54 ha.

Zona je prometno povezana s prostorom Općine Matulji, Primorsko-goranskom županijom i nalazi se uz neposrednu blizinu graničnih prelaza Rupa i Pasjak. Zona je opskrbljena vodom i strujom.Vlasništvo zemljišta je djelomično od Republike Hrvatske, a djelomično je vlasništvo privatnih subjekata.

Postojeća izgrađenost, neizgrađeni prostor, ukupna prometna povezanost zone, postojeća infrastruktura i djelomično vlasništvo zemljišta, koje će vjerojatno preći u vlasništvo Općine Matulji čini zonu atraktivnom za daljnji razvoj i ulaganja.

Javno poduzeće Komunalac d.o.o. treba se dislocirati s postojeće lokacije u Gradu Opatiji, a zona kao takova je pogodna za djelatnost Komunalca. Na preostali dio neizgrađenog dijela zone moguće je smjestiti cca pet novih poslovnih subjekata.

To su ujedno i razlozi, da se stvori imovinsko-pravni osnov za realizaciju poslovne zone, što će omogućiti urbanistički plan uređenja zone.

Članak 4.

Obuhvat Plana

Planom će se obuhvatiti zona obuhvata zacrtana Prostornim planom uređenja Općine Matulji. U članku 14 zona oznaka je K3 zona Jušići (RZ 6) u površini cca 6,38 ha.Izgrađeni dio je 3,84 ha, a neizgrađeni dio je 2,54 ha. Obuhvat plana zacrtan je u grafičkom prilogu Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

U obuhvatu Plana postoje poslovni subjekti na površini od 3,84 ha, koji rade.Ostala površina od 2,54 ha je slobodne za izgradnju.Postojeća infrastruktura prometnice, voda i struja za opskrbu 3,84 ha postoji,a treba planirati novu infrastrukturu za povezivanje neizgrađenog dijela od 2,54 ha na postojeću infrastrukturu.

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Ciljevi Plana su uskladiti:

- postavke i potrebe postojećih korisnika zone na izgrađenom dijelu zone,

- stvoriti prostorne mogućnosti za preseljenje Javnog poduzeća Komunalac d.o.o.

- otvoriti mogućnost izgradnje za nove investitore na neizgrađenom dijelu zone

- i u skladu s namjenom i kapacitetima riješiti infrastrukturu zone t.j.: prometno povezivanje neizgrađenog dijela zone na postojeće prometnice, vodu i struju

- za cjelokupnu zonu rješiti oborinsku kanalizaciju, fekalnu kanalizaciju,telefoniju i javnu rasvjetu

- osigurati mjere zaštite okoliša

Programska polazišta Plana zacrtana su Prostornim planom uređenja Općine Matulja (»Službene novine« broj 36/ 08) II. Odredbama za provođenje t.j.članacima 12.13.14. 15. i 107., 108 i 109.

Članak 7.

Stručne i topografsko-katastarske podloge Plana

Stručna podloga za izradu Plana je »Program izgradnje poduzetničke zone oznake K3, Jušići (RZ 6) izrađene od »i.i.B 12 manufaktura d.o.o. Poslovno savjetovanje«.

Geodetska podloga za izradu urbanističkog plana uređenja prema »Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova » članak 17 alineja šest je osnovna državna karta u mjerilu 1: 5000 ili topografsko- katastarski plan u mjerilu 1: 1000 ili 1: 2000.

Za izradu ovog plana optimalna podloga je topografsko- katastarski plan u mjerilu 1: 2000.

Članak 8.

Popis tijela prema posebnim propisima

Podatci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, ispostava Opatija

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje u Rijeci, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Javno poduzeće Komunalac d.o.o. Opatije

- Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka Rijeka, Viktora Cara Emina 2 51000Rijeka pogon Opatija

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- Hrvatske vode, Vodnogospodarstveni odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume Direkcija - Služba za ekologiju Zagreb, 10000 Zagreb, Ulica LJ. F. Vukotinovića 2

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređeju i gradnji navedena tijela i osobe pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente.U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se, da zahtjeva nema.

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana

Rokovi za zradu pojedinih faza Plana su:

- Dostava zahtjeva za izradu Plana (podatci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 30 dana,

- Izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana od dostave zahtjeva odnosno po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- Izrada prijedloga Plana za potrebe javne rasprave- u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- Javna rasprava i javni uvid u prijedlog Plana je 30 dana,

- Izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 20 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- Dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana u roku 30 dana,

- Izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- Donošenje » Odluke o Urbanističkom planu uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K 3)«.

Članak 10.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata i građenja tijekom izrade i donošenja Plana

Za vrijeme trajanja izrade Plana nema pravnog osnova za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola na području zahvata Plana, a najdulje dvije godine.

Dozvoljavaju se rekonstrukcije u svrhu poboljšanja neophodnih uvjeta i to:

Za stambene i stambeno-poslovne građevine:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima, te zamjena dotrajalih instalacija,

- dogradnja ili nadogradnja nužnih prostora (sanitarnih prostorija, stubišta i sl.) površine do 20 m2,

- prenamjena dijela građevine,

- priključenje na prometnu i komunalnu infrastrukturu,

- adaptacija i rekonstrukcija potkrovlja, suterena ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita građevine u koristan prostor.

Za građevine drugih namjena:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima, te zamjena dotrajalih instalacija,

- usavršavanje i zaokruživanje tehnološkog procesa ili procesa rada,

- rekonstrukcije građevina radi poboljšanja uvjeta rada,

- priključenje na prometnu i komunalnu infrastrukturu.

Članak 11.

Izvori financiranja izrade Plana

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u proračunu Općine Matulji za 2010. godinu.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/30

Ur. broj: 2156-04/10-01

Matulji, 16. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=691&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr