SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

58.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09), članka 2. stavak 1. i 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 28. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 07/09), u cijelom tekstu Odluke riječi: »gradsko poglavarstvo« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 2.

U čl. 43. u st. (1), dodaje se točka 15. koja glasi:

»postavljati prepreke i pregrađivati prolaze i javne puteve.«

Članak 3.

U članku 61. u stavku (3), iza riječi »podesnog materijala« briše se točka, piše zarez i dodaje:

»na način da je u svako doba moguć pristup do kanalizacijskih šahti«.

Članak 4.

Članak 64. mijenja se i glasi:

(1) »Korištenje javne površine za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela i sličnih radova koji se izvode u tijeku građenja, investitoru ili izvođaču odobrava gradonačelnik na prijedlog upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(2) Ako se javna površina za radnje iz stavka (1) koristi bez odobrenja, te ako se gradnja mora obustaviti na duže vrijeme, komunalni redar naložit će uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine.«

Članak 5.

U čl. 65. st. (1) iza riječi »odobrava« piše se točka i dodaje se novi stavak koji glasi:

»Visina naknade za korištenje javne površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, odredit će se u postupku i na način sukladno Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.«

Članak 6.

U članku 76.:

- st. (2) mijenja se i glasi:

»Provedba mjera iz st. (1) obavlja se sukladno Programu mjera za provedbu DDD mjera na području Grada Malog Lošinja i prema ugovorenom rasporedu i potrebi prema pozivu do granice biološkog minimuma, a sve sukladno zakonskim propisima i pravilima struke.«

- stavak (3) mijenja se i glasi:

»Pravne ili fizičke osobe dužne su voditi brigu o objektima u njihovom vlasništvu u cilju spriječavanja naseljavanja i razmnožavanja miševa i štakora, insekata i ostalih štetočina.«

- stavak (4) se briše, a stavci (5), (6) i (7), postaju stavci (4), (5) i (6).

Članak 7.

U članku 78. u st. (2) mijenja se:

- iza riječi »stambenih zgrada« dodaju se riječi: »okućnicama i drugim privatnim posjedima«,

- iza riječi »dimenzija« dodaju se riječi: »otpadni građevni materijal, auto dijelovi i gume«,

- iza riječi »prostorijama« dodaju se riječi: »i prostorima«.

Članak 8.

U članku 80. mijenja se:

- u stavku (1), iza riječi »naselja« dodaju se riječi: »privatnih posjeda«,

- u stavku (1) iz riječi »prostora« dodaju se riječi: »i drugih posjeda«,

- dodaje se stavak (2) koji glasi: »Vlasnik koji na svojoj nekretnini odlaže otpad ili to dozvoljava drugoj osobi, dužan je o svojem trošku i odgovornosti po nalogu komunalnog redara odložiti taj otpad na deponij otpada na propisani način.«

- dodaje se stavak (3) koji glasi: »Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 2. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, to će učiniti Grad Mali Lošinj na trošak i odgovornost vlasnika nekretnine.«

Članak 9.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»(1) Zabranjeno je motorna i druga vozila u nevoznom stanju, vozila bez registarskih oznaka, dijelove tih vozila i dotrajala plovila ostavljati na javnim površinama, zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, na privatnim posjedima te zemljištima uz javne prometnice.

(2) Ako je vlasnik vozila i plovila poznat, vozilo ili plovilo odloženo na javnoj površini ili površini koja je u državnom vlasništvu a služi za redovnu upotrebu zgrade ili na privatnim parcelama, uklonit će se na trošak vlasnika.

(3) Uklonjeno vozilo ili plovilo iz prethodnih stavaka čuvat će se na posebnom, za to određenom prostoru, 30 dana.

(4) Troškove uklanjanja i čuvanja vozila ili plovila iz prethodnih stavaka odredit će gradonačelnik posebnim pravilnikom.

(5) Ako vlasnik ne preuzme vozilo ili plovilo u roku iz st. (3) ovog članka, izvršit će se prodaja radi namirenja troškova uklanjanja i čuvanja ili će se s njima postupiti kao s komunalnim otpadom.«

Članak 10.

U članku 107. st. (1) mijenja se:

- u točki 10., iza broja »11« dodaje se »i 15.«

- točka 21. mijenja se i glasi:

»ako postupaju protivno članku 76. stavku (3) ove Odluke,«

- dodaje se točka 23. koja glasi:

»odlaže motorna i druga vozila u nevoznom stanju, vozila bez registarskih oznaka, dijelove tih vozila i dotrajala plovila na javnim površinama, zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, privatnim posjedima te zemljištima uz javne prometnice, protivno čkanku 102. stavak (1) ove Odluke«

Članak 11.

U članku 108. u stavku (1) dodaje se točka 13, koja glasi:

»na svojoj nekretnini odlaže otpad ili to dozvoljava drugoj osobi i ako ne postupi po nalogu komunalnog redara, što je protivno članku 80. stavak 2. i 3.«

Članak 12.

U članku 110. st. (1). točki 7. iza broja »4.« dodaje se: »i 5.«

Članak 13.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da donese pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu.

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/10-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr