SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

56.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja, a koji je donio Grad Mali Lošinj, Klasa: 320-01/05-01/02, Ur.broj: 2213/01-01-06, od dana 5. travnja 2006. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost, Klasa: 320-02/06-01/1213, Ur.broj: 525-9-06-2/SK, od dana 26. rujna 2006.godina, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2010. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju četvrtog javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja u katastarskim općinama: Veli Lošinj, Mali Lošinj, Ćunski, Sveti Jakov, Nerezine, Punta Križa i Belej, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja predviđeno za zakup:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

III.

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu »Novom listu« i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja.

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.

Pismene ponude se dostavljaju Gradu Malom Lošinju u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

O b r a z l o ž e nj e

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana28. rujna 2010. godine donijelo je Odluku o raspisivanju četvrtog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za k.o. Veli Lošinj, Mali Lošinj, Ćunski, Sveti Jakov, Nerezine, Punta Križa i Belej. Predmet zakupa su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

Početnu cijenu u natječaju utvrdio je Grad Mali Lošinj temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (»Narodne novine« broj 40/09).

Javni natječaj objaviti će se u javnom glasilu »Novom listu«, kao i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja. Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja u roku od 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:

1. k.o. Veli Lošinj, površina 10,6964 ha

2. k.o. Mali Lošinj, površina 2,6790 ha

3. k.o. Ćunski, površina 9,5701 ha

4. k.o. Sveti Jakov, površina 2,2054 ha

5. k.o. Nerezine, površina 0,2697 ha

6. k.o. Punta Križa, površina 0,2140 ha

7. k.o. Belej, površina 2,4271 ha

Ukupno površina: 28,0617 ha

Ukupno početna cijena: 7.925,56 kuna

Klasa: 320-01/09-01/59

Ur. broj: 2213/01-01-10-47

Mali Lošinj, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Odluka o raspisivanju četvrtog javnog na  



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr