SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA PUNAT

51.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata s područja
Općine Punat

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stipendija, uvjeti za stjecanje prava na stipendiju učenika srednjih škola (u daljnjem tekstu: učenici) i studenata, korištenje te prestanak korištenja stipendija.

Članak 2.

Učenička stipendija utvrđuje se u iznosu od 400,00 kn mjesečno, a studentska stipendija u iznosu od 600,00 kn mjesečno.

Članak 3.

Natječajni postupak za stjecanje stipendije provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija koje imenuje Općinsko vijeće Općine Punat.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka zapisnikom utvrđuje učenike i studente koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stipendije.

II. Uvjeti za stjecanje prava na stipendiju

Članak 4.

Pravo na prijavu na natječaj imaju svi redoviti učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da u posljednjih pet godina imaju prebivalište na području Općine Punat,

3. da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu u istoj školi ili na istom učilištu,

4. za učenike 1. (prvih) razreda srednje škole - da su u 8. (osmom) razredu osnovne škole ostvarili prosjek ocjena 4,50 na više,

5. za studente 1. (prvih) razreda visokog učilišta - da su po prvi puta upisali 1. (prvi) razred visokog učilišta,

6. za učenike 2. (drugih) i viših razreda srednje škole te studente 2. (drugih) i viših razreda visokog učilišta - da su u protekloj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena:

- redoviti učenici od 4,00 na više,

- redoviti studenti od 3,00 na više.

Članak 5.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi nemaju pravo na stipendiju po ovoj Odluci.

III. Korištenje i prestanak korištenja stipendije

Članak 6.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog školovanja u srednjoj školi, odnosno za vrijeme redovnog studija, i odnosi se na jednu nastavnu godinu.

Učenici i studenti postaju korisnici stipendije sklapanjem ugovora s stipendiranju s Općinom Punat, na vrijeme od jedne nastavne godine, u kojem će biti određena prava i obveze korisnika stipendije i Općine Punat.

Ugovor iz stavka 2. ovog članka u ime Općine Punat sklapa općinski načelnik.

Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije te se na njega, kao i na ostale prijavljene, primjenjuju uvjeti utvrđeni ovom Odlukom.

Učeničke i studentske stipendije isplaćuju se u razdoblju od 1. listopada tekuće kalendarske godine do 30. lipnja naredne kalendarske godine, i to jednom mjesečno, do 10. u mjesecu za protekli mjesec kalendarske godine.

Članak 7.

Ugovor o stipendiranju prestaje:

- ako dođe do promjene prebivališta korisnika stipendije (preseljenjem izvan Općine Punat),

- samovoljnim ispisivanjem iz škole, odnosno studija,

- ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Punat,

- istekom nastavne godine za koju je stipendija dodijeljena.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolu provođenja ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03, 32/04, 43/06 i 25/09).

Odluka o izboru članova Povjerenstva za dodjelu stipendija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/09) ostaje na snazi do imenovanja novih članova, sukladno članku 3. stavku 1. ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj 2142-02-01-10-4

Punat, 21. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

Odluka o stipendiranju učenika   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr