SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 15. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj iznose:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj KLASA: 011-01/03-01/22, UR. BROJ: 2142-06-03-01-1 od 30. prosinca 2003. godine i njezine izmjene i dopune KLASA: 022-05/06-01/14, URBROJ: 2142-06-06-01-3 od 13. lipnja 2006. godine, KLASA: 022-05/07-01/6, UR. BROJ: 2142-06-07-01-3 od 27. ožujka 2007.godine i KLASA: 022-05/08-01/15, UR. BROJ: 2142-06-08-01-3 od 23. srpnja 2008.godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur.brij:2142-06-10-01-10

Omišalj, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr