SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

43.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst,

82/04, 178/04, 110/ 04 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju područja zona u Općini Omišalj, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rok plaćanja, uvjeti i razlozi za potpuno ili djelomično oslobađanje, kao i druga pitanja vezana za plaćanje komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U slučaju da je građevna čestica iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako pisanim sporazumom nije drukčije utvrđeno.

Članak 3.

Na području općine Omišalj utvrđuju se sljedeće zone za obračun komunalnog doprinosa, i to:

I. zona obuhvaća područje:

- od glavnog ulaza u Njivice, sjeverno od Primorske ulice, u Urbanističkom planu uređenja 2 - Njivice (u daljnjem tekstu: UPU 2 - Njivice) označeno kao T1-1, T1-2, T2-1, T2-2, T3, T5-1, T5-2, M1-4, S1, S2 i R2-3,

- od glavnog ulaza u Njivice, južno od Primorske ulice, u UPU 2 - Njivice označeno kao T4, T4-1, M1-1, M1-2, M1-6, D4 i R1,

- u naselju Njivice, sjeverozapadno i zapadno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-3, K2-2, M1-4, M1-5, D7 i S1 ,

- dio naselja Njivice-Kijac, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-4, D2, S1, S2, R2-1 i R2-2.

II. zona obuhvaća područje:

- u naselju Njivice, istočno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao S1, S1-2, S2 i K2-1,

- Voz-Peškera, u Prostornom planu uređenja Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: PPUOO) označeno kao T2-2,

- Kamp Pušća, u PPUOO označeno kao T3,

- u naselju Omišalj, u PPUOO označeno kao NA4, NA- T1, T1, NA2

- zapadno od ulice Večja i područje zapadno od spojne ceste Jadranska ulica-Večja, u PPUOO označeno kao NA3.

III. zona obuhvaća područje:

- područje u PPUOO označeno kao R1-1, R2-1, R2-2, I1, I2, IS1, IS2, A1, A2, T1, T2, T3 i K1-2,

- preostalo područje u naselju Omišalj, u PPUOO označeno kao NA3.

Članak 4.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevnoj čestici, izražen u m3 (prostornom metru), a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kad se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražene u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 5.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se po m3 građevine, po pojedinim zonama i po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, određena u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 6.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 5. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 7.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni sukladno Zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja, kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja, ako su u vrijeme Domovinskog rata imali prebivalište na području općine Omišalj,

- vlasnici građevne čestice, odnosno investitori koji grade građevine na području Servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju, u zoni označenoj B i C, sukladno Detaljnom planu uređenja Servisno-uslužne zone »Pušća«,

- Vlasnici građevne čestice, odnosno investitori koji grade građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje.

Članak 8.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 50% ima fizička osoba s prebivalištem na području Općine Omišalj od najmanje 10 posljednjih godina ili 20 godina tijekom života, ako gradi stambenu zgradu ili stan za svoje potrebe, odnosno potrebe svoje obitelji veličine do 400 m3.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka ima u vlasništvu stambenu zgradu ili stan manji od 400 m3, ima pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 50% za razliku volumena do 400 m3.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka ima u vlasništvu stambenu zgradu ili stan veći od 400 m3, plaća puni iznos komunalnog doprinosa.

Ako stambenu zgradu ili stan grade suvlasnici koji ispunjavaju uvjet iz stavka 1. ovog članka, imaju pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa samo do 400 m3 građevine.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka otuđi zgradu ili stan za koji je ostvario djelomično

oslobođenje komunalnog doprinosa, u roku od 10 godina od dana ishođenja uporabne dozvole, dužan je otuđenje prijaviti Upravnom odjelu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) i platiti razliku za ostvareni popust.

Članak 9.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 20 % imaju, pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Omišalj, investitori:

- ako imaju sjedište obrta, odnosno tvrtke, na području Općine Omišalj,

- ako grade građevine pretežito proizvodne namjene,

- ako grade građevine za ugostiteljsku namjenu skupine hoteli, sukladno propisu o kategorizaciji ugostiteljskih objekata,

- ako grade domove za starije i nemoćne osobe ili

- ako grade građevine namijenjene razvoju zdravstvenog turizma.

Investitor iz stavka 1. ovog članka koji ispunjava više uvjeta utvrđenih u tom stavku ima pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa od 40%.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka u narednih 10 godina promijeni sjedište obrta ili tvrtke dužan je o tome obavijestiti Upravni odjel i platiti razliku za ostvareni popust.

Članak 10.

Općinsko vijeće Općine Omišalj može potpuno ili djelomično osloboditi od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, te predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, građevine za potrebe javnih ustanova, kao i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Omišalj, Primorsko-goranske županije ili Republike Hrvatske.

Članak 11.

Sredstva za namirenje iznosa u slučajevima iz članka 7., 8., 9. i 10. ove Odluke osigurat će se u proračunu Općine Omišalj, iz općinskih poreza.

Članak 12.

Upravni odjel donosi rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa iz ove Odluke, na pisani zahtjev obveznika, ako podnositelj zahtjeva dokaže ispunjavanje uvjeta iz članka 7., 8. i 9. ove Odluke.

Članak 13.

Općina će obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, na temelju pisanog zahtjeva, izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa u sljedećim slučajevima:

- ako je pravomoćnim aktom nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, o čemu je donijet pravomoćni akt o obustavi postupka.

Obvezniku kojem je istekla važnost akta na temelju kojeg se može graditi jer nije započeo s gradnjom, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 14.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Upravni odjel.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Upravni odjel izdaje potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu.

Članak 15.

Komunalni doprinos plaća se odjednom.

Članak 16.

Obveznik može na temelju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Omišalj izgraditi odnosno snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 5. ove Odluke. Ti se troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, o čemu Općina i obveznik sklapaju ugovor.

Članak 17.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove odluke riješit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 20/03, 33/03, 31/04 i 5/05).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur.broj: 2142-06-10-01-9

Omišalj, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr