SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD VRBOVSKO

45.

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. i 61. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 31/09 - ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 23. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 3.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Prava i dužnosti člana vijeća započinju danom konstituiranja vijeća.

Mandat članova vijeća izabranih na redovitim izborima traje do objave odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom.

Od dana raspisivanja izbora za članove vijeća pa do izbora novoga predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Mandat člana vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradonačelnik odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.

Ako je mandat vijeća prestao zbog raspuštanja vijeća, prijevremeni izbori moraju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 5.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću,

- ako počne obnašati dužnost iz članka 6. ove Odluke, danom stupanja na dužnost.

Pisana ostavka člana vijeća treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezina podnošenja.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravne učinke.

Članak 6.

Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika.

Članak 7.

Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se sukladno članku 6. ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama ove Odluke.

Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku osam dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata članu vijeća prestat će osmoga dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 8.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat sa liste sa koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat sa liste sa koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.

Zamjenik člana vijeća počinje obnašati dužnost nakon što je članu vijeća prestao mandat sukladno odredbi članka 5. ove Odluke.

Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s te liste.

Članak 9.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

II. KANDIDIRANJE

Članak 10.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova i nacionalnoj strukturi stanovništva.

Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 11.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Članak 12.

Potpisi birača prikupljaju se na obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.

Članak 13.

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je »Nezavisna lista Mjesnog odbora ______________«.

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Članak 14.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz stavka 1. ovoga članka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 15.

Izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na web stranicama Grada sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Članak 16.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 17.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 18.

Na dan koji prethodi danu održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako objavljivanje privremenih rezultata ili njihovih procjena.

Ispitivanje javnog mijenja i opredjeljenje birača o glasovanju dopušteno je i za vrijeme trajanja izbora, a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati do zatvaranja birališta.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 19.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 20.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka kandidaciijska lista će dobiti onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Članak 21.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 22.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno povjerenstvo i birački odbori.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 23.

Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.

Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.

Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Gradonačelnik.

Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor članova vijeća, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada te njihovi zamjenici. Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih stranaka, odnosno koalicija i njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata pred Gradonačelnikom.

Izbor proširenog sastava izbornog povjerenstva obavlja se pred Gradonačelnikom.

Svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva te njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Članak 24.

Izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

- imenuje članove biračkih odbora,

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 25.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora. U protivnom, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, članove i njihove zamjenike najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi za članove vijeća.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri izbornom povjerenstvu.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 26.

Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na web stranicama Grada koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije pet dana prije izbora.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 27.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 28.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

- naziv liste,

- ime i prezime nositelja liste,

- serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 29.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 30.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić,

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 31.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do 19 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19 sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 32.

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije.

Članak 33.

Prije nego što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član provjerava u popisu birača da li je birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ako se ustanovi da birač nije upisan u popis birača neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ako birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 34.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 35.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 36.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:

- broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

- koliko je ukupno birača glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora te zamjenik člana može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 37.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Članak 38.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Zapisnik obvezno sadrži:

- broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača,

- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.

Svaki član izbornog povjerenstva te zamjenik člana može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 39.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 40.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća, na oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog odbora u kojem su provedeni izbori i na web stranici Grada u roku od 24 sata od zatvaranja izbora objavit će:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 41.

Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.

Sredstvima za provođenje izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 42.

Političke stranke, kandidati, najmanje 30 birača ili 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor izbornom povjerenstvu.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora odnosno ovlaštenim podnositeljem žalbe.

Skupina od najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori dužni su odrediti zajedničkog predstavnika ovlaštenog za podnošenje prigovora, odnosno žalbe.

Nositelji nezavisnih lista prigovor odnosno žalbu podnose osobno.

Članak 43.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 44.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 45.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Gradonačelniku u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 46.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 47.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 48.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava najstariji član.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog po odredbama ove Odluke održat će se po donošenju odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji se raspuštaju.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Statutarna odluka o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/01)

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/10-01-1

Ur. broj: 2193-01/10-01-1

Vrbovsko, 23. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr