SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD BAKAR

41.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 24. rujna 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o stipendijama Grada Bakra

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju mjerila i načini ostvarivanja prava za dodjelu stipendija učenicima gimnazija, srednjih škola te studentima dodiplomskih studija, državljanima Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje dvije (2) godine do dana podnošenja zahtjeva. Nadalje, Odlukom se definiraju i uvjeti stipendiranja učenika i studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Članak 2.

Visinu i broj stipendija za učenike gimnazija, srednjih škola i studenata, kao i za učenike i studente deficitarnih zanimanja, za svaku školsku odnosno akademsku godinu, određuje Gradonačelnik Grada Bakra (u daljnjem tekstu Gradonačelnik). Visina i broj stipendija ograničeni su osiguranim proračunskim sredstvima.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u gimnazijama, srednjim školama i sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Na stipendiju imaju pravo redovni studenti pod uvjetom da su:

- državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje dvije (2) godine prije podnošenja molbe,

- da nisu stariji od 27 godina,

- da se redovno I. puta upisuju na iduću godinu studija,

- da ostvare prosjek ocjena položenih ispita 4,00 ili više na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh od 3,0 ukoliko su djeca iz obitelji koji su korisnici socijalnog programa Grada Bakra.

Studenti prve godine stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili odličan (izvrstan) uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole.

Prednost za dobivanje stipendije imat će oni studenti koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u višu godinu studija postigli zapažene uspjehe.

Zapaženim uspjehom iz stavka 2., ovog članka smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županjskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Zapaženim uspjehom studenta smatraju se i objavljeni radovi, te sudjelovanja u znanstvenim ili stručnim projektima.

Apsolventu se priznaje status redovitog studenta najduže godinu dana od dana završetka akademske godine u kojoj je odslušao predavanja.

Članak 4.

Pravo na stipendiju imaju i učenici gimnazija i srednjih škola, pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Grada Bakra najmanje dvije (2) godine prije podnošenja molbe,

- da se redovito upisuju u II., III. ili IV. razred srednje škole,

- da su u I., II. i III. razredu srednje škole ostvarili uspjeh od 4,5 i više,

- učenici čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, ostvaruju pravo na stipendiju za redovan upis u I., II., III. I IV. razred srednje škole ukoliko su u ostvarili uspjeh od 3,0 i više u prethodnoj godini školovanja.

Prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u II. III. ili IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe.

Zapaženim uspjehom iz stavka 2., ovog članka smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županjskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

Članak 5.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Gradonačelnik najkasnije do 31. listopada.

Poziv na natječaj objavljuje se u dnevnom tisku i na web stranici Grada Bakra, dok se cjelokupni tekst natječaja objavljuje na web stranicama Grada Bakra, te je dostupan u pisarnici Grada Bakra.

Članak 6.

Kandidati - učenici gimnazija i srednjih škola koji ispunjavaju preduvjete iz članka 4. ove Odluke, rangiraju se na Bodovnu listu za dodjelu stipendije (u daljnjem tekstu Bodovna lista) sukladno slijedećim mjerilima:

- prosjek ocjena koji se množi sa 10 - da bi se dobio broj bodova koji kandidat ostvaruje temeljem uspjeha u dosadašnjem obrazovanju,

- 5 bodova za osvojenu nagradu na natjecanjima iz znanja na razini županije (I., II., III. mjesto)

- 7 bodova za osvojenu nagradu na natjecanjima iz znanja na razini države (I., II., III. mjesto)

- 9 bodova za osvojenu nagradu na međunarodnim natjecanjima iz znanja (I., II., III. mjesto)

- posebnih dodatnih 10 bodova dobiva kandidat koji se školuje za deficitarno zanimanje određeno sukladno članku 9. stavak 3 ove Odluke

Ukoliko dva ili više kandidata sukladno naprijed navedenim mjerilima ostvare jednak broj bodova prednost će ostvariti kandidat koji je:

- dijete s invaliditetom;

- dijete samohranog roditelja;

- dijete branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog branitelja.

Članak 7.

Kandidati - studenti koji ispunjavaju preduvjete iz članka 3. ove Odluke, rangiraju se na Bodovnu listu sukladno slijedećim mjerilima:

- prosjek ocjena koji se množi sa 10 - da bi se dobio broj bodova koji kandidat ostvaruje temeljem uspjeha u dosadašnjem obrazovanju,

- 15 bodova za I. puta redovno upisanu višu godinu studija,

- 7 bodova za osvojenu nagradu na natjecanjima iz znanja na razini županije (I. - III. mjesto),

- 9 bodova za osvojenu nagradu na natjecanjima iz znanja na razini države (I. - III. mjesto),

- 11 bodova za osvojenu nagradu na međunarodnim natjecanjima iz znanja (I. - III. mjesto),

- 10 bodova za objavljeni rad, sudjelovanje u znanstvenom ili stručnom projektu

- posebnih dodatnih 20 bodova dobiva kandidat koji se školuje za deficitarno zanimanje određeno sukladno članku 9. stavak 3 ove Odluke.

Ukoliko dva ili više kandidata sukladno naprijed navedenim mjerilima ostvare jednak broj bodova prednost će ostvariti kandidat koji je:

- osoba s invaliditetom;

- dijete samohranog roditelja;

- dijete branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog branitelja.

Članak 8.

Prijavi na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se:

- uvjerenje o prebivalištu,

- uvjerenje o upisu u srednju, višu ili visoku školu,

- dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta,

- za učenike gimnazija i srednjih škola dokaz o prosjeku ocjena nakon završenog I., II. i III. razreda srednje škole,

- dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj godini,

- dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima,

- kandidati čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra prijavi prilažu i kopiju rješenja kojim im se priznaje socijalni status.

Članak 9.

Gradonačelnik će za svaku školsku, odnosno akademsku godinu donijeti odluku o vrsti, broju i visini stipendija učenika i studenata deficitarnih zanimanja, a sve sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

Grad Bakar će s Obrtničkom komorom Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu Obrtnička komora) potpisati godišnji sporazum o sufinanciranju stipendista Obrtničke komore koji imaju prebivalište na području Grada Bakra. Grad Bakar sufinancirati će stipendije učenika koji su temeljem provedenog natječaja sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u obrtništvu Obrtničke komore stekli status stipendista Obrtničke komore.

Iznimno, od odredbe stavka 2. ovog članka Gradonačelnik može, temeljem podataka dobivenih od nadležnih institucija (Hrvatski zavod za zapošljavanje) , gospodarskih subjekata s područja Grada Bakra, te drugih relevantnih podataka odrediti i dodjelu stipendija za druga deficitarna zanimanja.

Stipendije za deficitarna zanimanja utvrđena temeljem odluke Gradonačelnika iz stavka 3. ovog članka dodjeljuju se sukladno mjerilima iz članka 3. i 4 ove Odluke.

Članak 10.

Prije raspisivanja javnog natječaja Gradonačelnik Grada Bakra imenuje Komisiju za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu Komisija) koja se sastoji od tri (3) člana od kojih se jedan imenuje predsjednikom Komisije.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Gradonačelnik na osnovu prijedloga Komisije.

Ne može ostvariti pravo na dodjelu stipendije kandidat koji je po bilo kojoj osnovi već stekao pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, s izuzetkom kandidata iz članka 9. stavak 2. ove Odluke.

Članak 11.

Korisnik stipendije sklapa Ugovor s Gradom Bakrom kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Za maloljetnog korisnika stipendije iz stavka 1. ovog članka, Ugovor o stipendiranju zaključuje njegov zakonski zastupnik.

Članak 12.

Korisnik stipendije koji neopravdano prekine redovno školovanje gubi pravo na stipendiju i dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije uvećan za zakonsku zateznu kamatu u roku kojeg će utvrditi Gradonačelnik, a koji ne može biti duži od vremena primanja stipendije.

Ako je korisnik iz stavka 1. maloljetan ili nema sredstva za život, obveza vraćanja tereti osobu koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika.

Članak 13.

Ured gradonačelnika vodi evidenciju o dodijeljenim stipendijama, daje nalog za isplatu, nadzire ispunjavanje uvjeta iz članaka 3., 4. i 9. te prati obveze vraćanja stipendije.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima stipendiranja učenika i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 33/04., 40/09.)

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/'07

Ur. broj: 2170-02-01-10-12

Bakar, 24. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr