SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD BAKAR

40.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 24. rujna 2010. god. donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 34/09) u članku 2. iza riječi rad briše se »točka« i stavlja »zarez« te dodaje tekst »za svaki tekući mjesec u godini za vrijeme trajanja mandata.«

Članak 2.

Članku 3. stavak 1. točka 6. mijenja se i glasi: »Predsjednici vijeća mjesnih odbora Grada Bakra u visini od 700,00 kn.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: »Član Gradskog vijeća koji opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici Gradskog vijeća nema pravo na naknadu troškova u tekućem mjesecu u kojem je bila održana sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra za svoj rad iz članka 3. ove Odluke, odnosno naknada troškova obračunava mu se proporcionalno izostanku sa sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi: »Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora i predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća isplatiti će se naknada iz članka 3. ove Odluke bez obzira na broj održanih sjednica tijekom mjeseca za koji mu se naknada isplaćuje.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-10-11

Bakar, 24. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr