SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD BAKAR

38.

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 30. stavka 1. alineje 12. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na 15. sjednici održanoj 24. rujna 2010 . g. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/08) u članku 7. stavku 1. alineji 1. riječi: »članove Gradskog poglavarstva« brišu se.

Članak 2.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravnim tijelima Grada upravljaju pročelnici.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pročelnike iz stavka 1. ovog članka imenuje Gradonačelnik na temelju provedenog javnog natječaja.«.

U stavku 3. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. iza riječi »Gradonačelniku« stavlja se točka, a riječi »i Gradskom poglavarstvu« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pročelnik upravnog tijela dužan je na zahtjev Gradonačelnika podnijeti izviješće o radu upravnog tijela kojim upravlja.«

Članak 4.

U članku 17. stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. riječi »Gradskog poglavarstva i« brišu se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-10-9

Bakar, 24. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr