SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

52.

Temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar raspona koeficijenata utvrđenih Zakonom i iznose, kako slijedi:

Službenici:

Radno mjesto klasifikacijskog ranga 1.

.pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
- glavni rukovoditelj 2,84

Radna mjesta klasifikacijskog ranga 4.

.voditelj Ureda načelnika - rukovoditelj 2,39

.voditelj Odsjeka za proračun, financije
i računovodstvo - rukovoditelj 2,39

.voditelj Odsjeka za komunalni sustav,
prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša - rukovoditelj 2,39

Radna mjesta klasifikacijskog ranga 6.

.viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje,
te socijalnu skrb i zdravstvo 2,08

.viši stručni suradnik za kulturu, sport,
građansku prevenciju i rad s udrugama 2,08

.viši stručni suradnik za proračun i financije 2,08

.viši stručni suradnik za prostorno uređenje,
graditeljstvo, zaštitu okoliša 2,08

Radna mjesta klasifikacijskog ranga 11.

.komunalni redar - referent 1,77

.prometni redar - referent 1,77

.referent za komunalnu naknadu,
spomeničku rentu i javne površine 1,54

.referent za računovodstvene poslove,
te razrez i naplatu općinskih poreza 1,54

. referent za administrativno-arhivske poslove 1,54

Namještenici

. spremač 1,00

Članak 3.

Osnovnu plaću, koja pripada službenicima i namještenicima iz članka 2. za puno radno vrijeme i uobičajeni radni učinak, čini umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovicu za obračun plaće posebnom odlukom utvrđuje Općinski načelnik u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti članci od 3. do 6. Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška, klasa: 022-05/07-01/25, urbroj: 2142-03-07-4 od 10. rujna 2007. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška, klasa: 022-05/08-01/25, urbroj: 2142-03-08-4 od 29. srpnja 2008. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška, klasa: 120-01/10- 01/1, urbroj: 2142-03-10-1, od 17. veljače 2010. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. listopada 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2142-03-10-13

Baška, 13. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr