SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

51.

Temeljem čl. 35. i članka 53. Stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/09) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica rukovode voditelji.«

U stavku 3. iza riječi »daje«, riječi »predstojniku i« brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2142-03-10-12

Baška, 13. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr