SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

50.

Temeljem članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09), Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/10) u članku 55. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Korisnici koji su na temelju Odluke o socijalnoj skrbi («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 19/98, 32/01, 14/03) stekli prava iz socijalne skrbi, nastavljaju koristiti ista prava.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2142-03-10-11

Baška, 13. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr