SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i čanka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška,na sjednici održanoj dana 13. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi I. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Baška

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 1.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08) (u daljnjem tekstu: Plan) je Članak 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/ 09) (u daljnjem tekstu: Zakon).

2. RAZLOZI ZA 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

(1) Usklađenje Plana sa Zakonom i ostalom zakonskom regulativom bitnom za sustav prostornog uređenja i gradnje koja je stupila na snagu nakon donošenja Plana.

(2) Usklađenje Plana s izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05 - ispravak, 50/06 - ispravak i 08/09) (u daljnjem tekstu: PP PGŽ) koje su donesene nakon donošenja Plana i čija je izrada započela nakon donošenja Plana.

(3) Izmjena i dopuna uvjeta gradnje u Zaštićenom obalnom području mora (u daljnjem tekstu: ZOP) temeljem novih podataka o postojećim građevinama koje koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u naselju Baška.

(4) Omogućavanje gradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad temeljem podataka iz Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. - 2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07) i Plana gospodarenja otpadom za Općinu Baška u razdoblju od 2009. - 2017. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09).

(5) Usklađenje granica građevinskih područja u naselju Baška s katastarskim planom nove izmjere dijela katastarske općine Baška.

(6) Izmjena i dopuna granice izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, groblja Sveti Ivan (G1).

(7) Omogućavanje gradnje nove nerazvrstane prometnice, a time i prenamijene ili ukidanja dijela postojeće nerazvrstane prometnice (jugozapadni dio ulice Emila Geistlicha) u pješačku stazu (šetnicu).

(8) Omogućavanje gradnje žičare na području Zarok - pješčara.

(9) Omogućavanje korištenja obnovljivih izvora energije.

(10) Izmjena i dopuna uvjeta gradnje zgrada u građevinskom području naselja.

3. OBUHVAT 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

(1) Obuhvat 1. izmjena i dopuna Plana jednak je obuhvatu Plana, pa će kartografski prikazi i Odredbe za provođenje 1. izmjena i dopuna Plana biti izrađeni kao čistopis.

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Zakonska regulativa bitna za sustav prostornog uređenja i gradnje

Članak 4.

(1) Plan je donesen 03.12.2007.g. odnosno nakon stupanja na snagu Zakona (01.10.2007.g.). Međutim postupak izrade i donošenja Plan je započet i dovršen po odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u skladu sa Stavkom (1) Članka 325. Zakona. Stoga Plana treba uskladiti s odredbama Zakona.

(2) Nakon donošenja Plana (03.12.2007.g.) na snagu je stupio niz zakonske regulative bitne za sustav prostornog uređenja i gradnje te njihovih izmjena i dopuna, kao što su:

- »Zakon o zaštiti od požara« (»Narodne novine«, broj 92/10),

- »Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara« (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/ 10),

- »Zakon o zaštiti prirode« (»Narodne novine«, broj 70/ 05 i 139/08),

- »Zakon o poljoprivrednom zemljištu« (»Narodne novine«, broj 152/08 i 21/10),

- »Zakon o šumama« (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06, 129/08 i 80/10),

- »Uredba o proglašenju ekološke mreže« (»Narodne novine«, broj 109/07),

- »Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš« (»Narodne novine«, broj 64/08),

- »Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova« (»Narodne novine«, broj 7/06 i 119/09) i drugi.

(3) Stoga Plan treba uskladiti sa zakonskom regulativom bitnom za sustav prostornog uređenja i gradnje koja je stupila na snagu nakon donošenja Plana.

Dokumenti prostornog uređenja šireg područja

Članak 5.

(1) Dokumenti prostornog uređenja šireg područja su:

- »Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske« (27.06.1997.g. donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske),

- »Program prostornog uređenja Republike Hrvatske« (»Narodne novine«, broj 50/99),

- PP PGŽ.

(2) Nakon donošenja Plana donesena je »Odluka o I. izmjenama i dopunama PP PGŽ-a« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/09) (12.03.2009.g.). Stoga, u skladu sa Stavkom (1) Članka 60. Zakona, Plana treba uskladiti s I. izmjenama i dopunama PP PGŽ-a.

(3) I. Izmjene i dopune PP PGŽ-a stvoreni su preduvjeti za pripremu izgradnje cestovne infrastrukture (autocesta i brzih cesta) na području cestovnog čvora Rijeka i provjere koridora određenih Prostornim planom područja posebnih obilježja Vinodolske doline (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 30/04).

 (4) Nakon donošenja Plana donesena je i »Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PP PGŽ-a« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/09) (12.03.2009.g.) te je održan javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna PP PGŽ-a. Stoga, u skladu sa Stavkom (4) Članka 55. Zakona, postupak izrade 1. izmjena i dopuna Plana treba biti provođen istodobno s postupkom izrade II. izmjena i dopuna PP PGŽ-a.

(5) II. Izmjene i dopune PP PGŽ-a obrađuju sljedeće teme:

- osiguravanje prostorno planerskih preduvjeta za gradnju mreže građevina elektroničke pokretne komunikacije,

- provjera i usklađenje popisa građevina i zahvata u prostoru za koje je potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš s »Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš« (»Narodne novine«, broj 64/08).

Demografska obilježja

Članak 6.

(1) Podaci o kretnju broja stanovnika prema popisima stanovništva od 1971.g do 2001.g.:

Godina
popisa

1971.

1981.

1991.

2001.

Baška

825

776

816

901

Batomalj

58

61

86

117

Draga
Bašćanska

510

367

305

276

Jurandvor

175

235

249

260

Ukupno
stanovnika

1.568

1.439

1.456

1.554

(2) Prema podacima popisa stanovništva iz 2001.g. od 2.281 stanova u Općini Baška njih 867 ili 38% se koristi za stalno stanovanje, 1.102 ili 48,31% za povremeno stanovanje, a u 312 ili 13,685 se samo obavlja djelatnost.

(3) Stoga se, prema navedenim podacima popisa stanovništva iz 2001.g., na prostoru Općine Baška odnosno naselja Baška trenutno primjenjuje Stavak (3) Članka 51. Zakona koji glasi: »U građevinskom području naselja u kojem manje od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju, odnosno njegovom izdvojenom dijelu u pojasu najmanje 70 m od obalne crte, te u izdvojenom građevinskom području izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.«.

(4) Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Policijske postaje Krk na dan 31.01.2010.g. u Općini Baška nalazilo se 2.108 stanovnika s prebivalištem u Općini Baška (stalnih stanovnika); a od toga 1.256 ili 59,58% u naselju Baška, 149 ili 7,06% u naselju Batomalj, 334 ili 15,85% u naselju Draga Bašćanska i 369 ili 17,51% u naselju Jurandvor.

(5) Prema podacima o komunalnoj naknadi za 2009.g. u Općini Baška nalazilo se 2.552 stana; a od toga 1.675 ili 65,63% u naselju Baška, 93 ili 3,64% u naselju Batomalj, 484 ili 18,97% u naselju Draga Bašćanska i 300 ili 11,76% u naselju Jurandvor.

(6) Iz navedenih podataka možemo zaključiti da je u periodu od 2001.g do 2010.g došlo do porasta broja i stalnog stanovništva i stanova, a time je sigurno izmijenjen i postotak postojećih građevina koje koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u Općini Baška odnosno naselju Baška. Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba preispitati primjenu Stavka (3) Članka 51. Zakona na području Općine Baška odnosno naselja Baška.

Gospodarenje otpadom

Članak 7.

(1) Sustav gospodarenja otpadom na prostoru Općine Baška utvrđen je »Zakonom o otpadu« (»Narodne novine«, broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/ 09), Pravilnicima donesenim na temelju »Zakona o otpadu« (»Narodne novine«, broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), dokumentima prostornog uređenja šireg područja, »Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine« (»Narodne novine«, broj 85/07), »Planom gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. - 2015. godine« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/07) i »Planom gospodarenja otpadom za Općinu Baška u razdoblju od 2009. - 2017. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/09).

(2) Prema podacima iz »Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. - 2015. godine« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/07) u Općini Baška nastaje 5.250 tona građevnog otpada godišnje koji se odlagao na lokaciji Šupele koja je u postupku sanacije, a javlja se i problem »divljih odlagališta« građevnog otpada koja onečišćuju okoliš.

(3) Temeljem Stavka (2) Članka 11. »Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom« (»Narodne novine«, broj 38/08) Općina Baška je dužna putem reciklažnog dvorišta osigurati preuzimanje građevnog otpada sa svojeg područja.

(4) Člankom 3. »Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom« (»Narodne novine«, broj 38/08) reciklažno dvorište za građevni otpad definirano je kao građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

(5) Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba utvrditi lokaciju za gradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad.

Opći podaci

Članak 8.

(1) Čitav prostor u obuhvatu Plana nalazi se unutar ZOP-a koje je temeljem Zakona jedno od područja od posebnog interesa za Državu.

(2) Postojeći katastarski planovi katastarskih općina na području Općine Baška su stari, neažurirani i fizički oštećeni (fizička oštećenja manifestiraju se kao rupe u papiru, pa pojedina građevinska područja u obuhvatu Plana nemaju podlogu). Novu katastarsku izmjeru dijela katastarske općine Baška započeli su 2004.g. kao suinvestitori Općina Baška i Državna geodetska uprava, a njena izrada je još uvijek u tijeku. U postupku je izlaganje katastarskog plana na javni uvid te postupak obnove zemljišnih knjiga. Iako neslužben, taj novi katastarski plan sadrži kvalitetnije i točnije informacije od službenog katastarskog plana te će stoga biti primjenjivan za korekciju granica građevinskih područja u naselju Baška.

(3) Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, groblja Sveti Ivan (G1) obuhvatila je na jugu strm i teško pristupačan teren koji iziskuje velika ulaganja

kako bi se priveo namjeni te nije obuhvatila postojeće parkiralište na zapadu. Također postoje problemi u rješavanju imovinsko-pravnih problema pri otkupu zemljišta. Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba izmijeniti i dopuniti granicu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, groblja Sveti Ivan (G1) vodeći računa o potrebi osiguravanja površine dostatne za ukapanje umrlih za najmanje 30 godina u skladu sa Stavkom (1) Članka 3. »Pravilnika o grobljima« (»Narodne novine«, broj 99/02).

(4) Ulica Emila Geistlicha je nerazvrstana prometnica koja se u sjevernom dijelu koristi samo za pješački promet, a u južnom dijelu i za pješački i za kolni promet. Kako bi se povećala kvaliteta prometa i usluga na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za sportsko-rekreacijske (R) i ugostiteljsko-turističke (T12) namjene južni dio ulice Emila Geistlicha treba ukinuti ili koristiti samo za pješački promet. Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba utvrdit trasu nove nerazvrstane prometnice koja će preuzeti i preusmjeriti kolni promet koji danas prolazi ulicom Emila Geistlicha.

(5) Općina Baška obiluje vrijednim dijelovima prirode koje treba u što većoj mjeri i što kvalitetnije uključiti u turističku ponudu. Među njima je i »Zarok kod Baške« za koji je Planom predložena zaštita temeljem »Zakona o zaštiti prirode« (»Narodne novine«, broj 70/05 i 139/08) u kategoriji značajni krajobraz (ZK). U cilju njegove prezentacije planira se gradnja panoramske žičare. Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba utvrdit trasu predmetne panoramske žičare.

(6) Člankom 90. Plana preporučuje se korištenje solarne energije, ali u cilju postizanja održivog razvoja treba poticati korištenje i drugih oblika obnovljivih izvora energije te omogućiti gradnju potrebnih građevina u skladu sa zakonskom regulativom (npr. Stavkom (1) Članka 51. Zakona u ZOP-u nije moguće planiranje gradnje građevina za iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju). Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba omogućiti korištenja obnovljivih izvora energije.

(7) Pojedini uvjeti gradnje zgrada u građevinskom području naselja pokazali su se spornima odnosno problematičnima u provođenju (npr. maksimalna udaljenost između rubova izgrađenih građevnih čestica od 35 m u pojmu »interpolacija obiteljske kuće«). Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba izmijeniti i dopuniti uvjete gradnje zgrada u građevinskom području naselja.

5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

(1) 1. izmjenama i dopunama Plana potrebno je omogućiti racionalno korištenje prostora te razvitak temeljen na načelu održivosti.

(2) Za usklađenje Plana sa Zakonom potrebno je:

- Izmijeniti i dopuniti tekstualni dio Plana u skladu sa pojmovima koji su novouvedeni ili redefinirani Zakonom (npr. pojmovi iz Članka 2., uređenje građevinskog zemljišta, postupak građenja građevina i dr.).

- Analizirati sva građevinska područja utvrđena Planom (nakon usklađenja granica građevinskih područja u naselju Baška s katastarskim planom nove izmjere dijela katastarske općine Baška), te ponovno utvrditi izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja u skladu s Točkom 1.3., Stavka 1., Članka 2. (izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5.000 m2 koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu) i Točkom 1.4., Stavka 1., Članka 2. (neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000 m2), a u skladu s analizom izmijeniti i dopuniti grafički dio Plana.

- Analizirati sva građevinska područja utvrđena Planom (nakon analize te izmjene i dopune grafičkog dijela Plana iz prethodne alineje) te utvrditi da li su potrebna smanjenja ili proširenja građevinskih područja u skladu s:

- Člankom 50. Zakona (npr. građevinsko područje se mora smanjiti ako je izgrađeni dio manji od 50% površine toga građevinskog područja ili se može proširiti za najviše 20% površine njegova izgrađenog dijela, ako je taj dio veći od 80% površine toga građevinskog područja; a izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja koji se nalaze u pojasu 100 m od obalne crte ne mogu se proširiti.),

- Člancima 60. - 65. PP PGŽ-a (npr. ukupno građevinsko područje naselja ne može biti manje od izgrađenog dijela građevinskog područja naselja uvećanog za 20%.).

- U skladu s analizama te izmjena i dopuna grafičkog dijela Plana iz prethodnih alineja, izmijeniti i dopuniti tekstualni i grafički dio Plana tako da se utvrdi obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog područja u skladu sa Stavkom 2. Članka 75. Zakona. Iznimno, za neizgrađene dijelove izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za groblja (G) koji iznose 20% ili više posto površine izgrađenog dijela izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za groblja (G) treba utvrditi obvezu izrade i donošenja Detaljnog plana uređenja u skladu sa Stavkom (1) Članka 16. »Pravilnika o grobljima« (»Narodne novine«, broj 99/02).

- Analizirati sva izdvojena građevinska područja izvan naselja utvrđena Planom u skladu s Točkom 1.1., Stavka 1., Članka 2. (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja utvrđeno prostornim planom uređenja velikog grada, grada i općine je izgrađena i/ili neizgrađena prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja), te utvrditi da li se u njima nalazi postojeće stanovanje. Na temelju analize utvrditi da li je postojeće stanovanje potrebno zadržati kao namjenu i grafički izdvojiti kao »građevinsko područje naselja« ili prenamijeniti i grafički zadržati u obuhvatu »izdvojenog građevinskog područja izvan naselja«, te na temelju toga izmijeniti i dopuniti tekstualni i grafički dio Plana.

- Izmijeniti i dopuniti tekstualni dio Plana (Odredbe za provođenje) tako da sadrže odvojeno odredbe kojima se uređuju uvjeti za građenje od smjernica za izradu prostornih planova užih područja.

- Izmijeniti i dopuniti tekstualni i grafički dio Plana u skladu s uvjetima gradnje u ZOP-u utvrđenima Zakonom (npr. Članci 49. - 53.) obzirom da je Stavkom (6) Članka 353. Zakona prestala važiti »Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora« (»Narodne novine«, broj 128/04.).

(3) Za usklađenje Plana sa zakonskom regulativom bitnom za sustav prostornog uređenja i gradnje potrebno je:

- Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu temeljem odredbi zakonske regulative bitne za sustav prostornog uređenja i gradnje koja je stupila na snagu nakon donošenja Plana,

- Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu temeljem zahtjeva koje će dostaviti tijela i osobe iz Članka 13. ove Odluke.

(4) Za usklađenje Plana s izmjenama i dopunama PP PGŽ-a potrebno je:

- Plan uskladiti s I. izmjenama i dopunama PP PGŽ-a (ako se odnose na prostor u obuhvatu Plana) u skladu s Člankom 60. Zakona,

- postupak izrade 1. izmjena i dopuna Plana provoditi istodobno s postupkom izrade II. izmjena i dopuna PP PGŽ-a u skladu sa Stavkom (4) Članka 55. Zakona,

- Plan uskladiti s II. Izmjenama i dopunama PP PGŽ-a odnosno osigurati prostorno planerske preduvjete za gradnju mreže građevina elektroničke pokretne komunikacije i uskladiti popis građevina i zahvata u prostoru za koje je potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš.

(5) Plan treba izmijeniti i dopuniti u tekstualnom dijelu, ako demografska posebna stručna podloga zaključi da u Općini Baška odnosno naselju Baška ne treba primjenjivati odredba Stavka (3) Članka 51. Zakona.

(6) Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu utvrđivanjem novog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarske - poslovne namjene (K) na lokaciji za koju posebna stručna podloga reciklažnog dvorišta za građevni otpad zaključi da je najbolja. Na izdvojenom građevinskom području izvan naselja za gospodarske - poslovne namjene (K) treba omogućiti gradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarske - poslovne namjene (K) može biti do 4,0 ha zbog ograničenja iz tablice 10. Članka 63. PP PGŽ-a.

(7) Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu usklađenjem granica građevinskih područja u naselju Baška s katastarskim planom nove izmjere dijela katastarske općine Baška, jer (iako neslužben) sadrži kvalitetnije i točnije informacije od službenog katastarskog plana; a pri tome se površina građevinskih područja ne može ni povećati ni smanjiti.

(8) Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu izmjenama i dopunama granice izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, groblja Sveti Ivan (G1) na sljedeći način:

- smanjiti neizgrađene dijelove izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, groblja Sveti Ivan (G1) na jugu, sjeverozapadu i sjeveroistoku,

- proširiti izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, groblja Sveti Ivan (G1) na sjever, vodeći računa o potrebi osiguravanja površine dostatne za ukapanje umrlih za najmanje 30 godina u skladu sa Stavkom (1) Članka 3. »Pravilnika o grobljima« (»Narodne novine«, broj 99/02),

- proširiti izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, groblja Sveti Ivan (G1) na postojeće parkiralište na zapadu.

(9) Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu ukidanjem ili prenamjenom u šetnicu južnog dijela ulice Emila Geistlicha te utvrđivanjem trase nove nerazvrstane prometnice koja će preuzeti i preusmjeriti kolni promet koji danas prolazi ulicom Emila Geistlicha.

(10) Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu utvrđivanjem trase panoramske žičare na području Zarok - pješčara.

(11) Plan treba izmijeniti i dopuniti u tekstualnom dijelu tako da bude moguća gradnja građevina za korištenje obnovljivih izvora energije koje dozvoljava važeća zakonska regulativa.

(12) Plan treba izmijeniti i dopuniti u tekstualnom dijelu utvrđivanjem uvjeta gradnje zgrada u građevinskom području naselja u skladu s urbanističko-arhitektonskom posebnom stručnom podlogom.

6. POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

(1) Za izradu 1. izmjena i dopuna Plana bit će izrađene sljedeće posebne stručne podloge:

- demografska posebna stručna podloga - koja treba analizirati podatke o postojećim građevinama koje koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u Općini Baška odnosno naselju Baška te na temelju njih zaključiti da li se u Općini Baška odnosno naselju Baška treba ili ne treba primjenjivati odredba Stavka (3) Članka 51. Zakona.

- posebna stručna podloga reciklažnog dvorišta za građevni otpad - koja treba analizirati potencijalne lokacije reciklažnog dvorišta za građevni otpad kroz ograničenja u prostoru (mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, izvorišta, vode, zraka, tla i dr.), mogućnost opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i ekonomičnost ulaganja te zaključiti koja je od njih najbolja za planiranu namjenu.

- urbanističko-arhitektonska posebna stručna podloga - koja treba analizirati uvjete gradnje zgrada u građevinskom području naselja utvrđene Planom (npr. najveći broj etaža, najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig), najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis), najveća visina zgrade i dr.) u odnosu na postojeću gradnju u prostoru i predložiti njihove izmjene (povećanja i/ili smanjenja) na sljedeće načine:

- utvrditi odvojene uvjete gradnje zgrada za pojedinačna građevinska područja naselja ili pojedinačna naselja,

- utvrditi odvojeno strože uvjete gradnje zgrada za direktnu provedbu Plana i blaže uvjete gradnje zgrada na površinama koje će biti utvrđene dokumentima prostornog uređenja užih područja (Urbanističkim planovima uređenja i/ili Detaljnim planovima uređenja).

(2) Za izradu 1. izmjena i dopuna Plana bit će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

(1) Stručni izrađivač s kojim Općina Baška sklopi ugovor o izradi Plana će izraditi jedno stručno rješenje 1. izmjena i dopuna Plana na temelju kojeg će biti provedena prethodna rasprava.

8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 12.

(1) Za potrebu izrade 1. izmjena i dopuna Plana će uz podloge pribavljene za potrebu izrade Plana (topografska karta, katastarski plan i zračni (ortofoto) snimak) biti korišten i katastarski plan nove izmjere dijela katastarske općine Baška. Sve navedene podloge su pribavljene u digitalnome obliku, te su geokodirane (georeferencirane).

(2) U skladu s Člankom 17. »Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova« (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi Plana 1., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. i 3.3. izrađeni su na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000, a

kartografski prikazi Plana 4.1., 4.2. i 4.3. izrađeni su na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000. Stoga će kartografski prikazi 1. izmjene i dopune Plana biti izrađeni na istim podlogama.

9. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu 1. izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi 1. izmjena i dopuna Plana:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska BB, 10000 Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, Sektor za graditeljstvo, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, Odjel za Istru i Primorje, Odsjek za Primorsko-goransku županiju, Ispostava Krk, Trg Bana Jelačića 2, 51500 Krk

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka

- Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Riva 10, 51000 Rijeka

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk, Trg Bana Jelačića 3, 51500 Krk

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk

- Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Jelačića 5, 51500 Krk

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Javna ustanova Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka

- Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

- Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

- Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat

- Općina Lopar, Lopar BB, 51281 Lopar

- Grad Senj, Stara cesta 2, 53217 Senj

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

- Uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Ulica Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Vodnogospodarska ispostava Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka

- Šumarska savjetodavna služba, Podružnica Gorski kotar - Kvarner, Lujzinska cesta 22, 51300 Delnice

- Hrvatske šume d.o.o., Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb

- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p.162, 10002 Zagreb

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova ves 50, 10000 Zagreb

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija 3, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- B.NET Hrvatska d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb

- OT-Optima telekom d.d. Regija zapad, A. Kačića Miošića 13, 51000 Rijeka

- Metronet telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

- Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb

- Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

- HP-Hrvatska pošta d.d., Uprava, Sektor poštanskog prometa i razvoja, P.P. 514, 10000 Zagreb

- HEP-OPS d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektoprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

- Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

- Trgovačko društvo Baška d.o.o., Palada 88, 51523 Baška

- Turistička zajednica Općine Baška, Kralja Zvonimira 114, 51523 Baška

(2) U skladu s Člankom 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog Stavka:

- moraju u zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve;

- ne mogu u zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjale smjernice za strateški dokument prostornog uređenja;

- dužni su nositelju izrade bez naknade dostaviti raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svog djelokruga koja je potrebna za izradu 1. izmjena i dopuna Plana;

(3) U skladu s Člankom 79. Zakona, ako tijela i osobe iz Stavka (1) ovog Članka ne dostave zahtjeve u roku od 30 dana smatrat će se da ih nemaju.

10. ROK ZA IZRADU 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA ODNOSNO POJEDINIH FAZA

Članak 14.

(1) Nakon pribavljanja posebnih stručnih podloga i zahtjeva za izradu 1. izmjena i dopuna Plana iz Članaka 10. i 13. ove Odluke izrada 1. izmjena i dopuna Plana odvijat će se u sljedećim fazama i rokovima:

- 1. faza – 90 dana

- izrada stručnog rješenja 1. izmjena i dopuna Plana iz Članka 11. ove Odluke

- 2. faza – 60 dana

- objava prethodne rasprave i dostava posebnih pismenih obavijesti o prethodnoj raspravi

- provođenje prethodne rasprave

- priprema izvješća o prethodnoj raspravi

- izrada nacrta prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana

- 3. faza – 10 dana

- utvrđivanje prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu

- izrada prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana

- objava javne rasprave i dostava posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi

- 4. faza – 15 dana

- javni uvid s javnim izlaganjem

- 5. faza – 30 dana

- priprema izvješća o javnoj raspravi

- 6. faza – 30 dana

- utvrđivanje izmijenjenog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana za ponovljenu javnu raspravu

- izrada izmijenjenog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana (10 dana)

- ponovna javna rasprava:

- objava javne rasprave i dostava posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi

- javni uvid s javnim izlaganjem (10 dana)

- priprema izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi (10 dana)

- 7. faza – 10 dana

- izrada nacrta konačnog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana

- 8. faza – 30 dana

- davanje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

- 9. faza – 10 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana

- izrada konačnog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana

- 10. faza – 60 dana

- davanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (60 dana)

- davanje suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije (30 dana)

- 11. faza – 15 dana

- dostava pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi

- donošenje 1. izmjena i dopuna Plana na sjednici Općinskog vijeća

- objava Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna Plana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

- tehničko dovršenje 1. izmjena i dopuna Plana

- dostava Plana tijelima i osobama određenim posebnim propisima

(2) Rokovi iz prethodnog Stavka ovog Članka ne uključuju vrijeme potrebno za: objavu prethodne rasprave, dostavu posebnih pismenih obavijesti o prethodnoj raspravi, provođenje prethodne rasprave, pripremu izvješća o prethodnoj raspravi, utvrđivanje prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu, objavu javne rasprave, dostavu posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi, utvrđivanje izmijenjenog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana za ponovljenu javnu raspravu, objavu ponovljene javne rasprave, dostavu posebnih pisanih obavijesti o ponovljenoj javnoj raspravi, utvrđivanje konačnog prijedloga 1. izmjena i dopuna Plana, dostavu pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi, donošenje 1. izmjena i dopuna Plana na sjednici Općinskog vijeća, objavu Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna Plana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, dostavu Plana tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

(3) 6. faza se provodi po potrebi, maksimalno dva puta.

(4) Ako se 1. izmjena i dopuna Plan ne donese u roku od devet mjeseci od završetka javne rasprave, javna rasprava se mora ponoviti.

11. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 15.

(1) Tijekom izrade i donošenja 1. izmjena i dopuna Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

(2) Iznimno od prethodnog Stavka, na temelju Točke 1.4., Stavka 1., Članaka 2. i Stavka 2., Članka 75. Zakona zabranjeno je izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru u neizgrađenom dijelu građevinskog područja (neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000 m2), ako za taj neizgrađeni dio građevinskog područja nije donesen Urbanistički plan uređenja.

12. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 16.

(1) Sredstva za izradu 1. izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Baška.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Ova Odluka će biti dostavljena:

- tijelima i osobama iz članka 13. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 30 dana dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu 1. izmjena i dopuna Plana);

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb i PJ u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Blaža Polića 2/I, 51000 Rijeka.

Članak 18.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2142-03-10-10

Baška, 13. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr