SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA MATULJI
7

29.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, postupak za dodjelu stipendija, te način i prestanak njezina korištenja.

Članak 2.

Stipendije u smislu ove Odluke smatraju se:

- stipendije temeljem školskog uspjeha,

- stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, i

- stipendije temeljem imovinskog statusa (socijalne stipendije).

Članak 3.

Sredstva za stipendiranje učenika osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji, a broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendije na temelju godišnjeg plana, utvrđuje svojom odlukom Općinski načelnik.

II. DODJELA STIPENDIJA

Članak 4.

Općinski načelnik raspisuje i objavljuje natječaj za dodjelu stipendija početkom školske godine.

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na WEB stranici i oglasnoj ploči Općine Matulji, a obavjest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 31. listopad tekuće godine.

Članak 5.

Tijek provedbe natječajnog postupka iz prethodnog članka ove Odluke i rangiranje kandidata koji su se prijavili na natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje se sastoji od predsjednika i 5 članova, a imenuje ga Općinski načelnik.

Članak 6.

Prijedlog kandidata za dodjelu stipendija na temelju imovinskog statusa (socijalne stipendije) donosi Socijalno vijeće Općine Matulji na temelju podnesene dokumentacije propisane u članku 14. ove Odluke, a prijedlog potvrđuje Povjerenstvo.

Članak 7.

Općinski načelnik, na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva o izboru učenika za dodjelu stipendija, utvrđuje konačnu rang listu i donosi odluku o dodijeli stipendija.

Protiv odluke Općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka, kandidat može podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku, sve u roku od 8 dana od dostave odluke o dodjeli stipendija.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Općine Matulji.

Odluka po prigovoru mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena kandidatu u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Članak 8.

Na temelju pravomoćne odluke o dodjeli stipendija, Općinski načelnik sklapa sa odabranim učenikom poseban ugovor o dodjeli stipendije za školsku godinu za koju je kandidat podnio prijavu.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka posebno sadrži podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije, način isplate i rok na koji je ugovor sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, mjesto i datum zaključenja ugovora te potpis obiju ugovornih strana.

Članak 9.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha iz članka 2. alineja 1. ove Odluke, imaju kategorije učenika koji pohađaju gimnaziju, četverogodišnju strukovnu školu i umjetničku školu i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Matulji, uz uvjet da prebivalište traje najmanje posljednje tri godine bez prekida ili deset godina sa prekidima,

- učenici I. razreda srednje škole koji su u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili prosječni uspjeh u visini prosječne ocjene 5,00 te imaju uzorno vladanje,

- učenici II., III. i IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više te imaju uzorno vladanje.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iz članka 2. alineja 2. ove Odluke, imaju kategorije učenika koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Matulji, uz uvjet da prebivalište traje najmanje posljednje tri godine bez prekida ili deset godina sa prekidima,

- da su učenici škola za obrtnička zanimanja koja su deficitarna na području Općine Matulji, kao što su kuhar, konobar, slastičar, bravar, strojobravar, stolar, zidar, soboslikar-ličilac, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater, brodski mehaničar, plinoinstalater, klesar, krojač, vrtlar i limar.

- da imaju status redovnog učenika srednje škole,

- da imaju ukupnu srednju ocjenu u prethodne dvije godine obrazovanja najmanje 3,00 (VII. i VIII. razred osnovne škole) za učenike I. razreda srednje škole, a 3,00 u prethodnoj godini školovanja za učenike viših razreda srednje škole te minimalno dobro vladanje.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija učenicima temeljem imovinskog statusa (socijalne stipendije) iz članka 2. alineje 3. ove Odluke imaju kategorije učenika koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Matulji, uz uvjet da prebivalište traje najmanje posljednje tri godine bez prekida ili deset godina sa prekidima,

- redovni učenici I., II., III. ili IV. razreda srednje škole sa uzornim vladanjem koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocijene 3,80 i više,

- da ostvaruju prava iz socijalnog programa Općine Matulji temeljem Odluke o socijalnog skrbi ili nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Članak 10.

Općinski načelnik može predložiti izmijenu liste deficitarnih zanimanja iz članka 9. stavka 2. ove Odluke, sukladno potrebama gospodarstva i na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Gospodarske komore Primorsko-goranske županije i Udruženja obrtnika Opatije.

Općinski načelnik Općine Matulji, može na temelju ove Odluke, sklopiti sa Obrtničkom komorom Primorsko- goranske županije, poseban ugovor o zajedničkom stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kojim ugovorom će ugovorne strane među sobom podijeliti obaveze stipendiranja na način kako to dopuštaju proračunska sredstva i u okvirima istih, te zajednički nastupiti prema odabranim kandidatima sa područja Općine Matulji.

U slučaju sklapanja Ugovora iz stavka 2. ovoga članka, primjenjivati će se kriteriji Odluke Obrtničke komore Primorsko-goranske županije za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Članak 11.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, nemaju sljedeće katagorije učenika:

- korisnici stipendije po drugoj osnovi,

- učenici koji se obrazuju uz rad.

Članak 12.

Stipendije iz članka 2. ove Odluke, dodjeljuju se bespovratno, osim u slučajevima propisanim u članku 18. stavak 1. i članku 20. ove Odluke.

Članak 13.

Općina Matulji organizirat će volonterski rad za korisnike stipendije u trajanju od 40 sati godišnje, za vrijeme školske godine za koju je stipendija dodjeljena osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

Volonterski rad je doprinos i pomoć korisnika stipendija lokalnoj zajednici i njegovo osobno predstavljanje u poslu za koji se obrazuju.

Volonterski rad može se obavljati kod davatelja stipendija, organizacijama, udrugama i ustanovama od društvenog značaja na području Općine, u djelatnostima koje odgovaraju stručnoj osposobljenosti vrsti i vremenskom rasporedu školske godine kojeg pohađa korisnik stipendije.

Plan i program volonterskog rada utvrdit će Općinski načelnik posebno sa svakim korisnikom stipendije.

Članak 14.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija iz članka 9. stavka 1. i stavka 2. ove Odluke koji ispunjavaju sve propisane uvjete, dužni su Povjerenstvu za dodjelu stipendija dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- domovnicu podnositelja zahtjeva (preslika),

- uvjerenje o prebivalištu (izvornik ne stariji od 30 dana),

- uvjerenje o redovnom upisu u školsku godinu za koju se traži stipendija (izvornik ili ovjerena preslika od strane školske ustanove),

- potvrdu da učenik tijekom obrazovanja nije ponavljao godinu (izvornik) ukoliko se navedeni podatak ne nalazi na svjedodžbi,

- potpisanu izjavu da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,

- potpisanu izjavu da je suglasan doprinjeti davatelju stipendije kroz 40 sati volonterskog rada godišnje na području Općine Matulji, sukladno članku 13. ove Odluke,

- uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog suda (izvornik ne stariji od 30 dana),

- za učenike srednjih škola:

. svjedodžbe prethodne godine školovanja sa prosjekom ocjena i ocjenom vladanja za učenike (2., 3. i 4. razred srednje škole) te svjedodžbe o uspjehu zadnja dva razreda osnovne škole (za 1. razred srednje škole) s prosjekom ocjena i ocjenom vladanja (izvornici ili ovjerene preslike od strane školske ustanove).

Podnositelj zahtjeva za dodjelu socijalnih stipendija iz članka 9. stavka 3. ove Odluke koji ispunjavaju sve propisane uvjete, dužni su Povjerenstvu, pored dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, dostaviti još i sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje o prebivalištu za sve članove domaćinstva (izvornik ne stariji od 30 dana)

- ispunjeni obrazac zahtjeva za uvrštenje u socijalni program Općine Matulji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi uz potpisane izjave te dostavljanje potrebne dokumentacije navedene na obrascu (preslika osobne iskaznice, potvrda porezne uprave o visini dohotka za svakog člana domaćinstva starijeg od 15 god. za prethodnu godinu; potvrda o primanjima za protekla tri mjeseca za sve članove domaćinstva (umirovljenici-tri zadnja odreska mirovine; zaposleni - potvrda o tri zadnje plaće), preslika evidencijskog lista Zavoda za zapošljavanje (nezaposleni),

- rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb ako je kandidat član obitelji korisnika stalne pomoći za uzdržavanje te drugih oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama u obitelji (izvornik),

- rješenje o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu za kandidata ili drugu dokumentaciju koju je ovlašteno zatražiti Socijalno vijeće Općine Matulji (izvornik).

Članak 15.

Zahtjev za dodjelu stipendija uz koji je podnesena nepotpuna dokumentacija, Općina Matulji neće razmatrati.

Članak 16.

Dodjela stipendija vrši se na temelju sljedećih elemenata:

- prosjek ocjena predhodne dvije godine osnovne škole (za učenike I. razreda srednje škole)

- prosjek ocjena predhodne godine srednje škole (za učenike II., III. i IV., razreda srednje škole).

Rang-lista prijavljenih kandidata za stipendije temeljem školskog uspjeha i stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja utvrđuje se:

- prema visini prosječne ocjene i to od najviše prema najnižoj, a u slučaju da jedan ili više kandidata neposredno ispod bodovne linije imaju jednak broj bodova kao i kandidat neposredno iznad bodovne linije, konačnu odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik, temeljem proračunskih mogućnosti.

Rang-lista prijavljenih kandidata za stipendije temeljem imovinskog statusa (socijalne stipendije) utvrđuje se temeljem dokumentacije iz članka 14. ove Odluke:

- prema visini ostvarenog dohotka po članu domaćinstva i to od najnižeg iznosa prema višim iznosima, a u slučajevima da dvoje ili više kandidata sa istim iznosom ostvarenog dohotka po članu domaćinstva, prvenstvo na rang listi ima pristupnik sa ostvarenim višim prosjekom ocjena.

Članak 17.

Imovno stanje iz prethodnog članka utvrđuje se obzirom na prihode po članu domaćinstva u odnosu na prosječnu plaću u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Matulji.

Pod članovima domaćinstva u smislu ove odluke, smatraju se roditelji podnositelja zahtjeva, sestre braća i ostali koji zajedno sa popodnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom domaćinstvu posljednje tri godine.

III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 18.

Ugovor o dodjeli stipendije raskida se uz obavezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida školovanja u tijeku školske godine,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo,

- ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji podaci su bili temelj za utvrđivanje mjesta na rang listi pristiglih prijava.

Ugovor o dodjeli stipendije raskida se bez obveze povrata primljene stipendije u slučaju promjene prebivališta (preseljenja izvan Općine Matulji).

Ugovor o dodjeli stipendije prestaje važiti završetkom obrazovnog programa školske godine za koju je primljena stipendija.

Članak 19.

U slučajevima utvrđenim u članku 18. stavku 1. i stavku 2. ove Odluke, Općina Matulji jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

IV. POVRAT I OSLOBOĐENJE OD POVRATA STIPENDIJE

Članak 20.

Korisnik stipendije koji ne završi u redovnom roku školsku godinu za koju je primio stipendiju, dužan je vratiti isplaćenu stipendiju u roku od 6 mjeseci po isteku školske godine.

Korisnik stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dužan je prijaviti se Zavodu za zapošljavanje u roku od mjesec dana po završetku školovanja, a u roku od šest mjeseci dostaviti potvrdu o zaposlenju ili potvrdu o redovitom prijavljivanju na Zavod za zapošljavanje, u protivnom je dužan vratiti isplaćenu stipendiju u cijelosti.

Rok iz stavka 1. ovog članka može se u opravdanim slučajevima produžiti o čemu odluku donosi Općinski načelnik.

Članak 21.

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog kojih bi korisnik stipendije bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete obveze, dužan je u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, obavijestiti Općinskog načelnika, uz podnošenje odgovarajućih dokaza, koji ugovorne obveze stipendista može uskladiti s novonastalim okolnostima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za samoupravu i upravu vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 38/09).

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/6

Ur. broj: 2156-04-10-01

Matulji, 29. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=688&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr