SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA MATULJI
7

28.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2010. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o uvjetima za stipendiranje studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendije studentima.

Stipendija u smislu ove Odluke smatra se:

- stipendija temeljem akademskog uspjeha i

- stipendija temeljem imovinskog statusa (socijalna stipendija).

Članak 2.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendije na temelju godišnjeg plana, svojom odlukom utvrđuje Općinski načelnik.

II. DODJELA STIPENDIJA

Članak 3.

Prije početka akademske godine Općinski načelnik raspisuje i objavljuje natječaj za dodjelu stipendija.

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na WEB stranici i oglasnoj ploči Općine Matulji, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 31. listopada tekuće godine.

Tijek provedbe natječajnog postupka i rangiranje kandidata koji su se prijavili na natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje Općinski načelnik.

Povjerenstvo ima predsjednika i 5 članova.

Članak 4.

Prijedlog kandidata za dodjelu stipendija na temelju imovinskog statusa (socijalne stipendije) donosi Socijalno vijeće Općine Matulji na temelju svih podnesenih zahtjeva, a prijedlog potvrđuje Povjerenstvo.

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha ima hrvatski državljanin koji ostvaruje sljedeće uvjete:

- da ima prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida ili deset godina s prekidima,

- da je redovan student i ima prosjek ocjena:

. najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike 1. godine redovnog studija,

. najmanje 4,00 iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija kao i viših godina integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija,

. najmanje 4,00 na završenom preddiplomskom studiju, za sudente koji su stekli svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici).

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa (socijalna stipendija) ima hrvatski državljanin koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da ima prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida ili deset godina s prekidima,

- da je redovan student i ima prosjek ocjena:

. najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike 1. godine redovnog studija,

. najmanje 3,80 iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija kao i viših godina integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija,

. najmanje 3,80 na završenom preddiplomskom studiju, za sudente koji su stekli svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici),

- da ostvaruje prava iz socijalnog programa Općine Matulji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ili nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, nemaju sljedeće katagorije studenata:

- korisnici stipendije po drugoj osnovi,

- osobe starije od 27 godina,

- studenti koji se obrazuju uz rad te

- studenti apsolventi duže od godine dana.

Članak 6.

Dodjela stipendija temeljem akademskog uspjeha vrši se na temelju prosjeka ocjena (koji se zaokružuje na dvije decimale) srednje škole za studente prve godine studija i prosjeka ocjena na fakultetu za studente viših godina studija, prema visini prosječne ocjene od najviše prema najnižoj sukladno odredbi članka 5. stavka 1. ove Odluke.

Dodjela stipendija temeljem imovinskog statusa (socijalna stipendija) vrši se na temelju rang liste prijavljenih kanditata za ostvarenje socijalne stipendija, a utvrđuje ju Socijalno vijeće Općine Matulji temeljem dostavljene dokumantacije iz članka 8. ove Odluke a prema visini ostvarenog dohotka po članu domoćainstva i to od najnižeg iznosa prema višim iznosima.

Članak 7.

Ako više podnositelja zahtjeva za stipendiju na temelju akademskog uspjeha imaju isti prosjek ocjena, prioritet ima podnositelj koji upisuje višu godinu studija, a ukoliko i tada imaju iste uvjete, prioritet ima podnositelj zahtjeva koji ima veći prosjek ocjena i veći broj ECTS bodova ostvarenih u predhodnoj godini studija.

Ukoliko i tada podnositelji zahtjeva imaju iste uvjete, prioritet ima podnositelj koji je lošijeg imovnog stanja.

U slučajevima da dvoje ili više podnositelja zahtjeva za stipendiju temeljem imovinskog statusa ima isti iznos ostvarenog dohotka po članu domaćinstva, prvenstvo na rang listi ima kandidat sa ostvarenim višim prosjekom ocjena.

Imovno stanje utvrđuje se obzirom na prihode po članu domaćinstva u odnosu na prosječnu plaću u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Matulji.

Pod članovima domaćinstva, u smislu ove Odluke, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji podnositelja zahtjeva, sestre, braća i ostali koji zajedno sa podnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom domaćinstvu posljednje tri godine.

Članak 8.

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke, dužni su Povjerenstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- domovnica (preslika),

- uvjerenje o prebivalištu (izvornik, ne starije od 30 dana),

- uvjerenje o redovnom upisu u visokoškolsku ustanovu (izvornik),

- potvrdu da student tijekom studija nije ponavljao godinu (izvornik),

- potpisanu izjavu da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,

- dokaz o prosjeku ocjena posljednje dvije godine srednje škole, za polaznike 1. godine redovnog studija (izvornik),

- svjedodžbu preddiplomskog studija s prosjekom ocjena, za prvostupnike (izvornik),

- potvrda studentske službe da je ostvaren upis kolegija s više godine, te prosjek ocjena iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplpmskih studija, te stručnih studija (izvornik),

- potvrdu studentske službe o broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija, za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija ,integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, te stručnih studija (izvornik),

- potpisanu izjavu da je suglasan doprinjeti davatelju stipendije kroz 40 sati volonterskog rada godišnje na području Općine Matulji, sukladno članku 12. ove Odluke,

- uvjerenje o nekažnjavanju izdanu od strane nadležnog suda (izvornik, ne starije od 30 dana).

Podnositelji zahtjeva za dodjelu socijalnih stipendija iz članka 5. ove Odluke koji ispunjavaju sve propisane uvjete dužni su Povjerenstvu, pored dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, dostaviti još i sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje o prebivalištu za sve članove domaćinstva (izvornik ne stariji od 30 dana)

- ispunjeni obrazac zahtjeva za uvrštenje u socijalni program Općine Matulji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi uz potpisane izjave te dostavljanje potrebne dokumentacije navedene na obrascu (preslika osobne iskaznice, potvrda porezne uprave o visini dohotka za svakog člana domaćinstva starijeg od 15 god. za prethodnu godinu; potvrda o primanjima za protekla tri mjeseca za sve članove domaćinstva (umirovljenici-tri zadnja odreska mirovine; zaposleni - potvrdu o tri zadnje plaće), preslika evidencijskog lista Zavoda za zapošljavanje (nezaposleni)

- rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb ako je kandidat član obitelji korisnika stalne pomoći za uzdržavanje te drugih oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama u obitelji (izvornik)

- rješenje o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu za kandidata ili drugu dokumentaciju koju je ovlašteno zatražiti Socijalno vijeće Općine Matulji (izvornik)

Najkasnije do 23. listpada tekuće godine podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa (socijalnih stipendija) dužan je dostaviti dokumentaciju propisanu u stavku 2. alinejama 1., 2. i 3. ovog članka, kako bi Socijalno vijeće Općine Matulji izdalo rješenje o ostvarivanju prava za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa (socijalnih stipendija).

Članak 9.

Zahtjev za dodjelu stipendija uz koji je podnesena nepotpuna dokumantacija, Općina Matulji neće razmatrati.

Članak 10.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva.

Protiv odluke Općinskog načelnika kandidat može izjaviti pismeni prigovor Općinskom načelniku, sve u roku od 8 dana od dana dostave ove Odluke.

Na temelju pravomoćne odluke iz prethodnog članka, korisnik stipendije zaključuje sa Općinom Matulji Ugovor o stipendiranju.

Članak 11.

Ukoliko podnositelj zahtjeva studira izvan Republike Hrvatske, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, pored dokumentacije propisane odredbama ove odluke, dostaviti Povjerenstvu prijepis ocjena preveden od strane ovlaštenog prevodioca, s ovjerom, pečatom i potpisom nadležnog fakulteta.

Članak 12.

Općina Matulji organizirati će volonterski rad za korisnike stipendije u trajanju od 40 sati godišnje,za vrijeme akademske godine za koju je stipendija dodijeljena, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

Volonterski rad je doprinos i pomoć korisnika stipendija lokalnoj zajednici i njegovo osobno predstavljanje u poslu za koji se obrazuju.

Volonterski rad može se obavljati kod davatelja stipendije,u organizacijama ,udrugama i ustanovama od društvenog značaja na području općine, u djelatnostima koje odgovaraju stručnoj osposobljenosti vrsti i vremenskom rasporedu studija kojeg pohađa korisnik stipendije.

Plan i program volonterskog rada utvrdit će Općinski načelnik posebno sa svakim korisnikom stipendije.

III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 13.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- završetkom obrazovnog programa, odnosno 30. rujna tekuće godine,

- u slučaju pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo,

- kada dođe do promjene prebivališta (preseljenje izvan Općine Matulji),

- samoinicijativnim ispisivanjem sa studija,

- ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio netočne podatke prilikom prijave na natječaj a koji podaci su bili temelj za utvrđivanje mjesta na rang-listi pristiglih prijava.

Članak 14.

U slučajevima utvrđenim u članku 13. alineje 2., 4. i 5. Općina Matulji jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

IV. POVRAT I OSLOBOĐENJE OD POVRATA STIPENDIJE

Članak 15.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije iz razloga navedenih u članku 13. alineje 1. i 3. ove Odluke, korisnik stipendije istu ne vraća.

Korisnici stipendije u ostalim slučajevima propisanim odredbom članka 13. alineje 2., 4. i 5. ove Odluke, obvezni su vratiti ostvarenu stipendiju sve u roku od 6 mjeseci od nastupa novih okolnosti.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za samoupravu i upravu vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za stipendiranje studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/10-01/11

Ur. broj: 2156-04-10-05

Matulji, 29. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=688&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr