SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA LOVRAN
7

38.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) i članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/ 09), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovan, na 9. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010 godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran.

Pročišćeni tekst Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran obuhvaća tekst: Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/96) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/10), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA
o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se: korištenje, održavanje, zaštita, izgradnja, rekonstrukcija, financiranje, nadzor i upravljanje na nerazvrstanim cestama.

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javne ceste.

Članak 3.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine Lovran iz članka 2. ove Odluke utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran, a čine je: ulice, pristupni putovi te druge nerazvrstane javnoprometne površine.

Ulicom u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena prometnica u naseljima koju nadležni organ nije razvstao u niti jednu vrstu javne ceste.

Pristupnim putom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena prometna površina koja povezuje dva ili više naselja, te naselja s javnim cestama i kojeg nadležni organ nije razvrstao niti u jednu vrstu javne ceste.

Drugim nerazvrstanim javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: parkirališta, pješačke staze, obalni pješački putovi, trgovi, javna stubišta, taxi stajališta, autobusna stajališta, okretišta za vozila javnog prijevoza putnika i drugo.

Članak 4.

Nerazvrstanu cestu čine:

- gornji i donji sloj ceste,

- cestovni građevinski objekti (mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, galerije, pasaži, tuneli, potporni i obložni zidovi, propusti),

- pripadajuće cestovno zemljište,

- sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu,

- uređaji za odvodnju,

- zračni prostor iznad kolnika,

- zelene površine između kolnika i nogostupa,

- prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetlosna),

- oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde i stupići, uređaji za zaštitu od djelovanja vjetra, osolina i nanosa zemljišnog materijala, uređaji i oprema za zaštitu od buke, drugih štetnih utjecaja od prometa i drugo).

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke su:

- radovi tekućeg održavanja,

- radovi pojačanog održavanja.

Članak 6.

Tekuće održavanje uključuje sve redovite aktivnosti održavanja koje se obavljaju tijekom cijele godine na svim elementima i dijelovima ceste, uključujući sve objekte i instalacije, prvenstveno u cilju održavanja zadovoljavajućeg stupnja sigurnosti, propusne moći i tehničke ispravnosti nerazvrstanih cesta.

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- mjestimični popravci zastora, kolničke konstrukcije potpornih i obložnih zidova i manji popravci elemenata cestovnih objekata,

- površinske zaštite asfaltnog kolnika (površinske obrade, asfaltni pokrovi),

- čišćenje kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog pojasa, okoliša, opreme i drugo,

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

- košnja trave na zemljištu koje pripada nerazvrstanoj cesti, te uklanjanja granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste,

- održavanje čeličnih elemenata cestovnih objekata, stupića, odbojnih i zaštitnih ograda od korozije,

- zamjena, obnavljanje, popravljanje, ličenje i pranje prometne signalizacije i opreme,

- mjestimični popravci betonskih pasica, rubnjaka i stubišta,

- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremenih režima prometa,

- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima,

- drugi slični radovi.

Članak 7.

Izvođenje radova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta povjerava se »Komunalcu« društvo s ograničenim odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Opatija (u daljnjem tekstu: »Komunalac«), osim onih poslova koji se povjeravaju »Stubici« društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti i pružanje usluga, Lovran (u daljnjem tekstu: »Stubica«) i poslova koji se temeljem zakona i posebnih odluka općinskog vijeća povjeravaju drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeni-komunalni sustav Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Odjel) brine o obavljanju poslova pojačanog održavanja, zaštite, izgradnje, rekonstrukcije, nadzora i upravljanja na nerazvrstanim cestama te vodi evidenciju o nerazvrstanim cestama.

Članak 8.

Osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, vrši se u skladu s Planom rada zimske službe kojeg donosi »Komunalac« i to najkasnije do 15. listopada za dolazeće zimsko razdoblje, a sadrži naročito:

- mjere pripravnosti zimske službe,

- za sva mjesta pripravnosti potreban broj radnika, broj i vrsta mehanizacije, alata i količina materijala za posipavanje,

- stupnjeve pripravnosti usuglašene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenih za javne ceste,

- redoslijed i prioritet izvođenja radova na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima,

- način obavještavanja o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta, o ograničenju prometa i drugim događajima na cestama u zimskim uvjetima.

Plan rada zimske službe iz prethodog stavka ovog članka mora biti uskladen s planovima rada zimskih službi poduzeća »Hrvatske ceste«.

Članak 9.

»Komunalac« i »Stubica« brinu o obavljanju poslova tekućeg održavanja javnih cesta koje prolaze kroz naselje, a koje su na upravljanju Hrvatskih cesta d.o.o. i županijske uprave za ceste.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka su:

- održavanje sustava za odvodnju, osim slivnika koji nisu vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu, te zamjenu i popravak slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana,

- održavanje čistoće kolnika,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa i pješačkih staza.

»Komunalac« obavlja sve poslove navedene u stavku 2. osim poslova održavanja slivnika koji su vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu i održavanja zelenih površina, koje obavlja »Stubica«.

Članak 10.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sa čuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste s njenim projektnim elementima, te radove na korekcijama elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća: obnavljanje, zamjena i ojačanje podtla, kolničke konstrukcije i kolničkog zastora većeg obujma,

- dogradnja nogostupa, bankina i rubnjaka,

- obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za odvod oborinskih voda i prometnih površina u naseljima,

- zamjena i veći popravak dijelova rasponske konstrukcije i donjeg stroja,

- izgradnja ugibališta i postavljanje čekaonica,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta manjeg opsega,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti i propusne moći,

- ugrađivanje nove vertikalne signalizacije i opreme ceste na većim dionicama.

Članak 11.

»Komunalac« je dužan održavati nerazvrstane ceste tako da se po njima može odvijati siguran i nesmetan promet.

III. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 12.

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta vrši se na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom.

IV. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 13.

Subjekti kojima su povjereni na upravljanje komunalni i drugi objekti i uređaji na nerazvrstanim cestama, dužni su ih održavati na način kojim se ne ugrožava sigurnost prometa.

Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja okna poklopca revizijskog okna komunalnih i drugih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu za nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Članak 14.

Širina zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste u kojem se ne smiju graditi stambeni, poslovni i drugi objekti ne može biti manja od 6 metara računajući od krajnjih točaka zemljišnog pojasa ceste ako Prostornim planom nije drugačije određeno.

Iznimno u već izgrađenom nasljenom mjestu, može se dozvoliti građenje objekata na manjoj udaljenosti od navedene u stavku 1. ovog članka ili na rubnoj crti poprečnog

profila ceste ako prostornim planom nije drugačije određeno.

Članak 15.

Prilaze i priključke na nerazvrstanu cestu dužni su održavati vlasnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužni su ukloniti drveće, grmlje, naprave i druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila ceste.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta ni nakon pismene opomene ne postupe na način propisan u stavku 1. ovog članka, navedeni radovi će se izvršiti na teret vlasnika odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 16.

Zabranjeno je prekomjemo rabljenje ili preopterećivanje nerazvrstane ceste bez odobrenja Odjela.

Prekomjerno rabljenje i preopterećivanje čini kretanje teških motornih vozila koja uzrokuju opterećenje ceste veće od dopuštenog i dovode do oštećenja nerazvrstane ceste.

Pravne ili fizičke osobe zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjernog upotrebljavanja i preopterećivanja nerazvrstane ceste, dužni su za to platiti naknadu.

Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran na prijedlog Odjela.

Članak 17.

Kontrolu prekomjernog rabljenja i preopterećivanja nerazvrstanih cesta obavlja Odjel.

Ako se prilikom kontrole iz stavka 1. ovog članka utvrdi da se obavlja prekomjerno rabljenje i preopterećivanje bez odobrenja Odjela, prijevoznik je dužan platiti naknadu iz članka 16. stavka 4. ove Odluke u šesterostrukom iznosu.

Članak 18.

Naknadu iz članka 16. i 17. ove Odluke utvrđuje Odjel rješenjem.

Članak 19.

Oštećenje na nerazvrstanoj cesti, nastalo uslijed prekomjernog rabljenja i preopterećenja, sanirat će i cestu dovesti u prvobitno stanje »Komunalac« na teret pravne ili fizičke osobe, zbog čije djelatnosti je došlo do oštećenja.

Članak 20.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta, sigurnog i nesmetanog prometa na njima, zabranjeno je bez odobrenja nerazvrstanih cesta za izvođenje bilo kakvih radova ili aktivnosti, kao i svako protupravno korištenje i zauzimanje od strane fizičkih i pravnih osoba.

Odobrenje za zauzimanje nerazvrstanih cesta u smislu stavka 1. ovog članka izdaje Odjel.

Za zauzimanje nerazvrstanih cesta Odjelu se plaća naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstanih cesta utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran na prijedlog Odjela.

Članak 21.

Izvođač radova mora na nerazvrstanoj cesti osigurati za vrijeme izvođenja radova neometani promet pješaka i vozila, a ako isto nije u mogućnosti onda se promet mora osigurati drugim zaobilaznim pravcem.

Na nerazvrstanoj cesti na kojoj se istovremeno obavljaju radovi i promet vozila i pješaka, izvođač radova mora osigurati gradilište u skladu s propisima i odobrenjem.

Odobrenje iz stavka 2. ovog članka izdaje Odjel.

Članak 22.

Izvođač radova na nerazvrstanoj cesti dužan je odmah obavijestiti »Komunalac« o nastalom oštećenju prometne površine koje je nastalo uslijed izvođenja radova i odmah sanirati nastalo oštećenje.

Ako izvođač ne postupi na način propisan stavkom 1. ovoga članka nastalo oštećenje će sanirati »Komunalac«, a na teret izvođača radova.

Članak 23.

Za štete nastale izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama odgovoran je izvođač radova.

Članak 24.

Prekopavanje nerazvrstanih cesta u svrhu izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili postavljanju vodovoda, plinovoda, kanalizacije, toplovoda, električnih, telefonskih i drugih instalacija te radi priključenja na te instalacije pojedinačnih objekata, odnosno korisnika, ne smije se izvoditi bez odobrenja za prekop.

Odobrenje za prekop izdaje Odjel.

Za prekopavanje nerazvrstanih cesta plaća se naknada. Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran na prijedlog Odjela.

Iznimno u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu, izvođenju radova može se pristupiti bez prethodnog odobrenja, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa, u skladu s prometnim propisima.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, prekopano mjesto zatrpati, te uspostaviti prijašnje stanje, u protivnom će se to izvršiti putem trećih osoba na njegov teret.

Investitor je dužan odmah po uo čenju kvara ili najkasnije prvog narednog radnog dana, izvjestiti Odjel o mjestu i vrsti kvara, o početku i završetku radova na otklanjanju kvara.

Članak 25.

Odobrenje za prekop sadrži naročito: način i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost objekata u blizini mjesta prekapanja.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa kao i sva prateća osiguranja postavlja i uklanja izvođač radova na temelju usvojenog prometnog rješenja.

Nakon završenih radova investitor je, putem izvođača radova, dužan odmah dovesti nerazvrstanu cestu u prvobitno stanje, uključujući i svu raniju prometnu signalizaciju.

Članak 26.

Investitor je dužan, najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopu obavijestiti Odjel i druge subjekte, ukoliko je to određeno u odobrenju, o danu početka radova.

Članak 27.

Novoizgrađenu, rekonstuiranu i novoasfaltiranu nerazvrstarm cestu, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfaltiranja.

Iznimno, Odjel može odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka

u naročito opravdanim slučajevima, uz uvjet da investitor o svom trošku, obnovi cijeli gornji stroj prekopane nerazvrstane ceste, ukoliko je isti oštećen više od jedne trećine.

Članak 28.

Nakon dovršenja radova investitor je dužan najkasnije u sljedeća tri dana zatražiti pregled saniranih oštećenja nerazvrstane ceste. Pregled, obavljaju predstavnici Odjela, investitora i izvođača.

Investitor je dužan utvrđene nedostatke otkloniti u ostavljenom roku.

Investitor jamči za kvalitetu radova na saniranju prekopane površine dvije godine.

Članak 29.

Zabranjeno je izvođenje priključaka na nerazvrstanu cestu bez odobrenja Odjela.

Priključak na nerazvstanu cestu sa uređenim kolničkim zastorom, mora se izgraditi s istim ili sličnim zastorom u dužini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode s priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Korisnik priključka snosi troškove izgradnje priključka i odgovoran je za štete nastale izgradnjom.

Odjel može ograničiti priključivanje na nerazvrstanu cestu ili zabraniti korištenje već postojećeg priključka, ukoliko to sigurnost prometa nalaže ili ako postoji priključak na drugom mjestu.

Članak 30.

Osim propisanih prometnih znakova na nerazvrstanoj cesti dopušteno je postavljanje dopunske nestandardne putokazne, turističke i druge signalizacije i znakove informacija te reklamnih ploča i natpisa, uz prethodno odobrenje Odjela.

Za znakove iz stavka 1. ovog članka plaća se naknada. Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran na prijedlog Odjela.

V. FINANCIRANJE

Članak 31.

Sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta osiguravaju se iz:

5. naknade što se plaća za prekop i zauzimanje nerazvrstanih cesta,

6. naknade što se plaća za postavljanje znakova informacija, reklamnih ploča i natpisa,

7. komunalne naknade,

8. komunalnih doprinosa,

9. drugih izvora.

VI. NADZOR

Članak 32.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Odjel.

Članak 33.

U obavljanju poslova iz prethodnog članka ovlašteni djelatnik Odjela je dužan:

pregledati:

- stanje nerazvrstanih cesta,

- radove održavanja,

- radove prekopa i druge radove,

- radove koji se obavljaju u zaštitnom pojasu nerazvrstanih cesta,

- radove i tehničku dokumentaciju u vezi pojačanog održavanja,

- tehničku dokumentaciju za građenje nerazvrstanih cesta,

- obavljanje poslova zaštite nerazvrstanih cesta, planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje i zaštitu nerazvrstanih cesta.

Narediti:

- otklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama, koji ugrožavaju sigurnost prometa na njima,

- privremenu obustavu radova koji se izvode na nerazvrstanim cestama i njihovom zaštitnom pojasu suprotno ovoj Odluci, odobrenju i drugim propisima, privremenu zabranu odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama ili njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno obavljati promet,

- uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta.

Članak 34.

Pravna i fizička osoba dužna je na zahtjev ovlašte djelatnika dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupa u skladu s člancima 11., 13., 15., 16., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33. i 34. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Članak 36.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne postupa u skladu s člancima 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. i 34. ove Odluke.

Članak 37.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kn pravnoj osobi i 1.000,00 kn fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 35. ove Odluke te u iznosu od 1.000,00 kn fizičkoj osobi za prekršaje iz članka 36. ove Odluke.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/07

Ur. broj: 2156/02-01-10-4

Lovran, 20. srpnja 2010.

Predsjednik
Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost Općinskog vijeća
Općine Lovran
Sanja Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr