SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 35. Utorak, 7. rujna 2010.
OPĆINA LOVRAN
7

37.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/ 09) i članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/10), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovan, na 9. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010 godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o poslovnom prostoru.

Pročišćeni tekst Odluke o poslovnom prostoru obuhvaća tekst: Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/97), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/03), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/05), Odluke o dopuni Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/09), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10) i Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/10), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA
o poslovnom prostoru
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se način upravljanja poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Lovran, opći uvjeti za davanje poslovnog prostora u zakup, te način dodjele poslovnih prostora u zakup i zasnivanja zakupnih odnosa.

II. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJA ZAKUPA

Članak 2.

Poslovnim prostorom koji je u vlasništvu Općine Lovran upravlja Općinski načelnik Općine Lovran (dalje u tekstu: načelnik).

Članak 3.

Odluke u svezi zakupa poslovnih prostora donosi načelnik.

Načelnik, za potrebe provođenja postupka po raspisanom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora imenuje posebnu komisiju od tri člana.

Članak 4.

U obavljanju poslova iz članka 3. ove Odluke, načelnik:

1. odlučuje o davanju u zakup poslovnog prostora,

2. utvrđuje prijedlog namjene poslovnog prostora, prijedlog za promjenu namjene poslovnog prostora ili proširenje namjene poslovnog prostora,

3. odlučuje o zamjeni poslovnog prostora,

4. raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora,

5. utvrđuje vrijeme trajanja ugovora o zakupu poslovnog prostora,

6. određuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor koji se daje na natječaj,

7. provodi postupak po raspisanom natječaju,

8. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

9. odobrava adaptaciju poslovnog prostora,

10. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor,

11. odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,

12. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

13. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za načelnika i Komisiju iz članka 3. ove Odluke obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno-komunalni sustav.

Članak 6.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka sadašnjem zakuniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ponuda iz stavka 2. ovog članka dostavit će se zakupniku pismenim putem. Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2 ovog članka u roku od 30 dana, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 2. ovog članka.

Članak 7.

Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Lovran, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Natječaj sadrži:

1. lokaciju, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2. rok davanja u zakup,

3. odredbu o tome da li se daje u zakup uređeni ili neuređeni poslovni prostor i da li ga je zakupnik dužan urediti i privesti namjeni o svom trošku,

4. početni iznos mjesečne zakupnine,

5. odredbe o obvezi uplate garantnog pologa u visini iznosa početne mjesečne zakupnine,

6. rok za podnošenje pismenih ponuda,

7. obvezu dostave podataka o natjecatelju (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe, dokaz o statusu natjecatelja koji ima pravo na zaključenje ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude i podatke o registraciji za pravne osobe) te dokaza da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

8. odredbu da kod natječaja za garažu, na natječaju može sudjelovati samo osoba koja ima u svom vlasništvu osobno vozilo (što dokazuje preslikom prometne dozvole),

9. datum početka obavljanja djelatnosti,

10. naznaku o mogućnosti, odnosno vremenu uvida u prostor,

11. odredbu o obvezi natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati garanciju poslovne banka na iznos 12 mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 12 mjesečne zakupnine, kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti vežeća za razdoblje od godine dana, a zukupanik će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog istjeka, za svaku sljedeću godinu dok ugovor o zakupu traje.

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama zakupnika, s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje u visini zbroja iznosa 12 mjesečnih zakupnina. Iz ovog osiguranja Općina je ovlaštena podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih.

Umjesto garancije poslovne banke ili osiguranja putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa u visini zbroja 12 mjesečnih zakupnina unaprijed kao polog za svaku godinu dok ugovor o zakupu traje. Iz ovog osiguranja Općina je ovlaštena podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih.

Polog se vraća zakupniku nakon prestanka zakupnog odnosa pod uvjetom da su sve obveze uredno podmirene.

Odredbe stavka 1. i 2. ove točke ne primjenjuju se u slučaju raspisivanja natječaja za dodjelu u zakup poslovnog prostora namijenjenog za uredske prostorije tijela državne uprave i lokalne samouprave, političkih stranaka, udruženja građana, druge neprofitne organizacije i ustanove, i objekte primarne zdravstvene zaštite.

12. naznaku da se neće razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Općini,

13. mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

14. izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovom Odlukom,

15. odredbu o posebnim uvjetima u slučaju provedbe natječaja iz članka 35. Zakona i to:

- odredbu da je zakupnik koji ima sklopljen ugovor o zakupu prema odredbama Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama (»Narodne novine« broj 52/71) oslobođen od plaćanja jamčevine,

- da ostali natjecatelji moraju položiti novčani iznos na ime naknade uloženih sredstava u poslovni prostor za koji je raspisan natječaj, u visini koju utvrđuje načelnik na temelju elaborata ovlaštenog sudskog vještaka (u cijenu ulaganja uključuje se i vrijednost izrade elaborata),

- da je u slučaju da dosadašnji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu, zakupodavac dužan, na pismeni zahtjev dosadašnjeg zakupnika, isplatiti naknadu za uložena sredstva dosadašnjem zakupniku i to iz sredstava koje je natjecatelj odnosno novi zakupnik uplatio prilikom prijave za natječaj,

- odredbu da zakupodavac mora isplatiti naknadu za uložena sredstva dosadašnjem zakupniku na njegov zahtjev, u roku od osam dana od dana kada zakupnik preda prostor u posjed zakupodavcu,

16. odredbu da zakupodavac može odrediti da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika,

17. druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju.

Rok za podnošenje pismenih ponuda računa se od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Članak 8.

Javno otvaranje ponuda obavlja Komisija iz članka 3. ove Odluke, najkasnije osam dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda utvrđuje se:

1. da li je natječaj propisano objavljen,

2. broj prispjelih ponuda,

3. da li su ponude predane u roku.

Članak 9.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju podaci o svim pristiglim ponudama (podnositelj, namjena, prilozi i visina ponuđene zakupnine).

Na temelju pristiglih ponuda Komisija iz članka 3. ove Odluke utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Članak 10.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi načelnik sukladno Zakonu.

U slučaju da su dva ili više natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, ponudila jednak iznos mjesečne zakupnine, najpovoljnija ponuda odrediti će se izvlačenjem.

Članak 11.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji natjecatelj ponudio.

Članak 12.

Osobe iz stavka 5. članka 6. Zakona koje su sudjelovale i udovoljile uvjetima natječaja dužne su se u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti da li žele koristiti pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

Smatra se da je izjašnjenje dano u roku ako je stiglo prije isteka roka na adresu Općine Lovran. Kada je izjašnjenje upućeno poštom preporučeno ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje Općini Lovran.

Potpis izjave mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Odredba stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka primjenjuje se i na osobe iz članka 35. Zakona.

Članak 13.

Na osnovi odluke o izboru najpovoljnije ponude i izjašnjenja osoba iz članka 12. ove Odluke, načelnik donosi odluku o tome sa kojim natjecateljem će se zaključiti ugovor o zakupu.

Članak 14.

Ukoliko na natječaju za poslovni prostor za koji već postoji sklopljen ugovor o zakupu u smislu članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora, uspije drugi natjecatelj, dosadašnji zakupnik dužan je u roku od 15 dana predati poslovni prostor u posjed zakupodavcu.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka na zahtjev dosadašnjem zakupniku zakupodavac će isplatiti uložena sredstva u uređenje poslovnog prostora iz naknade koju je na javnom natječaju uplatio novi zakupnik.

Zakupodavac će predati poslovni prostor u posjed novom zakupniku u roku od osam dana od dana kada zakupodavac dođe u posjed prostora od ranijeg zakupnika bilo dobrovoljnim ili sudskim putem.

Članak 15.

Garantni polog koji je uplatio natjecatelj izabran za zaključenje ugovora uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim učesnicima se garantni polog, bez prava na kamatu, vraća najkasnije osam dana nakon donošenja odluke o izboru natjecatelja sa kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.

Ukoliko natjecatelj izabran za zaključenje ugovora odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat garantnog pologa.

Naknada iz točke 13. stavka 1. članka 7. ove Odluke koju su uplatili natjecatelji koji nisu izabrani za zaključenje ugovora vraća im se, bez prava na kamatu, najkasnije osam dana nakon donošenja odluke o izboru natjecatelja sa kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.

Članak 16.

Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup ponavlja se u slučaju da se ne izvrši izbor zbog neodaziva natjecatelja ili neispunjenja uvjeta, kao i u slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuđača od zaključenja ugovora o zakupu.

III. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 17.

Na temelju odluke iz članka 13. ove Odluke načelnik zaključuje ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se u pismenom obliku.

Članak 18.

Ugovor o zakupu potpisuje načelnik ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 19.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

1. broj i datum odluke o izboru zakupnika,

2. ugovorne strane,

3. podatke o poslovnom prostoru s naznakom površine,

4. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

5. djelatnost koju će zakupnik obavljati u poslovnom prostoru,

6. datum početka obavljanja djelatnosti, odnosno početka korištenja garaže,

7. odredbe o obvezi održavanja poslovnog prostora,

8. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, visinu naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

9. iznos zakupnine, način i rok plaćanja,

10. odredbe o obvezi zakupnika da plaća komunalnu naknadu i druge poreze i naknade vezane uz korištenje poslovnog prostora,

11. vrijeme na koje je ugovor zaključen,

12. odredbu da zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan urediti u ugovorenom roku prema uvjetima iz natječaja,

13. odredbe o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom bez suglasnosti zakupodavca,

14. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak povećanja zakupnine koja će uslijediti u tijeku trajanja zakupa, prema odlukama nadležnog tijela,

15. odredbu kojom se utvrđuje da je zakupnik izvršio obvezu iz točke 13., stavka 1. članka 7. ove Odluke,

16. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca,

17. odredbe o prestanku ugovora,

18. odredbu da se sastavnim dijelom ugovora smatra zapisnik o primopredaji prostora koji se potpisuje sa zakupnikom prilikom primopredaje poslovnog prostora,

19. odredbu da se ugovor o zakupu zaključuje kao ovr- šna isprava u smislu zakjona o javnom bilježništvu,

20. odredu kojom se utvrđuje da je zakupnik dostavio tražena sredstva osiguranja plaćanja za obveze iz ugovora o zakupu poslovnog prostora,

21. odredbu da zakupnik snosi troškove ovjere ugovora kao i troškove ishođenja i ovjere instrumenata osiguranja plaćanja obveza iz ugovora o zakupu poslovnog prostora, te upisa u zamljišne knjige,

22. mjesto i datum zaključenja ugovora i potpis ugovornih strana.

Članak 20.

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 8 dana od dana kada je pismeno pozvan na zaključenje ugovora.

Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora.

Smatra se također da je ponuđač odustao od zaključenja ugovora o zakupu ukoliko do vremena za potpis ugovora ne pruži sredstva osiguranja na koja se obvezao svojom ponudom.

IV. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 21.

Namjenu poslovnog prostora određuje Općinsko vijeće Općine Lovran na prijedlog načelnika, u skladu s prostornom dokumentacijom, odnosno na način da osigura valorizaciju svakog pojedinog prostora te da oni budu u funkciji obogaćivanja turističke ponude i zadovoljavanja potreba stanovništva.

Članak 22.

Općinsko vijeće općine Lovran na prijedlog načelnika može odobriti postojećem zakupniku promjenu i proširenje namjene poslovnog prostora, pod sljedećim uvjetima:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja se utvrđuje kao početna zakupnina za novu djelatnost uvećana za 30%. Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

Članak 23.

Načelnik može odobriti zamjenu zakupa poslovnog prostora, ukoliko je to u funkciji odredbe članka 21. ove Odluke.

V. ZAKUPNINA

Članak 24.

Početnu zakupninu za poslovni prostor određuje načelnik vodeći računa o lokaciji, namjeni te korisnoj površini poslovnog prostora, kao i o visinama zakupnine koja se postižu za srodne poslovne prostore na istoj ili obližnjoj lokaciji.

Članak 25.

Korisnu površinu čini površina koja se dobije mjerenjem između zidova prostorija poslovnog prostora.

U korisnu površinu ulaze i terase, ukoliko nisu na javno- prometnim površinama, za koje se visina početne zakupnine obračunava u visini od 50% cijene zatvorenog poslovnog prostora po m2.

Članak 26.

Početna mjesečna zakupnina za garažu utvrđuje se u visini zakupnine za tu garažu koja je ugovorena prije raspisivanja natječaja, s time da ne može biti manja od 5 kn po m2.

Članak 27.

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu, najkasnije do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 28.

Ugovorena zakupnina usklađuje se s promjenama tečaja EUR, bez izmjene ugovora o zakupu, kada nastupa promjene tečaja za više od 5% u odnosu na tečaj koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.

Odnos kune prema EUR utvrđuje se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana idućeg mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja.

Načelnik utvrđuje činjenice iz stavka 1. ovog članka.

VI. PRAVA I OBVEZE ZAKUPNIKA

Članak 29.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Zakupnik ne smije za trajanje zakupa prestati s korištenjem poslovnog prostora protivno zakonskim propisima.

Članak 30.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Članak 31.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u visini koja se utvrđuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrada, odnosno u visini koju odredi načelnik za zgrade koje su u vlasništvu Općine u cijelosti.

Članak 32.

Zakupnik smije samo uz pisanu suglasnost zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled poslovnog prostora, s time da se međusobni odnosi uređuju posebnim ugovorom.

Ugovorom iz stavka 1. posebno će se regulirati:

- rok amortizacije izvršenih radova koji ne može biti duži od roka na koji je ugovor zaključen,

- pravo zakupnika na povrat izvršenih, a neamortiziranih ulaganja, ukoliko načelnik otkaže ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka za amortizaciju izvršenih radova,

- da zakupnik nema pravo na povrat uloženih, a neamortiziranih sredstava u slučaju da samoinicijativno otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Članak 33.

Načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

1. supružniku ili djeci (usvojenicima i pastorcima zakupnika), ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave obrt za dosada ugovorenu djelatnost, a kod ugovora o zakupu garaža da naslijede osobno vozilo zakupnika ili imaju vlastito osobno vozilo, te da u roku od 30 dana od dana smrti zakupnika javnobilježničkom izjavom utvrde između sebe osobu koja će stupiti u prava i obveze zakupnika.

2. pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom slijedništvu (rješenje nadležnog Trgovačkog suda).

3. pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak.

4. pravnoj osobi koja ima zaključen ugovor o podzakupu s dosadašnjim zakupnikom nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Članak 34.

Načelnik može odobriti davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup u sljedećim slučajevima:

1. dio prostora u poslovnim prostorima u kojima je predviđeno obavljanje zdravstvene djelatnosti.

2. pravnoj osobi u kojoj zakupnik - pravna osoba ili fizička osoba ima poslovni udio u visini od najmanje 50% temeljnog uloga u društvu s obraničenom odgovornošću odnosno najmanje 50% uloga u temeljnom kapitalu u dioničkom društvu.

3. pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak.

4. pravnoj osobi po odabiru dosadašnjeg zakupnika nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Članak 35.

Uz uvjete utvrđene u članku 33. točki 1. i 2. i 34. točki 1. i 2. ove Odluke, zakupnik odnosno podzakupnik moraju ispuniti i sljedeće uvjete:

- u pogledu obavljanja djelatnosti ukoliko je to potrebno prema zakonskim propisima,

- podmirenje dužne zakupnine, kamata i ostalih troškova za poslovni prostor.

Uz uvjete utvrđene u članku 33. točki 3. i 4. i članku 34. točkama 3. i 4. ove Odluke, zakupnik odnosno podzakupnik moraju ispuniti i sljedeće uvjete:

- preuzeti sve zaposlenike zakupnika,

- podmiriti Općini Lovran sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastaviti obavljati ugovorenu djelatnost,

- dostaviti dokaz o registraciji trgovačkog društva.

VII. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 36.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje istekom ugovorenog roka, kao i u slučajevima i po postupku propisanim Zakonom i ugovorom o zakupu.

Članak 37.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u slučajevima propisanim Zakonom i ukoliko zakupnik ne poštuje odredbe ove Odluke.

Otkazni rok iznosi 30 dana.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ugovori o zakupu sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se s odredbama ove odluke najkasnije do 31. listopada 1997. godine.

Ukoliko dosadašnji zakupnici ne potpišu ugovore o zakupu u roku od 8 dana od dana kada su pozvani na zaključenje ugovora, Općinsko poglavarstvo pokrenut će postupak za otkaz ugovora o zakupu.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/93 i 2/94).

Članak 40.

Natječajni postupci započeti do dana primjene ove Odluke, u kojima nisu sklopljeni ugovori o zakupu, dovršit će se po odredbama Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/97 i 5/ 03).

Članak 41.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o poslovnom prostoru.

Članak 42.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/22

Ur. broj: 2156/02-01-10-05

Lovran, 20. srpnja 2010.

Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost Općinskog vijeća
Općine Lovran
Sanja Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr