SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

41.

Temeljem članaka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08, 21/10) te članka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama
te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 03), članak 16. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin, za prekršaj ako:

1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga (članak 3., stavak 1., točka 1.),

2. preore livadu, pašnjak ili neobrađenu površinu na strmom zemljištu i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama (članak 3., stavak 1., točka 2.),

3. skine humusni odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta (članak 3., stavak 1., točka 3.),

4. proizvodi jednogodišnje kulture na strmom zemljištu (članak 3., stavak 1., točka 4.),

5. ne provede zatravljivanje strmog zemljišta (članak 3., stavak 2.),

6. ne provodi nadzor korištenja pašnjaka i time ne omogući obnovu zatravljenosti (članak 3., stavak 3.),

7. ne kosi redovito travu i korov te time dozvoli zakorovljenost poljoprivrednog zemljišta (članak 4.),

8. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih kanala u svrhu omogućavanja otjecanja oborinskih voda (članci 5. i 11.),

9. ne primjenjuje zaštitna sredstva u svrhu suzbijanja bolesti i štetnika na način određen Zakonom (članak 6.),

10. ne ukloni biljne ostatke u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka, ne ukloni biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera do 1. lipnja tekuće godine, ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa (članak 7., stavak 1.),

11. obavlja spaljivanje otpadaka i korova, a da prethodno, o namjeri spaljivanja nisu obaviješteni DVD Baška i Jedinstveni upravni odjel Općine Baška (članak 7., stavak 2.),

12. obavlja spaljivanje korova i biljnog otpada u razdoblju kada je to zabranjeno (članak 7., stavak 3.),

13. zasadi živicu većih dimenzija, ne održava živicu i među očišćenima od korova i raslinja, niti ih vidljivo označi (članak 9.),

14. ne održava čistima i prohodnima poljske putove u svrhu omogućavanja provođenja agrotehničkih mjera i neometanog prolaza vatrogasnih vozila (članak 10.),

15. sadi visoko rastuće kulture koje zasjenjuju susjedno zemljište (članak 12.),

16. ne formira i ne održava vjetrobrani pojas na zemljištu izloženom jakim vjetrovima (članak 13.),

17. ne omogući poduzimanje agrotehničkih mjera ovlaštenoj pravnoj osobi na zemljištu kojega je vlasnik, odnosno ovlaštenik (članak 14., stavak 2.).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/7

Ur. broj: 2142-03-10-5

Baška, 27. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr