SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

50.

Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti s ciljem zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara i okoliša potrebno je razvijati i unapređivati sve nositelje sustava zaštite i spašavanja. Sukladno tome, a na temelju analize sustava i zaštite spašavanja potrebno je donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini.

Potrebno je definirati sudionike zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja.

Prema zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju definirana su tijela koja sudjeluju u zaštiti i spašavanju. Sudionici u zaštiti i spašavanju su civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svojih djelatnosti.

1. CIVILNA ZAŠTITA

Stožer za zaštitu i spašavanje

Jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom uređuju planiraju organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Temeljem zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i Zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07 i 38/09) te pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) gradonačelnik Grada Malog Lošinja donio je Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja te je jedan primjerak Plana proslijeđen Područnom uredu za zaštitu i spašavanja Rijeka.

Potrebno je omogućiti financijska sredstva za pravilno funkcioniranje stožera, a zadatak članova stožera je djelotvorno i kontinuirano koordiniranje zaštite i spašavanja.

Stožer za zaštitu i spašavanje upravlja i usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih materijalnih resursa zajednice i otklanja posljedice katastrofa i većih nesreća na području Grada Malog Lošinja.

Procjena ugroženosti

Sukladno pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08) pristupilo se izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plan zaštite i spašavanja za Grad Mali Lošinj.

Zaštita od požara

17. 4. 2009. godine donesen je »Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2010. godini« te Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2010. godini gdje su definirane su sve aktivnosti o zaštiti od požara.

2000. godine donesena je »Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja« i »Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja«.

Sustav za uzbunjivanje

Potrebno je unapređivati i održavati te financirati modernizaciju sustava za uzbunjivanje.

Informiranje javnosti

Na području grada Malog Lošinja nalaze se gospodarski objekti koji svojom namjenom proizvedbenim procesom mogu ugroziti stanovništvo, okoliš ili imovinu, onečišćenjem ili drugim akcidentnim situacijama. To su benzinske postaje INA (Ulica Veloselska cesta i Ulica Priko na obali) Adria Oil (Runjica), Tifon (Nerezine), industrijska zona i gradski deponij Kalvarija, Skladište Jadranke d.d. koja posjeduje hladnjače s velikim količinama amonijaka, brodogradilište u Malom Lošinju i Nerezinama.

Potrebno je na informirati građane Malog Lošinja o mogućim opasnostima i eventualnim posljedicama te poučiti o pravilnim reakcijama ukoliko da izvanrednih situacija dođe. Tu se podrazumijeva okrugle stolove, javna prezentacija, predavanja i sl.

U sklopu informiranja stanovništva o mogućim opasnostima i ponašanju u izvanrednim situacijama potrebno je vršiti edukaciju u vrtićima, osnovnoj i srednjoj školi.

2. VATROGASTVO

Grad Mali Lošinj ima organiziranu javnu gradsku postrojbu, koja je organizirana u cjelodnevnom režimu rada. Na području Grada Malog Lošinja djeluju dobrovoljna vatrogasna društva Unije, Susak, Ilovik i Lošinj te spremnost osigurava provođenjem vlastitog programa.

Iz proračuna grada Javnoj vatrogasnoj postrojbi za 2010. godinu osigurano je 4.184.000,00 kn te dobrovoljnim vatrogasnim društvima 291.000,00 kn.

3. SKLONIŠTA

Naselje Mali Lošinj svrstano je, sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine« broj 2/91) u gradove 3. stupnja ugroženosti (malo ugroženi gradovi). Ostala naselja na području Grada Malog Lošinja ne podliježu obveznoj izgradnji skloništa, odnosno drugih objekata za zaštitu.

Prema prostorno planskoj dokumentaciji u zoni naselja Malog Lošinja potrebno je područje naselja razdijeliti u jednu ili više zona u gusto naseljenim dijelovima u kojima se grade skloništa za zaštitu od radijacije a na cijelom području treba planirati zaštitu stanovništva u zaklonima.

Sklonište osnovne zaštite u vlasništvu grada Malog Lošinja dano je na korištenje udruzi Glazbena rotacija.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Gorska služba spašavanja

Grad Malo Lošinj sufinancira programske aktivnosti u 2010 godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. Izdvojena sredstva za navedenu namjenu grad Mali Lošinj izdvaja 20.000,00 kn.

Planinarsko društvo »Osoršćica«

Planinarsko društvo »Osoršćica« svojim učestvovanjem u akcijama traganja i spašavanja doprinjelo je uspješno izvršenim zadacima HGSS-a. Grad Mali Lošinj iz proračunskih sredstava za palninarsko društvo izdvaja 10.000,00 kn.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Hrvatski crveni križ

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog crvenog križa. Unutar programa predviđena je periodična kampanja davanja krvi.

Omogućiti i organizirati ogranak Crvenog Križa na educiranje i osposobljavanja građana Malog Lošinja za samozaštitu i pomoć u izvanrednim situacijama. Potrebno je kvalitetno opremiti i obučiti ekipu koja će organizirano i uspješno doprinjeti u slučaju aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Grad Mali Lošinj u 2010. godini planira izdvojiti 300.000,00 kn.

Zavod za javno zdravstvo

U okviru svojih djelatnosti propisane zakonom, Zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja Mali Lošinj provodi mjere i sprečava suzbijanje zaraznih bolesti, zatim bavi se ispitivanjem zdravstvene ispravnosti namirnica, predmeta opće uporabe, praćenje stanja u okolišu, itd.

Za zavod za javno zdravstvo iz gradskog proračuna izdvojeno je u 2010. godini 70,000.00 kn te za Dom Zdravlja 355.000,00 kn.

Komunalna služba Grada Malog Lošinja brine se za održavanje komunalnog reda i preventivnim djelovanjem sprečava moguće potencijalne opasnosti i štete koje mogu nastati. Dodatnim usavršavanjem edukacijom o akcidentnim situacijama, prevenciji i kontroli, komunalne službe mogu kvalitetnije doprinjeti zaštiti i spašavanju.Gradskim proračunom za 2010. godinu izdvojeno je 11.269.000,0 kn.

Veterinarska služba sustavno provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te pruža veterinarske usluge što pridonosi općem zdravlju kako ljudi tako i životinja. Grad za veterinarsku službu u 2010. godini izdvaja 260.000,00 kn.

U sustav zaštite i spašavanja svojom teškom mehanizacijom mogu se uključiti komunalno poduzeće Vodovod i čistoća Cres-Mali Lošinj d.o.o. i građevinska tvrtka Elektrovoda d.o.o.

ZAKLJUČAK

Potrebna je suradnja, razmjena podataka te vještina s odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja te na taj način podići razinu sigurnosti zaštite i spašavanja stanovništva, očuvanje imovine i zaštite okoliša. Potrebno je kontinuirano usavršavanje i nadopunjavanje znanja na području prevencije mogućih uzroka nesreća.

Nakon donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja i na području grada biti će potrebno osnovati postrojbu civilne zaštite.

Unaprijediti suradnju Stožera za zaštitu i spašavanje s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka s ciljem poboljšanja prevencije i sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja.

Ove smjernice objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/10-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-10-7

Mali Lošinj, 20. srpnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr