SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmijeni i dopuni Odluke o osnivanju jane ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U Odluci o osnivanju jane ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj (»Službene novijne PGŽ« broj 29/99) članak 6. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima predsjednika i 3 člana koje imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od 4 godine«.

Članak 2.

U stavku 1. članka 8. Odluke riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamijenjuju se sa riječi »Gradonačelnik« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 3.

U članku 10. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Za zapovjednika se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom.

Zapovjednika imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.«

Članak 4.

U članku 14. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Za zamjenika zapovjednika se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom.

Zamjenika zapovjednika imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.«

Članak 5.

Članak 15. Odluke mijenja se i glasi:

»Unutarnja organizacija, nazivi i broj radnih mjesta u Javnoj ustanovi propisuju se Pravilnikom kojeg donosi Upravno vijeće.«

Članak 6.

U članku 22. riječi: »Gradskog poglavarstva« mijenjaju se sa riječi »Gradonačelnika«.

Članak 7.

Članci 24., 25. i 26. brišu se.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 013-03/10-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 20. srpnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr