SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

47.

Na temelju članka 12. stavak 1. i 14. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08, 153/09 i 21/10), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

                                                                        ODLUKU                 
o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim
mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09), članak 2. mijenja se i glasi:

»Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

- održavanje organske tvari u tlu,

- održavanje povoljne strukture tla,

- zaštita od erozije.«

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se novo poglavlje II. i članci 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, i 2.g, koji glase:

»II. OPIS AGROTEHNIČKIH MJERA

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 2.a

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

- održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju.

Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 2.b

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta.

Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Članak 2.c

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetočine primjenjujući odgovarajuće agrotehničke mjere te na taj način spriječiti širenje biljnih bolesti i štetočina.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 2.d

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetočina u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla.

2. primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla.

3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima.

4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Uništavanje biljnih ostataka paljenjem, kada je to propisano, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 2.e

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.

Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice - okopavine - industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.

Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

Podusjevi i međuusjevi se smatraju kao dio plodoreda.

Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.

Održavanje strukture tla

Članak 2.f

Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima.

U uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta treba izbjegavati obradu i provoz mehanizacije preko poljoprivrednog zemljišta.

Zaštita od erozije

Članak 2.g

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.

Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima gdje je to potrebno, poljoprivredne površine moraju imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.

Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.

Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.«

Članak 3.

Dosadašnje poglavlje III., IV., V., VI. i VII., postaju poglavlje IV., V., VI., VII. i VIII.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Tijekom godine, osim u razdoblju iz stavka 2. ovog članka, dozvoljeno je biljne ostatke spaljivati na otvorenom prostoru uz odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe.

U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada te u razdobljima kada je na području Grada Malog Lošinja proglašena velika ili vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, zabranjeno je svako loženje vatre, odnosno spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom prostoru.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/10-01/25

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 20. srpnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr