SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

46.

Na temelju članka 26., 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene Provedbenog urbanističkog plana
Parkiralište Veli Lošinj

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjene Provedbenog urbanističkog plana Parkiralište Veli Lošinj, (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

(1) Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Izmjene Provedbenog urbanističkog plana Parkiralište Veli Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja topografsko katastarskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvor financiranja Plana.

Pravna osnova

Članak 3.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana:

- odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), (u daljnjem tekstu: Zakon), poglavito one sadržane u člancima 26. i 100.

- Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04)

- Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 13/08), (u daljnjem tekstu: PPUG Malog Lošinja)

- Provedbeni urbanistički plan »Parkiralište« Veli Lošinj (»Službene novine« Općine Cres-Lošinj 34/94)

(2) Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik Grada Malog Lošinja.

Obuhvat Plana

Članak 4.

(1) Plan obuhvaća dio područja Velog Lošinja, odnosno njegovog jugoistočnog dijela, kojim dominiraju dva izgrađena parkirališta po kojima je i Plan dobio naziv. Područje je mješovite namjene (stambeno-poslovne) gdje prevladavaju izgrađeni stambeni objekti. Granica obuhvata Plana se nalazi unutar granica PPUG-a Malog Lošinja, građevinsko područje Veli Lošinj.

(2) Granica obuhvata već je definirana Planom, te je prikazana u kartografskom prikazu broj 1. »Granica obuhvata i postojeće stanje« u mjerilu 1:1000, te unutar PPUG-a Malog Lošinja gdje je prikazana na kartografskom prikazu broj 4.13 »Građevinsko područje Veli Lošinj« u mjerilu 1:5000. Granice obuhvata Plana određene su: sa juga vrtićom i školom, sa istoka parkiralištem, sa sjevera trgovačkim centrom, sa zapada vrtovima i prilaznom cestom.

(3) Površina obuhvata Plana iznosi 7,30 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

(1) Na sjecištu komunikacija između tri dijela Velog Lošinja, različite tipologije i vremenskog perioda nastanka, nalazi se površina obuhvata djelomično zasađena visokim raslinjem i neartikuliranim tokovima pješačkog i kolnog prometa.

(2) Na rubnom dijelu u blizini osnovne škole, izgrađen je dječji vrtić.

(3) Postojeći objekti, u neposrednoj blizini uglavnom su stambenog karaktera. Od značajnih objekata u ovoj zoni, pored osnovne škole i dječjeg vrtića, nalazi se crkva Sv.Marije, depandansa dječje bolnice i odmaralište Duga Resa, koji nisu u zahvatu Plana, ali pristupom su vezani za ovu zonu), montažni opskrbni centar u vrlo lošem građevinskom i estetskom stanju. Glavni kolni prilaz na ovu površinu formiran je izgradnjom »zaobilaznice« Velog Lošinja, nakon izgradnje hotelskog kompleksa Punta. Osobni automobili probijaju se uskim i saobraćajno neartikuliranim putovima u jezgru grada, uvalu Rovenska, Gornji kraj.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 6.

(1) Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana:

- Namjena izmjene Plana je proširiti urbanističko-tehničke nekolicine objekata, kao i uskladiti odredbe Plana sa novo donesenim PPUG-om Malog Lošinja. U Plan je potrebno unijeti manje izmjene, kako grafičke tako i tekstualne s obzirom da je Plan donesen 1994. god., a veći dio istog je već izgrađen i izmijenjen. Pristupit će se analizi postojeće stambene građe i utvrditi moguća odstupanja;

- Izmjeni Plana pristupilo se radi izmjena urbanističko- tehničkih uvjeta na trgovačkom centru 1, trgovačkom centru 2 te klimatskom lječilištu, te mogućih drugih potreba za koje za sada ne postoje saznanja. Kako se parkirališta koja se nalaze u blizini spomenutih objekata danas koristi kao javna parkiralište, potrebno je osigurati dodatna parkirna mjesta za iste, te se predviđa izgradnja podzemnih garaža. Prostori trgovačkih centara 1 i 2 će se prenamijeniti u stambeno-poslovne objekte i predvidjeti dodavanje potkrovne stambene etaže.

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu su:

- Prostorni plan Primorsko goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 i 50/06);

- Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 13/08);

- Provedbeni urbanistički plan »Parkiralište« Veli Lošinj (»Službene novine« Općine Cres-Lošinj 34/94).

Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 7.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 9.

(1) Plan će se revidirati u mjerilu u kojem je i napravljen, u mjerilu 1:1000 te izraditi na topografsko katastarskom planu.

Popis tijela i osoba te drugih sudionika koja daju zahtjeve za izradu Plana

Članak 10.

(1) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

- Županijska uprava za ceste, Rijeka;

- Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Rijeka;

- PGŽ, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

- Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Mali Lošinj;

- Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

- poslovni subjekti - fizičke i pravne osobe koje izraze interes za područje obuhvata Plana;

- Mjesni odbor Veli Lošinj.

Članak 11.

(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke, s pozivom, da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj Plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

(2) Tijela i osobe iz članka 10. ove Odluke moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Plana. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

(3) Tijela i osobe iz članka 10. ove Odluke ne mogu u zahtjevima za Plan postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja koja nisu predmet ovog Plana.

(4) Tijela i osobe iz članka 10. ove Odluke su dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana.

(5) Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

Rokovi za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rokovi za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 12.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku 30 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u prijedlog Plana - trajanje 15 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 30 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku 60 dana,

- donošenje Odluke o Planu - u roku 30 dana od dostave suglasnosti Ministarstva.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje poje

dine faze što će se smatrati sukladno stavku 1. ove Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati

Članak 13.

(1) Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Izvori financiranja izrade Plana

Članak 14.

(1) Plan je u cijelosti financiran od strane potencijalnih investitora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju žele potencijalni investitori.

Završne odredbe

Članak 15.

(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku urbanističkoj inspekciji.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-01/10-01/31

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 20. srpnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr