SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 29. Petak, 16. srpnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

36.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09) i članka 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 08) Savjet mladih, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 1. travnja 2010. godine, donio je

POSLOVNIK
o radu Savjeta mladih Grada Malog Lošinja

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta mladih Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Poslovnik) detaljnije uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbora predsjednika Savjeta mladih i njegova zamjenika te način rada i odlučivanja Savjeta mladih Grada Malog Lošinja (u daljnjem testu: Savjet mladih).

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 2.

Konstituirajuću Sjednicu Savjeta mladih saziva Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, koji sjednici predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Predsjedavatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva prava i dužnosti u pogledu predsjedanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Savjeta mladih izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Član Savjeta ima pravo i dužnost sudjelovanja u radu Savjeta mladih.

Članak 4.

Član Savjeta može tražiti od pročelnika upravnih tijela obavijesti i uvide u materijal o temama koje će biti na sjednici Savjeta mladih.

Član Savjet može tražiti od pročelnika upravnih tijela da mu pruže pomoć u obavljanju njegove dužnosti u izradi prijedlog, a koje on podnosi. Također može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunog praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije člana Savjeta mladih.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Savjet mladih ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika bira Savjet mladih na način utvrđen Odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Prava i dužnosti predsjednika Savjeta mladih propisana su Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Članak 6.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika može dati najmanje jedna trećina članova Savjeta mladih.

O prijedlogu iz stavka 1.ovog članka odlučuje se većinom svih članova Savjeta mladih.

Članak 7.

Predsjedniku Savjeta mladih u pripremanju i organiziranju sjednice Savjeta mladih pomože djelatnik Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom.

V. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Savjet mladih donosi odluke i druge akte na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom o osnivanju Savjet mladih, a potpisuje ih predsjednik Savjeta mladih.

Izvornici odluka i drugih akata čuvaju se u pismohrani Savjeta mladih.

Izvornikom iz stavka 2. ovog članka razumijeva se tekst odluke ili nekog drugog akta usvojenog na sjednici Savjeta mladih.

Članak 9.

Ovlašteni predlagatelji materijala o kojima Savjet mladih odlučuje jesu članovi Savjeta mladih.

Članak 10.

Savjet mladih održava redovne sjednice najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih može sazvati i izvanrednu sjednicu na zahtjev najmanje jedne trećine članova Savjeta mladih u roku od osam dana.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će sazvati Gradonačelnik.

Članak 11.

Sjednice Savjeta mladih sazivaju se pisanim pozivom.

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavljaju se članovima Savjeta mladih osam dana prije održavanja sjednice.

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.

Poziv za sjednicu Savjeta mladih dostavlja se i upravnim tijelima Grada Malog Lošinja u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Članak 12.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade.

Članak 13.

Ako predsjednik Savjeta mladih utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za održavanje sjednici, odgodit će sjednicu.

Započetu sjednicu predsjednik Savjeta mladih prekinuti će ako:

- se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice,

- dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik nije u mogućnosti održati red uz primjenu mjera iz članka 19.

U slučaju odgode ili prekida sjednice predsjednik Savjeta mladih će zakazati sjednicu ili nastavak sjednice za određeni dan ili sat.

Članak 14.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može se na sjednici mijenjati ili dopunjavati na način da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog dnevnog reda dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Savjeta mladih se uz prijedlog za dopunu daju i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na način da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Nakon što se dnevni red utvrdi, predsjednik Savjeta mladih može, prema potrebi, promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Članak 15.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Svaki član Savjeta mladih ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, pristupa se raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda, redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

Članak 16.

Na početku rasprave izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje o predmetu dnevnog reda.

O svakom se predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Savjet mladih ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

Članak 17.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Poslovnik o radu Savjeta mladih i program rada Savjeta mladih, donose se većinom glasova svih članova.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali ne može odlučivati.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 18.

Glasovanje na sjednici je javno i provodi se dizanjem ruku.

Poslije glasovanja predsjednik Savjeta mladih utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 19.

Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta mladih.

U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na sjednici, predsjednik ga može opomenuti, prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.

U iznimnim slučajevima, kada se narušavanjem reda i kršenjem odredbi ovog Poslovnika dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice, predsjednik može sudionika udaljiti sa sjednice.

Članak 20.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i djelatnik Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom.

Članak 21.

Sjednice Savjeta mladih su javne.

Javnost može pratiti rad Savjeta mladih ali ne smije ometati njegov rad.

O radu Savjeta mladih javnost se obavještava putem sredstava javnog priopčavanja i na web stranicama Grada.

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od strane Savjeta mladih, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/5

Ur. broj: 2213/01-01-10-5

Mali Lošinj, 1. travnja 2010.

SAVJET MLADIH GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednica
Marijana Dragoslavić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr