SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

70.

Na temelju članka 29. stavak 8. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05 i 75/09), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština, na 14. sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine donijela je

ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske
županije

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), kriteriji vrednovanja ponuda za davanje zajedničkih lovišta u zakup te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta.

Članak 2.

Zajedničko lovište na području Županije daje se u zakup na vrijeme od 10 lovnih godina putem javnog natječaja.

Pravo na podnošenje ponude za zakup ima pravna ili fizička osoba (obrtnik) sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sposobnost ponuditelja utvrđuje se sljedećom dokumentacijom:

. Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu, izvornik, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja, ili preslika izvornika ovjerena kod javnog bilježnika kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje lova;

. Izvod iz registra udruga ili obrtnog registra ako je ponuditelj udruga ili obrtnik, izvornik, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja, ili preslika izvornika ovjerena kod javnog bilježnika kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje lova;

. Izjava o nekažnjavanju kao javnobilježnička isprava za kazneno djelo nezakonitog lova ili za prekršaj iz članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu;

. Dokaz o uplaćenom novčanom pologu jamčevine, isključivo originalom virmanskog naloga ili uplatnice u iznosu 50% od početnog iznosa godišnje lovozakupnine istaknute u javnom natječaju za pojedino lovište u korist žiro računa Proračuna Primorsko-goranske županije broj 2402006-1800008005, s pozivom na broj odobrenja: 68 7374-OIB -08 s opisom plaćanja »Jamčevina za javni natječaj za predmetno lovište« (broj i naziv lovišta);

. Potvrda Županije o uredno ispunjenim obvezama ponuditelja prema Županiji u prethodne tri godine (ako ih je imao);

. BON 2 za sve poslovne subjekte, izvornik, ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja ili preslika izvornika ovjerena kod javnog bilježnika kojim ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci poslovanja;

. Pismo namjere poslovne banke da će ista izdati garanciju za uredno izvršenje ugovornih obveza i to u visini iznosa ponuđene godišnje lovozakupnine, a koji iznos se poslovna banka obvezuje isplatiti na prvi pisani zahtjev korisnika garancije (Županije) i to u slučaju otkaza ili raskida ugovora sukladno odredbama Zakona o lovstvu.

Ponuditelji mogu priložiti i druge dokaze o izvorima sredstava za financiranje zakupa.

Članak 4.

Ponuditelj dostavlja ponudu s godišnjom lovozakupninom izraženom u kunama koja mora biti napisana brojkama i slovima.

Najpovoljnija je ponuda ona kojom je ponuđena najviša godišnja lovozakupnina.

Ako dva ili više ponuditelja ponude istu lovozakupninu, smatrat će se povoljnijom ponuda ponuditelja koji ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi veći dio lovišta.

Članak 5.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje zajedničkih lovišta u zakup na području Županije (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Županijska skupština.

Javni natječaj objavljuje se na web stranici Županije i u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja naročito sadrži podatke o davatelju zakupa, predmetu natječaja, obveznom sadržaju ponude, roku za dostavu ponude, mjestu i vremenu otvaranja ponude, kriterijima za odabir i drugo sukladno odluci Komisije.

Članak 6.

Ponude se dostavljaju poštom u pisanom obliku u dvostrukim zatvorenim i zapečaćenim omotnicama s vidljivom naznakom »Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog lovišta - ne otvarati« na adresu Primorsko-goranska županija, Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje zajedničkih lovišta u zakup, Adamićeva 10, 51 000 Rijeka

ili osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije, najkasnije dana i sata utvrđenog odlukom Komisije u javnom natječaju.

Ukoliko vanjska omotnica nije zapečaćena i označena kao što je naprijed navedeno, Komisija neće prihvatiti odgovornost ako ponuda završi na pogrešnom mjestu ili se prerano otvori.

Unutrašnja omotnica treba sadržavati adresu ponuditelja, a ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorene.

Članak 7.

Javno otvaranje ponuda održat će se najkasnije drugi radni dan od dana isteka roka za predaju ponuda, u sjedištu Županije, po redoslijedu zaprimanja i u nazočnosti članova Komisije.

Otvaranju ponuda može biti nazočna samo jedna ovlaštena ili opunomoćena osoba svakog ponuditelja uz uvjet predočenja pisane ovlasti.

Članak 8.

Nakon javnog otvaranja ponuda, Komisija zapisnički utvrđuje koji od prijavljenih ponuditelja je dostavio dokumentaciju navedenu u članku 3. ove Odluke, iznos ponuđene godišnje lovozakupnine kao i podatak o tome tko prisustvuje ispred ponuditelja na otvaranju ponuda.

Po okončanju javnog otvaranja ponuda zapisnik potpisuju predsjednik, članovi Komisije i prisutni predstavnik ponuditelja.

Dokumentaciju iz članka 3. ove Odluke Komisija zadržava do okončanja postupka, a potom istu vraća svim ponuditeljima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, osim ponuditelju s kojim će biti zaključen ugovor.

Komisija ima pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja i vratiti uplaćene jamčevine u roku od 8 dana od otvaranja ponuda te raspisati novi javni natječaj u roku od 15 dana od donošenja odluke o neodabiru.

Članak 9.

Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zajedničkog lovišta Komisija daje Županijskoj skupštini.

Županijska skupština donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zajedničkog lovišta.

Odluka Županijske skupštine o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zajedničkog lovišta je upravni akt, te protiv iste nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske.

Ugovor o zakupu zajedničkog lovišta zaključit će Župan s najpovoljnijim ponuditeljem, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke iz stavka 2. ovog članka.

Članak 10.

Jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se istima u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda, dok se položena jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava u zakupninu za lovište.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a javni natječaj za davanje predmetnog zajedničkog lovišta u zakup se ponavlja.

Članak 11.

Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na natječaj bez obzira na ishod natječaja.

Članak 12.

Javni natječaj ili dio natječaja poništit će se:

- ako se prije roka za podnošenje ponuda dokumentacija za nadmetanje mora bitno mijenjati;

- ako nijedan od ponuditelja ne ispunjava uvjete odnosno ne priloži svu potrebnu dokumentaciju u roku i na način sukladno objavljenom javnom natječaju;

- ako je cijena najpovoljnije ponude manja od početne godišnje lovozakupnine;

- ako za javni natječaj ili dio natječaja ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda.

Članak 13.

Javni natječaj će se ponoviti:

- u slučaju poništenja natječaja iz razloga opisanih u članku 12. ove Odluke;

- ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili zaključivanja ugovora o zakupu, odnosno ugovor ne zaključi u roku iz članka 9. stavak 4. ove Odluke;

- u slučaju kada bez obzira na razlog nije došlo do zaključivanja ugovora o zakupu lovišta.

Članak 14.

Davanje potrebnih tumačenja u svezi provođenja javnog natječaja kao i donošenja odluka po svim pitanjima koja se jave u tijeku javnog natječaja u nadležnosti su Komisije.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Uputstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 43/06).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/7

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-17

Rijeka, 13. srpnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr