SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 26. Četvrtak, 1. srpnja 2010.
OPĆINA KLANA
73

14.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnik) te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 4.630,14 kuna bruto, odnosno jednaka je visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

Koeficijent iz članka 1. ove Odluke iznosi:

- za obračun plaće općinskog načelnika - 3,408

Članak 5.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu te s općim aktima Općine, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članka 2. Odluke o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva Općine Klana, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 7/06 i 22/06).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/20

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 10. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=679&mjesto=51217&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr