SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA PUNAT

32.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se:

- područja zona u Općini Punat ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture;

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine;

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa;

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javne površine;

- nerazvrstane ceste;

- groblja;

- javnu rasvjetu.

Uz građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Komunalni doprinos je prihod Općine Punat.

Članak 3.

Općinsko vijeće, na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenta prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Punat izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U slučaju da je građevna čestica iz prethodnog stavka ovog članka u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelovima koji odgovarajući veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

Plaćanjem troškova komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.

III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI PUNAT

Članak 5.

U Općini Punat utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

I. ZONA obuhvaća zonu obuhvata:

- UPU 1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1-Kanajt,

- UPU 2 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene LN-marina Punat i građevinsko područje poslovne namjene K3-Brodogradilište Punat,

- UPU 3 - građevinsko područje naselja N1-Centralno naselje Punat,

- UPU 4 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6a,

- UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T2a/T3a sa pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b,

- južni dio UPU 9 - građevinsko područje naselja N2- Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a (DIO A),

- UPU 10 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6e.

II. ZONA obuhvaća zonu obuhvata:

- UPU 5 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6c,

- UPU 8 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T2b/T3b sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6d,

- sjeverni dio UPU 9 - građevinsko područje naselja N2- Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a (DIO B).

III. ZONA obuhvaća zonu obuhvata:

- UPU 7 - građevinskog područja poslovne namjene K1 - Dokolovo.

Zone obuhvata (područja urbanističkih planova uređenja) iz stavka 1. ovog članka određene su Prostornim planom uređenja Općine Punat.

Granica između južnog dijela UPU 9 - građevinsko područje naselja N2-Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a (DIO A) te sjevernog dijela UPU 9 - građevinsko područje naselja N2- Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a (DIO B) se proteže južnim dijelom z.č. 469/2 k.o. Stara Baška pa okomito na morsku obalu, a preciznije je određena na grafičkom dijelu UPU 9 koji čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmetom objave.

IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine iskazana u postocima iznosa prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj po pojedinoj zoni, kako slijedi:

I. ZONA - 10 % iznosa prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj,

II. ZONA - 8 % iznosa prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj,

III. ZONA - 5 % iznosa prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj.

Iznos prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj u kunama objavljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Dio sredstava komunalnog doprinosa koji se osiguravaju za svaku vrstu objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta) utvrdit će se godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.

V. NAČIN OBRAČUNA, VISINA I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Komunalnu doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 (kvadratnom metru) tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama, jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 8.

Visina komunalnog doprinosa građevine utvrđuje se umnoškom obujma građevine iz članka 7. ove Odluke i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđenog člankom 6. ove Odluke.

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na temelju ove Odluke, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Punat izgraditi u skladu s godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. stavka 1. ove Odluke,

5. obvezu Općine Punat o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i ostvareni priliv sredstava.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po službenoj dužnosti nakon što Jedinstveni upravni odjel Općine Punat od tijela državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili od stranke neposredno zaprimi jedan primjerak projektne dokumentacije.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općine Punat i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke te će mu se ti troškovi priznati u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Punat.

Članak 10.

Protiv rješenja iz članka 9 stavka 1. ove Odluke, može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Izvršno Rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Punat u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 11.

Obveza plaćanja komunalnog doprinosa nastaje u roku od 15 dana od konačnosti rješenja iz članka 9. stavka 1. ove Odluke.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno, s time da prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Iznos komunalnog doprinosa do 30.000,00 kn plaća se odjednom.

Komunalni doprinos od 30.000,00 do 100.000,00 kuna može se platiti u najviše 6 mjesečnih obroka, a iznad 100.000,00 kuna najviše u 12 mjesečnih obroka.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrava općinski načelnik.

Cjelokupan iznos komunalnog doprinosa utvrđen rješenjem iz članka 9 stavka 1. ove Odluke bez obzira da li se plaća odjednom ili u obrocima treba biti uplaćen u Proračun Općine Punat najkasnije do 31. prosinca godine u kojoj je rješenje iz članka 9 stavka 1. ove Odluke postalo konačno.

Na iznose obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini zakonske eskontne kamatne stope HNB, koja se obračunava za razdoblje od dana uplate prvog obroka do dana dospijeća posljednjeg obroka.

Radi eventualne prisilne naplate neplaćenog komunalnog doprinosa, obveznik komunalnog doprinosa dužan je Općini Punat dostaviti broj poslovnog ili osobnog računa kod banke putem koje posluje ili ostvaruje prihode, kao i druge podatke koje zatraži Općina Punat.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kojem je izdan pravomoćan akt na temelju kojeg se može graditi, a isti ne ostvari gradnju, ostaje u obvezi uplatiti cijeli iznos komunalnog doprinosa po rješenju iz članka 9. stavka 1. ove Odluke, a uplaćeni iznos komunalnog doprinosa mu se ne vraća.

Članak 12.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i dr.) radi naplate cjelokupne tražbine Općine Punat s osnova komunalnog doprinosa.

U slučaju kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah, odnosno s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

Članak 13.

Općina Punat ima pravo izvršiti očevid izvedenog stanja građevine.

Ukoliko se očevidom utvrdi razlika obujma građevine koja nije prijavljena, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat dužan je isto prijaviti nadležnoj građevinskoj inspekciji.

VI. RAZLOZI ZA DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 14.

Jednokratno pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju:

1. fizička osoba koja novom gradnjom na vlastitom građevinskom zemljištu rješava svoje stambene potrebe, uz uvjet da ima prijavljeno prebivalište na području otoka Krka neprekidno 10 (deset) ili više godina, a nema u vlasništvu kuću, stan i slično, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa ima pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za 75 % od iznosa utvrđenog člankom 8. ove Odluke za stambeni objekt do 700 m3,

2. osobe iz točke 1. ovog stavka ovog članka, ukoliko su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu za gradnju stambenog objekta do 700 m3 obujma nove građevine i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

3. hrvatski vojni invalidi (HRVI) i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalnog hrvatskog branitelja, kako ih je odredio zakon, imaju pravo na potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju stambenih objekta do 700 m3 nove građevine.

4. osobe trajne smanjene pokretljivosti kojoj su nužna za pokretljivost invalidska kolica (u daljnjem tekstu: osoba s invaliditetom) i članovi njihove uže obitelji, kako ih je odredio Zakon, uz uvjet da u projektnoj dokumentaciji za ishođenje potrebitih dozvola gradnje i obračun komunalnog doprinosa bude vidljiva potreba povećanog prostora radi kretanja osobe s invaliditetom, ostvaruje pravo na potpuno oslobađanje komunalnog doprinosa do 120 m3.

Prebivalište, neposjedovanje kuće stana ili slično, status hrvatskog branitelja, broj dana provedenih na ratištu te ostali podaci iz stavka 1. ovog članka dokazuju se potvrdama nadležnih državnih tijela.

Korisnici povoljnosti djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka građevinu za koju su ostvarili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ne smiju prodati, niti na drugi način otuđiti u roku od 7 godina računajući od dana pravomoćnosti akata na temelju kojeg im je odobrena gradnja. U protivnom, obvezni su iznos odobrenog oslobođenja u cijelosti, jednokratno, najkasnije u roku od 15 dana od dana otuđenja objekta, vratiti, odnosno uplatiti Općini Punat.

Članak 15.

Općina Punat ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke.

Članak 16.

Općinski načelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

1. Općinu Punat,

2. trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Punat osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti,

3. investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice, javne garaže, parkirališta i slično,

4. investitore koji grade objekte za javnu, kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino, kazalište, dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, športske dvorane), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, vjerske objekte, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost.

VII. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 17.

U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa sukladno člancima 14. - 16. Ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Punat iz sredstava poreznih prihoda.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01, 9/02, 32/04, 49/06, 8/08 i 25/09).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-10-4

Punat, 21. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr