SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
11

9.

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj, na sjednici održanoj 6. svibnja 2004. donijelo je

STATUT
Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj (u daljnjem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti te načinu odlučivanja i druga pitanja od značenja za Vijeće.

Članak 2.

Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj.

Sjedište Vijeća je u Omišlju, Prikešte 11.

Vijeće djeluje na području općine Omišalj.

Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

Članak 4.

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

I. DJELOKRUG VIJEĆA TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 5.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se:

- predlaganjem tijelima Općine mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine na području općine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalnu manjinu;

- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj, a tiču se položaja nacionalne manjine;

- davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;

- organiziranjem savjetovanja;

- kroz druge poslove koji pridonose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.

Članak 6.

Prava i obveze članova Vijeća su:

- da biraju i budu birani u tijela Vijeća

- da budu obaviješteni o radu Vijeća i pridonose ostvarivanju njegove djelatnosti

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća

- da čuvaju i podižu ugled Vijeća

II. TIJELA VIJEĆA I RAD VIJEĆA

Članak 7.

Tijela Vijeća su:

2. Predsjednik Vijeća

3. Zamjenik predsjednika Vijeća

4. Komisija za financijska pitanja

Vijeće može, osim Komisije osnovane ovim Statutom, posebnom odlukom osnovati i druga tijela.

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i članova tijela može dati najmanje 1/6 članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se i razrješavaju većinom glasova svih članova Vijeća na način propisan Zakonom.

Tijela imaju tri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća. Članovi tijela sami biraju predsjednika.

Članak 8.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 9.

O sjednicama Vijeća i njegovim tijelima vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 10.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova Vijeća uz navođenje dnevnog reda ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati član Vijeća kojeg na to ovlasti najmanje 1/3 članova Vijeća.

Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 11.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko sjednici ne pristupi potreban broj članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna većina svih članova Vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih.

Iznimno, Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova.

Članak 12.

Vijeće:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

- donosi program rada;

- donosi financijski plan i usvaja završni račun;

- odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije;

- odlučuje o izdavanju glasila;

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća.

Vijeće surađuje s tijelima Općine Omišalj i ima pravo zahtijevati od tijela Općine Omišalj da ih obavijeste o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun Vijeće donosi na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 13.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća, saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red, provodi odluke Vijeća te obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Vijeća zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 14.

Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješnju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 2. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

Članak 15.

Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri, i do visine koju odobri, ministar nadležan za poslove opće uprave.

Članak 16.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

- dotacija,

- poklona,

- nasljedstva,

- dotacija iz državnog proračuna,

- dotacija iz proračuna Općine,

- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća,

- ostalih prihoda sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva koja Vijeće ostvari na način iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti samo za djelatnost i poslove od značenja za bošnjačku nacionalnu manjinu utvrđene programom rada Vijeća.

Članak 17.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima pravo raspolaganja imovinom Vijeća uz suglasnost većine članova Vijeća.

III. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 18.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom mogu se urediti Poslovnikom vijeća.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 19.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-03/04-01/2

Ur. broj: 2142-06-04-01-3

Omišalj, 6. svibnja 2004.

OPĆINA OMIŠALJ

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
Predsjednik
Rifo Kamberović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr