SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA MATULJI

25.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na prijedlog općinskog načelnika Općine Matulji, na 12. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2010., donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost

obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

II. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću

2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova

3. druga prava u svezi sa obnašanjem dužnosti.

Članak 3.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke, bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika ,prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 5.

Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:

1. općinski načelnik.............................................3,847

2. zamjenik općinskog načelnika.........................3,27

Članak 6.

Dužnosnici imaju pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena ovom Odlukom.

Navedena prava dužnosnici ostvaruju u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja i na upotrebu službenog automobila.

Dužnosnici koji ne koriste službeni automobil imaju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Članak 8.

Dužnosnici za vrijeme trajanja mandata imaju pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata.

Članak 9.

Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog mobilog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Matulji.

Članak 10.

Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

III. POSEBNA PRAVA

Članak 11.

Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 (stoosamdeset) dana od dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme od 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 12.

Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračun Općine Matulji.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 13.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijet će se pojedinačna rješenja o plaći za rad općinskog načelnika i njegovih zamjenika iz članka 10. ove Odluke.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim primanjima općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i članova općinskog poglavarstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/07).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/10-01/6

Ur. broj.: 2156-04-10-01

Matulji 10. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=678&mjesto=51211&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr