SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

30.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentu i osnovici za obračun plaće
ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće, odnosno naknade za rad, Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška.

Članak 2.

(1) Koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika iznosi 4,26.

(2) Koeficijent za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika iznosi 3,62.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu od 4.630,14 kn.

Članak 4.

Plaću Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika, koji imaju zasnovani radni odnos, čini umnožak pripadajućeg koeficijenta iz članka 2. i osnovice za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 5.

Ako Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, ostvaruju pravo na naknadu za rad u visini 50% umnoška pripadajućeg koeficijenta iz članka 2. i osnovice za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 3. Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/07).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-03-10-3

Baška, 8. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr