SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
OPĆINA BAŠKA
26

25.

Na temelju članka 26.b stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01, 30/02 i 14/03), te odredbi članka 13. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. svibnja 2004. godine donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Urbanističkog plana uređenja naselja Baška

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Prva izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/01), u daljnjem tekstu »Plan«.

Članak 2.

Izmjena i dopuna Plana sastoji se od:

- obrazloženja,

- izmjena i dopuna odredbi za provođenje.

Članak 3.

Članak 5. Odredbi za provođenje mijenja se u sljedećim odredbama:

U odredbi Plana (1-9) u odjeljku »ZONA A« stavka 1. mjenja se i glasi:

»Zaštićena povjesna jezgra naselja Baška: uređenje prostora provodi se posrednom provedbom za nove građevine i interpolacije, a neposrednom provedbom za rekonstrukcije postojećih građevina temeljem konzervatorske dokumentacije. Rekonstrukcijom se ne dozvoljava podizanje/snižavanje građevina, u postojećim gabaritima, za više od +/- 0,40 m.«

Dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Unutar zaštićene povijesne jezgre i zaštićenog pomorskog dobra dozvoljava se neposrednom provedbom izgradnja objekata komunalne infrastrukture (trafostanice, tlačne pumpe otpadnih voda i sl.). Objekti komunalne infrastrukture i trafo stanice se mogu ugraditi na udaljenostima manjim od 3m od granice, ili uz granicu susjedne građevine, odnosno građevne čestice. Izgradnja trafostanica dozvoljava se i unutar postojećih građevina.

Kontaktni prostor jezgre i obalni prostor naselja: uređenje prostora se provodi posrednom provedbom za nove građevine, a neposrednom provedbom za rekonstrukciju postojećih građevina, temeljem konzervatorske dokumentacije. Rekonstrukcijom se ne dozvoljava podizanje građevina za više od 0,40m. Plivajući gatovi i privezišta unutar akvatorija luke se mogu realizirati neposrednom provedbom.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

U odredbi Plana (1-9) u odjeljku »ZONA C« briše se zadnja rečenica stavka 3. »Dizanje etaža građevina i povećanje smještajnih kapaciteta je moguće«.

Na kraju odjeljka »ZONA C« dodaje se novi stavak koji glasi: »Rekonstrukcija građevine Rosulja (Tamaris) dozvoljava se samo posrednom provedbom«.

U odredbi Plana (1-9) u odjeljku »ZONA E« briše se stavak 2. koji glasi:

»Neposrednom provedbom se mogu graditi nove građevine samo u zoni 12, ako veličinom udovoljavaju uvjetima propisanim za nove građevine.«

Odredba Plan (1-21) mjenja se i glasi:

»Postojeće odmaralište Celje u centralnom dijelu po namjeni je planirano kao objekt visoke hotelske kategorije s 4-5 zvjezdica, visine P+2, s 25 metarskim bazenom i ostalim sadržajima sukladno utvrđenoj kategorizaciji. Neposrednom provedbom nije moguća izgradnja ili rekonstrukcija postojećeg odmarališta. Svaki zahvat u prostoru može se raditi izričito posrednom provedbom, izradom detaljnog plana uređenja.«

U odredbi Plana (1-25) dodaje se novi stavak koji glasi: »Ova odredba se ne odnosi na zonu Pod Marjanom gdje se Planom predviđa potpuna sanacija prostora i izgradnja građevine u funkciji komunikacije, društvene i poslovne namjene.«

U odredbi Plana (2-4), točki C-1 iza broja 11 dodaje se broj »12«.

U točki C-2 briše se odjeljak »Zona 12«.

U odredbi Plana (2-4), u odjeljku »Zona 13« riječi »visina sljemena 11 m« zamjenjuje se riječima »visina sljemena 8,5 m«.

U odredbi Plana (3-6), točka C-1 iza broja 11 dodaje se broj »12«.

U točki C-2 briše se odjeljak »Zona 12«.

U odredbi Plana (3-7) brišu se odjeljci »Zona 10, Zona 11, Zona 15«.

U odredbi Plana (4-2), u točki IV- graditi nove stambene građevine koje ispunjavaju slijedeće uvjete, mjenja se stavak 1. alineja 1. i glasi:

»- obiteljska kuća s najviše dvije stambene jedinice, tlocrtne izgrađenosti do 25%, visine 6,1 m (P+1) mjereno od najniže točke terena uz zid kuće do krovnog vijenca, visine sljemena 8,8m, maksimalne tlocrtne izgrađenosti 150 m2«.

U odredbi Plana (4-2), u točki IV, dodaje se novi stavak koji glasi:

»Obvezan uvjet za izdavanje dokumenta za građenje je osiguran prilaz gradilištu s javne površine, odnosno ne dozvoljava se izdavanje dokumenta za građenje temeljem stjecanja prava služnosti prilaza građevnim parcelama preko drugih parcela.»

U odredbi Plana (4-10) stavak 1., alineja 1. mjenja se i glasi: »- obiteljska kuća s najviše dvije stambene jedinice, tlocrtne izgrađenosti do 25%, visine 6,1 m (P+1) mjereno od najniže točke terena uz zid kuće do krovnog vijenca, visine sljemena 8,8 m, maksimalne tlocrtne izgrađenosti 150 m2

Odredba Plana (4-11) mjenja se i glasi:

»Odredbama Plana definiraju se elementi za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora, te elementi zahvata u prostoru za neposrednu provedbu u zonama uvjeta prema kartografskom prikazu 4.1 i 4.2 za zone u kojima je dozvoljena izgradnja građevina stambene namjene na područjima: Zona 3, Zona 11, Zona 13, Zona 16, Zona 18, Zona 19. Na predmetnim područjima moguća je izgradnja obiteljskih kuća s najviše dvije stambene jedinice, tlocrtne izgrađenosti do 25%, visine 6,1m (P+1) mjereno od najniže točke terena uz zid kuće do krovnog vijenca, visine sljemena 8,8m, maksimalne tlocrtne izgrađenosti do 150m2

Odredba Plana (4-42) mjenja se i glasi: »Planovima nižeg reda koji će se raditi temeljem odredbi ovog Plana mogu se odrediti i drugačije smjernice za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora od naprijed propisanih temeljem smjernica za izradu planova nižeg reda kojima su definirane mogućnosti gradnje u zoni Plana.

Odstupanje od Planom utvrđenih mogućnosti iz prethodnog stavka je moguće na građevinama na kojima je temeljem pravomoćnih odluka Općinskog vijeća iskazan poseban interes Općine Baška.«

U odredbi Plana (5-49) dodaje se nova rečenica koja glasi: »Najmanja udaljenost objekta trafostanice iznosi 3 metra od ruba građevne čestice predmetne građevine uz javnu površinu, a iznimno u pojedinačnim slučajevima i na udaljenost od 1 metra od javne površine, odnosno na udaljenosti od 1 metar od susjedne građevne čestice.«

U odredbi Plana (5-50) brišu se riječi: »Minimalna udaljenost trafostanice od prometnice ili međe pri neposrednoj provedbi Plana je 2 m«.

U odredbi Plana (7-22) briše se stavak 3.

Odredbe Plana (10-2) do (10-14) premještaju se iza odredbe (10-1) zbog uspostavljanja numeričkog reda.

Odredba Plana (7-23) mjenja se i glasi:

»Rekonstrukcija građevina unutar registrirane cjeline, kada se rekonstrukcijom mjenjaju horizontalni ili vertikalni gabariti građevine za više od planom dozvoljenih +/-0,40m uz uvjet da se ne mjenja postojeći broj etaža, može se izvršiti samo izradom detaljnog plana uređenja. Obuhvat izrade Detaljnog plana uređenja u području zone uvjeta 18 odredit će se u skladu s određenim programom izgradnje kroz Program mjera, a može se odrediti u manjem obuhvatu od obuhvata zone uvjeta 18.«

Dodaje se novi stavak koji glasi:

»Kod rekonstrukcije i nadogradnje postojećih dvojnih građevina i građevina u nizu, izvan povijesne zaštićene jezgre, dozvoljeno je izjednačavanje visine susjednih građevina po broju etaža, pri čemu razlika u visini može biti +/- 0,20m. Visina susjedne građevine je određena visina u građevnoj dozvoli ili drugom dokumentu temeljem koje je građevina građena, a koji je izdat prije donašanja ovih izmjena i dopuna Plana.«

U odredbi Plana (10-1) u stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi:

»- ugrađene građevine: Ugrađene građevine su sve građevine neovisno o

veličini i namjeni čija dva susjedna ili dva nasuprotna pročelja dijelom ili u potpunosti, leže na granici parcele.»

Iza odredbe Plana (10-4) dodaje se nova odredba (10-4a) koja glasi:

»Na postojećim građevinama duž obalnog šetališta Emila Geistlicha u tlocrtnu izgrađenost ne uračunava se tlocrtna površina konstrukcija koje služe kao nosač biljaka penjačica ili laganih platnenih nadstrešnica ukoliko je prostor ispod istih otvoren.«

U svim odredbama Plana ukida se lokacija Doma za starije osobe sa predložene lokacije na novu lokaciju koja će biti određena Prostornim planom Općine Baška.

Prostor planiran unutar zone 16 društvene namjene se u potpunosti namjenjuje za izgradnju dječjeg vrtića, dvorane i škole.

U svim tekstualnim odredbama Plana, te na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u legendi »Prijedlog razmještaja lokacija po namjeni« briše se lokacija 35 »Dom umirovljenika«.

Članak 4.

Tekstualne odredbe Plana na kartografskom prikazu br. 4.1. »Način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje», mjenjaju se i na odgovarajući način primjenjuju prema odredbama za provođenje Plana, određenim osnovnom odlukom i ovim izmjenama i dopunama Plana.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/04-01/11

Ur. broj: 2142-03-04-5

Baška, 13. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr