SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA

31.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici), te druga prava iz radnog odnosa dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijenti iz članka 2. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće općinskog načelnika 4,55.

- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika 3,86.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Dužnosnici druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim propisima o radu i općim aktima Općine Kostrena koji se primjenjuju na službenike i namještenike općinske uprave, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i društvene djelatnosti.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 4. Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, plaće ili naknade općinskog načelnika i zamjenika načelnika, i naknade članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/03, 22/05, 46/09), Odluka o načinu utvrđivanja plaća dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno (Klasa: 022-05/08-01/2, Ur. broj: 2170-07-02-08-346 od 17. lipnja 2008. godine) i Zaključak Klasa: 022-06/10-01/2, Ur. broj: 2170-07-03-10-181 od 30. ožujka 2010. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-30

Kostrena, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=675&mjesto=51221&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr