SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA

28.

Na temelju članka 12., st. 1. i 14. st., 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/ 10), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 43/10), i članka 3., st. 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) te članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu
i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području
Općine Kostrena

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojava i širenje požara.

Članak 2.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su provoditi:

- vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta (dalje: vlasnici);

- vlasnici šuma i šumskog zemljišta.

Članak 3.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanjem višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 4.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu i to:

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta;

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem;

- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina;

- korištenje i uništavanje biljnih ostataka;

- održavanje organske tvari u tlu;

- održavanje povoljne strukture tla;

- zaštita od erozije.

Članak 5.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite tla od erozije.

U svrhu zaštite tla od erozije vodom zabranjuje se sjeći dugogodišnje nasade podignute radi zaštite tla od erozije, osim sječe iz agrotehničkih razloga.

Članak 6.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su ga održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju te sprečavati obrastanje zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem poduzimajući sljedeće mjere:

- kositi korov te krčiti višegodišnje raslinje;

- uništavati korov i višegodišnje raslinje;

- uništavanje ambrozije košnjom i čupanjem u razdoblju od 15. svibnja do 30. rujna tekuće godine.

Vlasnici susjednih parcela dužni su u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 7.

Po pojmom puta smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet, odnosno prilaz poljoprivrednom odnosno šumskom zemljištu i kojim se služi veći broj vlasnika.

Vlasnici poljoprivrednog odnosno šumskog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju puta ukoliko to nije uređeno posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

Radi sprečavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni poduzimati slijedeće mjere:

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera najkasnije do 1. lipnja tekuće godine;

- uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi sprečavanja širenja požara na susjedno zemljište.

Članak 9.

Kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem, vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

- zatražiti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe;

- spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošnji stabala, nasada na susjednim parcelama, kao i stupova i vodiča dalekovoda;

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala;

- spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, posuda sa vodom i sl.).

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto loženja pregledati i ostatke vatre u potpunosti pogasiti te o tome izvijestiti nadležnu javnu vatrogasnu postrojbu.

Članak 10.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u vremenu od 1. lipnja do 31.listopada tekuće godine.

IV. NADZOR

Članak 11.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju poljoprivredni i šumarski inspektori nadležnih ministarstava, te inspektori zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 12.

Inspektori u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su:

- izricati usmene i pismene opomene;

- rješenjem zabraniti ili ograničiti određene radnje i postupke ili utvrditi određene obveze;

- rješenjem odrediti treću osobu koja će na prekršiteljev trošak poduzeti određenu radnju ili postupak;

- pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-33

Kostrena, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=675&mjesto=51221&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr